Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Diş Hekimliği Fakültesi | Üsküdar Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi


1. Kalite Politikamız

Diş Hekimliği Fakültesi kalite politikası YÖK Kalite Güvence Sistemi ve Üsküdar Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı esas alınarak oluşturulmuştur. Buna göre Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kalite Politikası aşağıdaki temel ilkelerden oluşmaktadır:

 • YÖK Kalite Güvencesi ve Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Diş Hekimliği Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitimi (DUÇEP) esaslarına bağlı bir eğitim öğretim anlayışı benimsenmesi. Ders izlencelerinin ve ders programlarının bu anlayış çerçevesinde oluşturulması.
 • Eğitim Öğretim kadrosunun alanda yetişmiş akademisyenlerden oluşması. Akademik kadroya atanacak kişilerin gerek bilimsel yayın performansı gerekse de aldıkları eğitim açısından atanacakları programla uyumlu olmaları.
 • Derslerin zengin bir kaynakçayla işlenmesi, her derste en az beş farklı kaynağın izlencede yer alması. Öğrencinin geniş literatür bilgisiyle donanmasına destek olunması.
 • Temel bilim ve temel alan formasyonu kazandıracak bir eğitim öğretim anlayışı.
 • Öğrencide genel kültürel birikim oluşturacak derslere de yer verilecek bir eğitim öğretim anlayışı. Üniversite Kültürü dersi bu amaca yönelik olarak verilmektedir.
 • Eleştirel, sorgulayıcı, yeniliklere açık, yaratıcı kişilerin yetiştirilmesine yönelik bir eğitim kalitesi anlayışı.
 • Eğitim öğretimde ölçme ve değerlendirme kriterlerinin somut olarak belirlenmesi ve adil biçimde uygulanması.
 • Toplum ve dünya gerçekleriyle uyumlu bir eğitim öğretim anlayışı. Güncel konuları içeren seçmeli dersler bu amaçla verilmektedir.
 • Mesleki alanda karşılık bulmaya yönelik bir eğitim öğretim politikası. Sektör profesyonelleriyle işbirliği bu nedenle önemsenmektedir.
 • Disiplinlerarası bir anlayış benimsenmesi. Öğrencilerin üniversitenin farklı bölümlerinden üniversite seçmeli kategoride ders almaları bu nedenle önemsenmektedir.
 • Mesleki donanımın yanı sıra ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, insanlık yararına çalışmaya eğilimli bireylerin yetiştirilmesi. Öğrencinin sosyal sorumluluk projelerine yönlendirilmesi bu nedenle önemsenmektedir.
 • Gerek mesleki gerekse meslek dışı yaşamında ahlaki değerleri sahiplenen, etik ilkelere bağlı kişilerin yetiştirilmesine uygun bir eğitim öğretim politikası.
 • Dünya üniversiteleriyle işbirliğine uygun bir eğitim öğretim anlayışı. Erasmus ve yurt dışı staj olanakları bu anlamda önemlidir.

2. Değerlerimiz

Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak eğitim öğretim politikamızı aşağıdaki değerler ışığında oluşturmuş bulunmaktayız:

 • Üsküdar Üniversitesi genelinde belirlenmiş olan değerleri esas alan bir anlayış.
 • Genel insani değerlere saygıyı güçlendiren,
 • Ülke ve yurt sevgisini pekiştirmeye yönelik,
 • Bilimde nesnelliği önemseyen,
 • Adaleti ve eşitlik ilkesinden ödün vermeyen,
 • Irk, cinsiyet, etnik, dil, din vb. ayrımlar yapmaksızın bütün insanlara eşit davranan,
 • Demokratik anlayıştan ödün vermeyen, yönetimde demokratik anlayışı, yetki dağılımını ve katılımı esas alan,
 • Öğrenci odaklı, öğrenci memnuniyetini temel ilke edinmiş,
 • Çalışan personel haklarına saygılı, her tür özlük hakkının korunduğu bir anlayış,
 • Çalışan personel (akademik ve idari) huzur ve güven içerisinde görev yapmasına ortam sağlayan, önce insan anlayışını esas alan bir anlayış.

3. Temel Stratejimiz

Eğitim kalitesinin yükseltilmesi hedefleri

ÜDHF (Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi) 32 Vakıf Üniversitesi içinde 18. Sıradadır. Hedefimiz üç yıl içinde ÜDHF yi ilk 5 arasına taşımaktır. Fakültemizin 18. Sıradan ilk 5 in arasına taşıyacak itici gücü Fakültenin özgün ve öncü rolü sağlayacaktır. ÜDHF nin kuruluşu ve ilk yarıyıl eğitiminde hayata geçirilen özgünlüğün sürdürülmesi ve öncü bir role dönüşmesi için aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:

 • Eğitim programının özgünlüğünü sürekli kılabilmek için periyodik eğitim çıktılarını almak ve bu çıktılar ile programı ve bu çıktılar tarafından programının beslene bilirliğini sürekli kılmak için Fakülte Sekreteryasına kalite hedefleri doğrultusunda bir eylem planı oluşturulacak ve sürekliği sağlanacaktır.
 • Temel Sanat Eğitiminde olduğu gibi Tıp Fakültesi ile birlikte yürütülen Temel Tıp eğitimi çıktılarını elde edecek periyodik anket çalışmaları yapılacaktır. Çıktıların programı besleyecek ve sürekli gelişmesini sağlayacak bir eylem planı oluşturulacaktır.
 • ÜDHF eğitim programının özgünlüğünü besleyen boyutlarından birisi de beşeri disiplinler tarafından beslenmesidir. Üniversitemizin beşeri bilimler ile ilgili birikiminden daha etkin şekilde yararlanılacak bir eylem planı geliştirilecektir. Bu bağlamda program içeriğinin beslenmesini sürekli kılmak için, ilgili kurumlardan daha fazla yararlanılarak, bilgi akışını hızlandıracak kanallar oluşturulacaktır.

Araştırma Geliştirme ve Proje Hedefleri

 • ÜDHF nin akademik kimliğini oluşturacak hedeflerin tespiti için küresel ölçekte fonlar, konular, ile üniversitemiz imkanlarını buluşturacak bir AR-GE çalışması yapılacaktır .
 • Akademik kimliğimiz doğrultusunda yoğunlaşacak konular ile ilgili uluslararası partnerleri belirlemek ve iletişime geçmek
 • Daha önceden başlatılan Preklinik Eğitim Modeli ile ilgili proje takibini ve ara girdilerini oluşturmak
 • Diş Hekimliği sanat eğitimi kitabının içeriğine yönelik yazılı ve görsel dokümanları toplamak emsal ders kitaplarını taramak
 • Preklinik eğitiminin etkinleştirilmesi için derlenen çıktıların değerlendirilmesi ve çözüm önerilerini hayata geçirilmesi ile eğitim modelimizin beslenmesininim sürekliliğini sağlayacak bir eylem planı hayata geçirilecektir.

Fakültemizin hedefleri

 • İvedilikle ağırlıklı branşlardan başlamak üzere (protetik, cerrahi, ortodonti) ilgili doktora programını başlatacak şartların oluşturulması konusunda gerekçeli talebimiz üst yönetim ile paylaşılacaktır.
 • Diş Hekimleri, plastik cerrahlar, medikal tasarımcılar, görüntüme uzmanları, medikal 3D yazılımcılar tarafından oluşturulacak, Prof. Dr. Yumuşhan GÜNAY başkanlığında yürütülecek Üsküdar Üniversitesi merkezli Çene, Yüz, Rekonstrüksiyon ve Rehabilitasyon Derneği kuruluş çalışmalarına başlanacaktır.
 • Ağız Diş Sağlığı Uygulama Merkezimizin hizmet şeklinin hedeflenen hizmet menüsüne uygunluğunu sağlayacak yapılanma çalışmaları konusunda üst yönetim bilgilendirilecek oluru ve desteği istenecektir.

4. Kalite Kültürü

Kalite öncelikle bir kültürdür ve bu kültürün yerleştirilmesi için sistemin çok etkin oluşturulması ve işleyişin sürekli kılınması gerekmektedir.

5. PUKÖ Döngüsü

Fakültemizde Kalite Güvence Süreci PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al) döngüsü çerçevesinde işletilmektedir. Belirlenen amaç-hedefler doğrultusunda planlanan eğitim-öğretim hedeflerinin uygulanabilirliği denetlenmekte, gerekli görülen alanlarda iyileştirmeler yapılarak önlem alınmaktadır.

6. İçselleştirme

Kalite politikamızın güvence unsurlarından biri, kalite politika ve stratejimizin iç paydaşlar tarafından içselleştirilmesidir. Akademik personelimizin akademik çalışmaları  FTS sistemi ile kayıt altına alınmaktaöğrencilerimizin öğrenme çıktılarının oluşturulma aşamaları - ders performansları, okul dışı performans, ödevler, okuma, proje vb. OBS kalite politikamızın içselleştirilmiş çıktılarıdır.

7. Paydaş ve Paylaşım

İç paydaşların kalite güvence sistemine katılması ve katkı verebilmesi amacıyla her eğitim-öğretim dönemi başında Bölüm Toplantıları ve Akademik Kurul toplantıları, öğrencilere yönelik Oryantasyon Toplantıları düzenlenmektedir

8. İzleme ve İyileştirme Süreci

Fakültemiz misyon, vizyon, stratejik hedefler ve performans göstergelerinin kalite güvence sistemine uyumluluklarını iç değerlendirme süreçleri ve stratejik plana bağlı olarak hazırlanan yıllık raporlar (Bkz. Faaliyet Raporu, Akademik Performans Raporu, Öğrenci Memnuniyet Anketleri, Paydaş Paylaşım Anketleri) ile izlemekte ve gerekli alanlarda iyileştirmeler planlamaktadır

 


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!