Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Diş Hekimliği Fakültesi | Üsküdar Üniv. Ana İlkeler

  • Fakültenin Misyonu ve Hedeflerinin planlanması.
  • Fakültenin Misyon ve Hedeflerini gerçekleştirmek üzere Yönetim ve Organizasyon süreçlerinin uygulanması.
  • Fakültenin Misyon ve Hedeflerine ulaştığına dair güvencelerin oluşturulması ve kontrolü. 
  • Fakültenin gelişim ve rekabet avantajını korumak için sürekli iyileştirmeye dayalı önlemler.

Amacımız; fakültemizin sürekli gelişimini sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliğini artırmak, öğrenci ve akademik-idari personelin memnuniyet ve performansını yükseltmektir.

VİZYON: 

Üsküdar Üniversitesinin küresel yolculuğuna Diş Hekimliği de katıldı. Diş Hekimliği Fakültesi Üsküdar Üniversitesinin küresel birikiminin desteğinde çağı yaşamak, geleceği kurmak için yola çıktı. 2021-2022 akademik yılında eğitime başlayacak olan Diş Hekimliği özgün eğitim programı ile Diş Hekimliğine yeni boyutlar kazandıracak.

MİSYON:

Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde temel tıp eğitimi Tıp Fakültesi eğitimine özdeş bir içerikle sunulacaktır.

Diş Hekimliğinin en önemli paydaşlarından birisi olan estetik sezgi ve motor yetenek temel sanatlar dersi disiplini içinde, güzel sanatlar akademisyenleri tarafından bağımsız olarak verilecektir.

Diş Hekimliği Fakültesi eğitim programında tıp ve güzel sanatlar eğitimi gibi bilişim ve robotik sistemler eğitimi de bütüncül, kapsamlı ve bağımsız bir ders disiplini içinde verilecektir.

Küresel eğilimlerin ışığında Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği bilim ve sanatının her yerinde olacak, bilgi, patent, yararlı model üretecek projeleri hayata geçirecek ve yoğunlaştığı konularda referans fakülte olacaktır.

Diş Hekimliği Fakültesinde her şey insan olmayı ve mutlu olmayı esas alan bir iklim içinde yaşanacaktır.

Programın Amaçları

Üsküdar Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi eğitim programı ortaya konurken, diş hekimliği eğitimine ilişkin bilimsel, ekonomik ve sosyal parametreler üzerine oturtulan kanıta dayalı bir vizyon ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu nedenle, Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Ulusal çekirdek Eğitimi (DUÇEP) ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) 7. düzeyin ortaya koyduğu çerçevenin ışığında aşağıdaki kriterlerin hayata geçirilebilmesi amaçlanmıştır.

Günümüzde diş hekimliğinin bir tıp disiplini olarak kabul edilmesi nedeniyle tıp fakültesinin temel tıp eğitimi programı ile içerik ve süre açısından birebir örtüşen bir eğitim programı amaçlanmıştır. Böylece genel tıp ile diş hekimliği disiplinleri arasındaki bağlantıları artırmak, problem çözümüne yönelik geçişleri ortaya koymak, kanıta dayalı diş hekimliği uygulamalarında sağlam bir tıp alt yapısı oluşturmak amaçlanmıştır.

Diş Hekimliği eğitiminin en önemli bileşenlerinden birisi olan, estetik sezgi ve motor beceri eğitimini; bilgi, metot ve süre açısından kriterleri belirlenmiş yeni bir ders başlığı altında düzenlemek.

Hasta kayıt, anamnez, muayene, tedavi, raporlamalar, hasta takibi gibi klinik çalışmaya ait bütün kayıtların uluslararası standartlarda, bilimsel çalışmalarda kullanılabilir veri formatında arşivlenmesi sağlamak.

Mesleki hayatın her safhasını sadece hasta-hekim boyutunda değil insani ilişki boyutu ile de ele alan, sağlık değerlerinin yanında insani değerleri üretecek iletişim becerilerini kazandırmak. Meslek hayatının bütün safhalarında hukuk ve etik ilkelerini yaşanabilir kılacak bir program ortaya koymak.

Küresel eğilimlerin ışığında seçilmiş sahalarda bilimsel çalışma ve patent/yararlı model üretecek proje stratejileri ortaya koymak. Uluslararası alanda referans bir fakülte hüviyeti kazanmak.

Diş hekimliği klinik uygulamalarının yanında acil tıbbın gerekli olan bütün klinik becerilerini kazandıran bir eğitim programının ortaya koymak.

Klinik çalışmalarda bilgi ve uygulama becerisi kazandırmanın yanında, adli ve psikososyal durumlar karşısında doğru tavrı geliştirebilecek donanımı kazandırmak.

Programın Hedefleri

 

Nitelikli bir diş hekimliği icrası için gerekli bilgi, beceri ve değerlere sahiptir. Eleştirel ve kanıta dayalı öğrenmeyi sürekli hale getirir, yaşam boyu kendini geliştirir ve bilgilerini derinleştirir.

Meslek içi ve dışı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar, bütünleştirerek yeni çözümlemeler ve yöntemlere ulaşır.

Bilgilerinin işlenmesinde istatistiksel yöntemlerden yararlanır, bilimsel yargılar ve sonuçlara ulaşır.

Diş hekimliğinde kullanılan cihaz, aletler, malzeme ve bilgi teknolojileri hakkında yeterli bilgiye sahiptir.

Temel tıp, diş hekimliği ve diğer disiplinler arasındaki bağlantıları kurarak probleme yönelik geçişleri ortaya koyar, kanıta dayalı teşhis ve tedavi uygulaması yapar.

Bilişim teknolojisinin imkanlarını kullanır. Bilişim, işletme, tanı, planlama, tedavi ve hasta takibine ait bütün kayıtların bilimsel nitelikte bir veri olarak girilmesini ve uygun formatta arşivlenmesini sağlar. Bu verileri istatistiksel yöntemlerle işler.

Koruyucu diş hekimliğine öncelik tanıyan bir meslek bilincine sahiptir. Anne karnından yaşlılığa kadar hayatın bütün evrelerini kapsayan uygulanabilir bir koruyucu diş hekimliği programı geliştirir ve sonuçlarını uluslararası standartlara uygun veriler olarak toplar. Ulusal ve uluslararası ölçekte koruyucu diş hekimliği ile ilgili önerilerde bulunur.

Bütün klinik uygulamaları bağımsız olarak uygular ve yönetir. Karmaşık durumlarda doğru yaklaşımın ortaya konulmasına yönelik olarak bireysel veya bir ekibin üyesi olarak sorumluk alır. Bilgilerini sürekli yeniler, eleştirel bir bakışla değerlendirir, istatistiksel yöntemleri kullanarak kendi alanında bilimsel kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

Her türlü bilgi ve tecrübeyi meslektaşları ile paylaşır, problemlerin çözümünde katkı sağlar. Ayrıca hasta-hekim ilişkilerinde sağlık kazanımlarının yanında insani değerleri üretecek ve besleyecek bir iletişim becerisine sahiptir. Davranış bilimleri ve etik konusunda bilgi sahibidir.

 Tedavi Hizmetleri, ekip uyumu, kayıt ve arşiv, sürekli bilgi akışı sağlanması, kalite geliştirme, fizik ortamın sağlıklılığı, kriz ve afet yönetiminde çözüm önerileri getirir ve yönetir.

Alan Özgü Yetkinlik

Ülkemizin sağlık politikalarının geliştirilmesine katlıda bulunur. Koruyucu diş hekimliğini mesleki uygulamalarında tedavinin önemli bir parçası olarak görür ve etkinliğini artıracak önerilerde bulunur.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!