Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Diş Hekimliği Fakültesi | Üsküdar Üniv. Eğitim ve Öğretim

1. Program Tasarım ve Yürütme Süreci

Fakültemizin eğitim-öğretim programlarının tasarımı Bologna sürecine uygun olarak Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi’ni , DUÇEP  (Diş Hekimliği Ulusal Çerikert Eğitimi) kapsamaktadır. Program tasarımları, ilgili fakültede yapılan düzenli toplantılar ile sürekli iyileştirme ve güncellenme işlemine tabi tutularak Fakülte Kurulu tarafından Üniversite Senato’sunun onayına sunulmaktadır. Fakülte programlarının tasarlanması; iç ve dış paydaşlardan alınan görüşler ve birim akademik personelinin sürece aktif katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Programların yürütülme sürecine dair önceliklerimiz;

Dersler ilgili bilim dalı öğretim elemanları tarafından verilir.

Ders programları öğrencinin verimi esasına dayalı olarak oluşturur.

Ders programları eğitim-öğretim başlamadan en geç 1 hafta önce duyurulur.

Eğitim-öğretim dönemi başlamadan Bologna güncellemeleri tamamlanır.

Öğrenci danışmanları eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte duyurulur.

Öğrencilerden Çözüm Merkezi’ne, öğretim üyelerine ya da fakültenin diğer birimlerine gelen elektronik postalara 1 gün içinde dönüş yapılır.

Öğrencileri ilgilendiren her türlü duyuru hem üniversite web sayfasından hem de üniversite öğrenci maillerinden ve mobil uygulama üzerinden duyurulur.

Sınav tarihleri sınavdan iki hafta önce ilan edilir.

Sınav sonuçları sınav haftasından sonraki hafta ilan edilir, şeklinde sıralanabilir.

Sınav evrakları, sınavların tamamlanmasından  sonra hemen öğretim üyelerinden teslim alınır.

2. Görünürlük ve Ulaşılırlık

Fakülte programlarının eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını ve görünür kılınmasını güvence altına alma yöntemimiz; Anketler, ödevler, seminerler ve uygulamalardır.

 3. İzlemeler 

Programlarımızın sınav, ödev, seminer vb. süreçleri Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden izlenebilmektedir. Bununla birlikte öğrencilerimiz öğretim üyeleri tarafında ilan edilen ve ofislerine asılan ofis saatlerinde öğrencilerimiz ile birlikte görüşmekte, STIX arayüzü üzerinden de iletişim kurabilmektedirler. Program tasarımlarımızın hedeflerine ne mertebede ulaştığına dair izlemeyi öğrenci geri bildirimleri yoluyla yapmakla birlikte dış paydaş geri bildirimlerine dair süreç yüzyüze yapılan geribildirimler ile alınmıştır.

4. İyileştirme Süreci

Program içeriklerinde yapılması gerekli görülen iyileştirmeler program öğretim üyeleri, Eğitim Komisyonu ile akademik anabilim kurul toplantılarında tespit edilerek planlanmaktadır. Bu plan uyarınca gerçekleştirilen uygulamalar sürekli izlenerek, iç paydaşlardan sağlanan geri dönüşlerin de katkısıyla gerektiği durumlarda revize edilmektedir. Sürece dış paydaşların daha fazla katılması sağlanacak tedbirler kalite komisyonunca alınarak her eğitim öğretim dönemi içinde tüm bölümlerin en az bir dış paydaş toplantısı yapması kararı alınmıştır. DUÇEP kapsamında belirlenen prensiplere uygun planlanan program çıktıları da eğitim-öğretim yılının her yarıyılı sonunda bölüm öğretim üyeleri tarafından değerlendirilerek yapılması öngörülen iyileştirmeler PUKÖ döngüsü uyarınca planlanmaktadır.

5. Politikalar ve Ulaşılabilirlik

Fakültemizin öğrenci merkezli öğrenme politikası, Üsküdar Üniversitesi yönetmelik ve temel ilkeleri ile uyumlu ve Bologna sürecine uygundur. Aktif öğrenme süreci; öğrenci merkezli öğretim, öğrencilerle düzenli iletişim, öğretim üyesi ve öğrenci geri bildirimlerinin düzenli olarak toplanması, ders dışı okuma, proje ve ödev stratejileri aracılığıyla yürütülmektedir. Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılması planlanan tüm uygulamalar Fakülte ve Bölüm Web sayfası, OBS ve STIX üzerinden öğrencilerle paylaşılmaktadır.

6. Program Derslerinin İçerik ve Yöntemi 

Diş Hekimliği Fakültesi’nde yürütülen derslerin müfredatının, içerik ve yönteminin belirlenmesinde öğrencilerin katkıları ve öğretim üyelerinin rehberliğinde, alanlarına yönelik temel bilgileri edinmeleri, edindikleri bilgiyi analiz edip, yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeleri ve uygulamaları beklenmektedir. Hedefimiz; araştırmacı, dil bilen ve kullanan, özgün fikirlere ve fikirlerini geliştirme yeteneğine sahip, analitik yöntemle öğrenen ve öğrendiklerini kullanabilen gençler yetiştirmektir. Bu amaçla öğrencilerimizin laboratuvar uygulamaları oldukça önem arz etmekle birlikte, öğrencilerimiz uygulama ödevleri ile de uygulama alanına katkı sağlanmaktadır.

7. Yetkinlikler

Birimde öğrenci merkezli eğitim modeli ve aktif öğrenme konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak Üsküdar Üniversitesi kendi akademik personelinin yurt içi ve yurt dışı eğitimlere ve toplantılara katılmasını teşvik etmektedir. Üniversitemizde ayrıca öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak Bilimsel Teşvik Yönergesi işletilmektedir.

8. İş Yükleri 

Ders Bilgi Paketlerinde derslerin kredilendirilmesi Bologna sistemine uygun olarak öğrenci iş yüküne göre yapılmaktadır.

9. Öğrenci Katılımı

Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenciler akademik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra ölçme-değerlendirme, öğrenci temsilcilikleri ve yüz yüze görüşmeler yöntemiyle sürece katılmaktadır.

10. Seçmeli Dersler

Fakültemiz programlarında disiplinler arası öğretim anlayışıyla öğrencilerimizin farklı disiplinlerde de yetkinliklerini geliştirebilmeleri, derinlik kazanımına ve farklı disiplinleri tanımasına yönelik olarak alan seçmeli ve alan dışı seçmeli dersler bulunmaktadır.

11. Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezuniyeti için başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BDY) ile hedeflenen program öğrenme çıktılarına ulaşması ve gereken AKTS’yi (300) tamamlaması gerekmektedir.

12. Öğrenci Hakları

Fakültemizin öğrenci haklarını kapsayan düzenlemeleri Üniversite Mevzuatı ve Yönetmeliklerle uyumludur.

13. Öğrenci Şikâyet ve Önerileri

Üniversitemizin Çözüm Merkezi , Öğrenci Danışmalık Sistemi ve Web sayfası üzerinden, ayrıca yüz yüze görüşmeler yoluyla öğrenci şikâyet ve önerilerine ulaşılır ve Fakülte bünyesinde çözümler üretilerek sorunun tekrarlanmamasına yönelik gerekli önlemler alınır.

14. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

Fakültemiz ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre sayısal puan türünde öğrenci alır. Yatay geçiş, dikey geçiş, yabancı uyruklu öğrenci,  öğrenci kabulleri Üsküdar Üniversitesi Yönetmelik ve Yönergeleriyle uyumludur

15. Eğitim-Öğretim Kadrosu

 https://uskudar.edu.tr/dis-hekimligi-fakultesi/akademik-kadro 

16.Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

Üniversitemizin bir Merkezi Kütüphanesi ve Tıp Fakültesi Kütüphanesi bulunmaktadır. Kütüphanede öğrencilerin güncel ve elektronik kaynakları takip edebilecekleri kaynaklar ve bilgisayar laboratuvarı vardır.  Fakülte semineri yapılmaktadır. Ayrıca Üniversite Kültürü dersi kapsamında öğrencilerin etkinliklere azami katılımı sağlanmaktadır. Her öğrenci için, akademik ve sosyal danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi belirlenerek öğrenciye eğitimi süresince akademik ve sosyal danışmanlık desteği sağlanmaktadır. Her öğretim yılının başında yeni öğrencilerin uyumu ve tanışma, öğretim üyeleri ve maksadıyla merkezi Oryantasyon Toplantıları ve tanışma toplantıları düzenlenmektedir. Öğrenciye sunulan hizmet ve destekler Senato, Fakülte  planlama çalışmaları çerçevesinde geliştirilmektedir.

Tablo 9. Fakültemiz Bünyesinde Faaliyet Gösteren Öğrenci Kulüpleri

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Birliği Kulübü

17. Güncelleme ve Yöntem

Programlara ilişkin inceleme ve güncellemeler her gün yapılan sabah toplantıları  Eğitim ve Kalite Komisyonları, Fakülte Yönetim Kurulu ve Akademik Anabilim Kurul toplantılarında yapılmaktadır. Bu veriler raporlandırılmakta, raporlarda yönerge ve Senato kararlarına uyum göz önünde bulundurulmaktadır.

18. Paydaş Katılımı

Program güncelleme çalışmalarına paydaş katılımı; anketler, yüz yüze görüşmeler ve resmi yazışmalarla sağlanmaktadır.

19. Güvenceler

Fakültenin eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma yöntemi; bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri’dir.

20. İzlemeler

Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığı Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenci Danışmanlık Sistemi ve yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla izlenmektedir.

21. İyileştirme ve Bilgilendirme

Ölçme ve Değerlendirme, danışmanlık sistemi, STIX gibi arayüzler üzerinden iletişim kuran öğrenci ve akademik personelin, çözüm merkezi üzerinden gelen taleplerin ve yüz yüze yapılan toplantılar yöntemiyle oluşturulan değerlendirmeler ilgili muhataplarca cevaplanarak sistem üzerinden yanıtlanır. Ayrıca rektörle buluşmalar ile öğrencilerimizi rektör ve tüm öğretim elemanlarının bir araya geldiği görüşmelerde öğrenci talepleri dinlenerek bununla ilgili düzenlemeler ile ilgili süreç ayrıca takip edilir. 

22. Akreditasyon

Henüz başlanmamıştır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!