Hakkında

AMAÇLARI: 

a. Türkçe öğretiminin yanı sıra ÜSTÖMER, alan uzmanlarının Türkçe ile ilgili gerçekleştireceği araştırma, uygulama ve yayın etkinlikleri için etkin bir zemin oluşturmayı amaçlamaktadır. 
b. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin temel hedefi, Türkiye’de Türkçenin etkin ve verimli yöntemlerle öğrenilmesini amaçlayan bir “öğrenme merkezi” olmaktır. Bu alanda sürekli kendini geliştiren ve “öğrenen kurum” olma özelliği ile ÜSTÖMER, yurt içi veya yurt dışından Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencilere çağdaş bir öğrenme ortamı sunmaktadır. 
c. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin farklılığı; üretmeye odaklanan, araştırma ve uygulamaya yönelen bir yapılanmaya sahip olmasıdır. 
d. Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak, dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak,
e. Türk topluluklarının, farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bulunmak.

FAALİYET ALANLARI:

 1. Türk dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek,
 2. Türk dilinin halen konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak,
 3. Türk dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak,
 4. Türk dilinin kollarından birini konuşan ülkelerin bilim insanları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak,
 5. Türk dilinin bütün kollarının öğrenilmesine yönelik programlar düzenlemek,
 6. Gerektiğinde Türk dili içerikli servis derslerini yürütmek,
 7. Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye; daha doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek,
 8. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi; mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunları konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu sorunlara öneriler getirmek,
 9. Dilin en önemli kültür taşıyıcılarından biri olması özelliğinden hareketle, Türk dilinin öğretilmesi çalışmalarında Türk kültürünün tanıtılması hususunun değerlendirilmesini sağlamak,
 10. Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organları ile iş birliği yapmak,
 11. Türk dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapmak, bunların sonucuna göre öğrencilere öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek,
 12. Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar düzenlemek; Türkiye dışındaki ülkelerde çalışmalarını sürdüren Türkoloji (Türk Dili ve Edebiyatı) Bölümlerinin Türkçe hazırlık sınıflarına hazırlık eğitimi vermek,

Talep halinde resmî veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek.

Paylaş: