SİVİL TOPLUM İÇİN DESTEK VAKFI ÇOCUK FONU 2020 DÖNEMİ BAŞVURULARI AÇILDI

 

 

 

Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV), Çocuk Fonu’nun 2020 dönemini Turkey Mozaik Foundation iş birliği çerçevesinde, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirmektedir.

 

Çocuk Fonu’nu, Hakan Özkök ve ailesi ile Turkey Mozaik Foundation’ın desteğiyle çocuk hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal gelişimlerini ve projelerini desteklemek amacıyla ilk kez 2017 yılında hayata geçirdik. Fonun 2017-2020 dönemlerinde 600’ün üzerinde bireysel ve kurumsal bağışçının desteğiyle toplam 3 hibe döngüsüyle hayata geçirdik. Bu dönemlerde 14 sivil toplum kuruluşunun, 17 projesine toplam 826.805 TL hibe desteği sağladık. Fonun önceki dönemlerine ilişkin verilerin yer aldığı infografiğimizi buradan inceleyebilirsiniz.

 

I.FonunAmacı


Çocuk Fonu’nun amacı çocukların ihtiyaçları ve hakları üzerine çalışan STK’ların çalışmalarını desteklemektir. Çocuk Fonu kapsamında desteklenecek projelerin odağında 0 – 15 yaş arası çocukların temel çocuk haklarına erişimlerini tesis etmeye yönelik projeler ya da bu alanda çalışan kuruluşların kapasite gelişim ihtiyaçları vardır.

Fon 2020 döneminde COVID-19 salgınının, kontrollü normalleşme sürecinde devam eden tedbirlerin ve ekonomik daralmanın sonuçlarının çocuklar ve çocukları destekleyen STK’larda ortaya çıkardığı ihtiyaçların giderilmesine ve bu zor dönemde çocukların temel haklarına erişimlerinin sağlanmasına odaklanmaktadır. Bu çerçevede STK’ların yenilikçi fikirleri veya salgın sürecinin getirdiği değişikliklere uyum sağlamaya öncelik verecek şekilde kurumsal gelişimleri desteklenecektir. Bu değişim, 2020 yılı hibe stratejimiz ile de uyumludur.

Fondan bahsi geçen yaş grubundaki çocukları doğrudan destekleyen çalışmalar olduğu kadar çocukların desteklenmesine yönelik yapılabilecek yan faaliyetleri içeren başvurular da faydalanabilirler. Ancak yan faaliyetlerin mutlaka çocuklara etkisini gösterecek uygulamalar ile desteklenmesi gerekir.

Çocuk Fonu ile, çocuk hakları alanında çalışan STK’ların bu dönemin getirdiği koşullara uygun olarak devam eden veya yeni projeleri (belirli bir amaç doğrultusunda ve hedef kitleye yönelik olarak tasarlanmış faaliyetler bütünü) ya da kurumsal gelişimleri (belirlenen bir öncelik alanında – finansal sürdürülebilirlik, iletişim, gönüllülerle çalışma vb.- kurumun kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar) desteklenecektir. Kurumsal gelişim için başvuracak kuruluşların belirtilen kurumsal iç kapasitelerin mevcut dönemin gerekliliklerine uyumu ya da bu tür kapasitelerin gelişimi için başvuru göndermeleri beklenir. Kurumsal gelişim kapsamında mevcut faaliyetlerin devamı desteklenmemektedir.

Başvurularda önerilen tüm faaliyetlerin çocukların COVID-19 salgını neticesinde ortaya çıkan veya derinleşen ihtiyaçlarıyla ya da çocuklarla çalışan kurumların bu yeni döneme uyum faaliyetleriyle ilişkili olması beklenir. Fon kapsamında desteklenecek faaliyetlerden örnekler aşağıdaki gibidir.

  1. Çocukların ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesine yönelik faaliyetler,
  2. Çocukların haklarına erişimlerini ve bu hakları kullanmalarını sağlamalarına yönelik faaliyetler,
  3. Çocuk hakları alanında savunu başta olmak üzere faaliyet gösteren kurumlar arasında ortaklık kurma, kamuoyunda farkındalık yaratma, çocukların sosyal içerilmelerini destekleyici iletişim faaliyetleri yürütme ve kamusal politikalara erişimlerini sağlayacak politika geliştirme alanlarında faaliyetler,
  4. Çocukların örgün eğitime erişimlerini, katılımlarını ve okula devamlarını sağlayıcı faaliyetler,
  5. Her türlü şiddet mağduru veya kanunla ihtilaf halindeki çocuklara yönelik sosyal, psikolojik destek faaliyetleri ve / veya bu durumda olan çocuklara vücut bütünlüğünü koruyucu hizmet sunan kişi ve kurumlara yönelik faaliyetler,
  6. Çocukların uzaktan eğitime erişimleri, okul dışı eğitim alanlarının desteklenmesi; okula devam ve sosyal içermeyi destekleyici her türlü gelişim ve güçlendirme faaliyeti (dil kursu, ders tekrarını destekleyici atölyeler, spor ve kültür sanat etkinlikleri, serbest zaman faaliyetleri, vb.)
  7. Çocukların teknolojik okuryazarlığını geliştirici faaliyetler,
  8. Madde bağımlılığı olan çocuklara yönelik koruyucu/önleyici faaliyetler, rehabilitasyon ve yaşama tutundurma destekleri,
  9. Çocukların çalışma çağına geldiklerinde ekonomik bağımsızlıklarını sağlayabilecekleri donanımlara ulaştırıcı bilgi ve beceri faaliyetleri,

10. Çocukların bilgilerini ve becerilerini geliştirmeyi destekleyen, mesleklere yönlendiren faaliyetler,

11. Çocukların yaşam becerilerini geliştirici faaliyetler,

12. Devlet koruması altında olan ya da devlet koruması altında olmayıp yaşamını ebeveynsiz idame ettirmek zorunda kalan çocuklarla ilgili faaliyetler,

13. Yan faaliyet olarak sunulabilecek – proje süresince çocuklar üzerindeki etkileri ortaya çıkabilecek faaliyetler dahil (çocuklara hizmet sunumu yapan personel ile ilgili yapılacak çocuk odaklı faaliyetler, vb.) – faaliyetler.

14. Yukarıdaki maddeler dışında kalan ancak benzer alanları içeren ve çocuklara yönelik uygulanan doğrudan veya yan faaliyetler.

15. 1 – 13 maddelerini kapsayacak biçimde faaliyet gösteren STK’ların kurumsal gelişimlerinin desteklenmesi.

 

II. Başvuru Koşulları


A. Başvuru Sahibi Kuruluşlarda Aranan Özellikler
Aşağıda yer alan başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

· Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar ve kooperatiflerle diğer kar amacı gütmeyen (üniversitelerin ilgili merkezleri, vb.)

· En az bir senedir bir tüzel kişiliğe sahip olup sahada aktif olarak çalışan,

· 2019 yılı gelirleri 30.000 TL’den fazla ve 1.500.000 TL’den az olan (tüm bağışlar, faiz gelirleri ve kayıt altına alınmış ayni bağışlar dahil olacak biçimde)

· Çalışmalarının odağı çocuk hakları, çocukların refahı ya da çocuk alanında yapılan çalışmalar olan ve bu çerçevede çalışmalar yapmış olan kuruluşlar

Meslek odaları, yardım kuruluşları ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları fondan yararlanamazlar. Başvuru sahibi kuruluşların üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile iş birliği yapmaları mümkündür.

Her kuruluştan yalnızca bir başvuru kabul edilecektir. Ancak, bir kuruluşun birden fazla başvurunun ortağı olması mümkündür.
Halihazırda Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından desteklenen STK’lar hibe programına başvuruda bulunabilirler. Ancak başvurunun bu kapsamda halen desteklenen bir çalışma olmaması gerekir.

Geçmiş dönemde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan hibe almış olan ya da başka bir fon için başvurup reddedilmiş olan kuruluşların bu programa başvurmasında bir engel yoktur. Ancak 2020 döneminde Kurumsal Destek Fonu’ndan yararlanan kuruluşlar bu fona kurumsal bir destek almak için başvuramazlar.

B. Uygulama Yeri ve Süresi
Başvurularda belirtilen faaliyetlerin uygulama süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Desteklenecek proje ve çalışmaların uygulama yeri Türkiye sınırları içinde olmalıdır. Ancak başka bir ülkede faaliyet gösteren STK’larla iş birliği halinde gerçekleştirilecek ek faaliyetler de bütçe kalemi olarak eklenebilir.

Faaliyetlerin en erken başlama tarihi Aralık 2020‘dir. Ancak şartlar elverdiği ölçüde daha erken de başlamak mümkün olabilir.

 

C. Hibe Tutarı ve Ödeme Takvimi


Çocuk Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak fonunun toplam tutarı en az 300.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma/azaltma hakkını saklı tutar.

Başvuru yapan STK’lar fondan en fazla 75.000 TL talep edebilirler. Eş finansman mümkündür ve teşvik edilir ancak zorunlu değildir.

Kurumsal destek hibesinden yararlanmaya hak kazanan kuruluşlara sağlanacak kapasite gelişim bileşeni ile ilgili maliyetler Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından karşılanacaktır.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere desteklenen STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler iki ya da üç taksit halinde ve banka yoluyla yapılır. Toplam bütçenin %10’una tekabül eden son taksit, desteklenen STK’nın imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından bir ay içerisinde ödenir.

Desteklenen STK’ların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, masrafları STDV tarafından karşılanacak biçimde, mali denetim istenebilir.

 

Kabul edilmeyen harcamalar:


İstenilen hibe tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak üçüncü kişilere alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez. (Örneğin; bir STK içinde burs programı yürütmekle ilgili yapılacak başvuruda, öğrencilere verilecek burs rakamı Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan talep edilemez. Ancak bu programın hayata geçmesiyle ilgili diğer giderler – koordinatör maaşı, iletişim faaliyetlerinin masrafları vb. – talep edilebilir.) Tamirat türü çalışmalar harcama kalemlerinden biri olarak bütçelenemez.

COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik bütçe kalemleri ile başvuru yapılabilir. Ancak, başvuruyla yalnızca bu ihtiyaçları gidermeye yönelik ekipman alımı yapılamaz. (Örneğin; bir STK salgın nedeniyle çevrimiçi eğitime erişimde zorluk yaşayan çocuklara ilişkin bir proje başvurusunda bulunabilir. Ancak bu başvuruda yalnızca dizüstü bilgisayar, televizyon vb. teknik ekipmanların satın alınması için bütçe talep edilemez.)

 

III. Değerlendirme Kriterleri ve Süreci
A. Değerlendirme Komiteleri


Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından hibe başvurularının değerlendirilmesi amacıyla çeşitli aşamalarda çalışan komiteler kurulmuştur. Bu Değerlendirme Komiteleri bağışçılar, bağışçı kurum yetkilileri vakıf kurulları ve çocuk hakları alanında çalışan uzmanlardan oluşur. Komiteler, yapılan başvuruları aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirerek görüş bildirir. Komiteler belirtilen kriterler doğrultusunda ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme hakkını saklı tutar.

 

B. Değerlendirme Kriterleri


Başvurular aşağıda yer alan kriterler ve tüm hibe programlarımızı çerçeveleyen 2020 yılı hibe stratejimiz doğrultusunda değerlendirilecektir:

 

· Başvuran kuruluşun kurumsal kapasitesi: Kuruluşun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri ve uzmanlığıyla çocuk hakları alanına odaklanmış olması ve hibeyle ilgili birinci derecede sorumluluk sahibi olan ekibin işin gerektirdiği bilgi, beceri, zaman ve tecrübeye sahip olması,

· Özgünlük: Fikrin, kuruluşun ve yaklaşımın Türkiye özelinde özgünlüğü (eğer benzer bir çalışma/kurum varsa başvurunun neden farklı olduğunun belirtilmesi),

· STK’nın hibe programının alanıyla ilişkisi: Kurumun çocuk alanıyla ilişkisinin çocukların haklarını geliştirecek bir yaklaşımla olması ve bu konuda bir kurumsal tarihin bulunması

· Nedenlere odaklanmak: Çocukların ihtiyaçlarını ortaya çıkaran nedenlerin giderilmesine odaklanarak kısıtlı kaynakla sosyal etki yaratma potansiyeline sahip olması,

· Ölçeklenebilir yaklaşım: Yeterli kaynaklar seferber edildiğinde mevcut yaklaşımın ya da ortaya çıkarılan modelin/pilot uygulamanın çocuk alanında çoğaltılabilir olma potansiyeline sahip olması,

· Sosyal etki: Yapılan işin veya kuruluşun gelişiminin genel olarak sivil topluma ve özel olarak da çocuk hakları alanına yönelik ölçülebilir katkısının olması.

 

C. Değerlendirme Süreci

Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek görülürse başvuru sahiplerinden ek bilgi talep edilebilir. Vakıf tarafından yapılan iç değerlendirme sonucu programın öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların görüş bildirmesi istenilen başvurular Değerlendirme Komiteleri’nin katılacağı toplantılarda incelenir.

Desteklenmeye hak kazanan STK’larla hibe sözleşmeleri imzalanır ve hibe süreci başlar.

Başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik tüm bilgiler, işlemler, görüşler ve görüşmeler gizlilik çerçevesinde ele alınır.

Sivil Toplum için Destek Vakfı değerlendirme sürecinde, Değerlendirme Komitesi üyelerinin görüşleri doğrultusunda talep edilen bütçelerde değişiklik önerme hakkını saklı tutar.

 

IV. Başvurular


Başvuru yapmak isteyen kuruluşların internet sitemizin ana menüsündeki Başvuru Formları bağlantısında yer alan Çocuk Fonu başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 18:00’e kadar göndermeleri gerekir.

Ön hazırlık yapmak için başvuru formunun *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosya oluşturarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz.

Başvuru formunu gönderirken;

· Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak bir kişinin ayrıntılı öz geçmişi,

· Başvuruda belirttiğiniz amacı gerçekleştirmek amacıyla bir senelik bütçe öngörünüz ve bunun içinde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan talep edeceğiniz miktarı içeren bütçe kalemleri (Kurumsal destek için örnek bütçeye buradan, proje başvurusu için örnek bütçeye buradan ulaşabilirsiniz.)

· Ayrıntılı zaman planı,

(Dilerseniz) başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber vb. içeren bilgilerin formda ilgili bölüme eklenmesi (formdaki en son bölüm) ya da form gönderildikten sonra en fazla 2 iş günü içinde kurumsal@siviltoplumdestek.org adresine e-posta ile gönderilmesi gerekir.

Tüm bu dosyaları tek bir *.zip dosyasında sıkıştırılarak göndermenizi rica ediyoruz. Bu ek belgeler Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaşmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

V. Başvuru Süreci


Çocuk Fonu’na yapılan başvurular 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 18:00’e kadar kabul edilecek ve başvuru süreci aşağıda yer alan takvime uygun olarak yürütülecektir.

Süreç

Tarih

Çocuk Fonu’nun duyurulması

14 Ekim 2020

Son başvuru tarihi

6 Kasım 2020

Sivil Toplum için Destek Vakfı ekibi tarafından teknik değerlendirme ve ön elemenin yapılması

9 – 13 Kasım 2020

Ön elemeyi geçen başvuruların Değerlendirme Komiteleri tarafından incelenmesi

16-23 Kasım 2020

Hibe almaya hak kazanan kuruluşlara bilgilendirilme yapılması

24- 27 Kasım 2020

Hibe sürecinin başlaması

Aralık 2020

 

VII. İzleme ve Değerlendirme Süreci


Program kapsamında desteklenen STK’ların, hibe ödemeleriyle bağlantılı olarak belirlenen tarihlerde bir ara dönem ve bir final raporu sunmaları gerekir. Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından belirli aralıklarla desteklenen STK’lara ziyaretler gerçekleştirilebilir ve görüşmeler talep edilebilir.

Fondan yararlanacak kuruluşların, fonun etki ölçümü ile ilgili yapılacak çalışmalarda Sivil Toplum için Destek Vakfı ekibi ile iş birliği yapması beklenir.

Programla ilgili sorularınızın cevapları internet sitemizde yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünde olabilir. Diğer sorularınız için kurumsal@siviltoplumdestek.org adresinden e-posta ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Çağrı sayfası için tıklayınız.