Yönetmelik

18 Mayıs 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28296

 

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ŞİDDET VE SUÇLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ŞİDAM): Üsküdar Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü, d) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu, e) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;
a) Tüm dünyada ve Türkiye’de giderek artan çocuk istismarı ve ihmali, engelli ve yaşlı istismarı ve ihmali, şiddet, saldırganlık, uyuşturucu ve intihar eğilimleri karşısında çocukların ve ailenin korunmasını güçlendirecek sosyal politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmak; şiddeti, suçu aile, okul ve diğer sosyal ortamlarda oluşmadan önlemek,
b) Türkiye, bölge ve dünya düzeyinde, insan hakları, şiddet, terör, saldırganlık, intihar, çocuk, yaşlı ve engelli istismarı ve ihmali, suç ve mağduriyet ve benzeri konularında, kuramsal ve uygulama düzeyinde çalışmalar yapmak,
c) Koruyucu hukuk, önleyici ve iyileştirici eğitim, anlaşmazlık çözümü ve arabuluculuk alanlarında araştırma ve uygulama hizmetleri üreterek daha güvenli ve mutlu bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak,
ç) Yurtiçi ve yurtdışında Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği geliştirerek
çalışma konuları kapsamında Türkiye’nin sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunmak,
d) Bireysel ve toplumsal acil ve sıra dışı olaylarda kriz müdahale modelleri ortaya koymak, bu alanda teoriler geliştirmek, uzmanlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
e) Şiddet ve suçu azaltma ihtiyaçları doğrultusunda yol haritası olacak, uygulanabilir modeller geliştirmek, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;
a) Çocuk hakları, şiddet, terör, saldırganlık, intihar, çocuk istismarı ve ihmali, engelli istismarı ve ihmali, yaşlı istismarı ve ihmali, suç ve mağduriyet ve benzeri konularda; kamuoyu araştırmaları yapmak, projeler üretmek veya yürütülmekte olan projelere ortak olmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere, hizmet içi eğitim kursları, konferanslar, çalıştaylar, seminerler, sertifika programları düzenlemek, toplumdaki her kesimi, doğrudan ya da uzaktan eğitim yoluyla bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, bu amaçla benzeri merkezlerle iş birliği yapmak,
b) İl/ilçe/okul düzeyinde, şiddet, suç, mağduriyet ve risk haritaları oluşturma modelleri geliştirmek, bu yönde saha çalışmaları yapmak,
c) İlgili kuruluşların eğitim ve psiko-sosyal servis hizmetlerine yönelik materyal geliştirmek; etkin tutuklu/hükümlü yönetimi, danışma, iyileştirme çalışmalarına yönelik projeler hazırlamak, uygulamak ve yürütülmekte olan projelere katılmak,
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışındaki benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, şiddet, saldırganlık ve suç konularıyla ilgili ders, konferans ve seminerler verilmesini, sempozyum, çalıştay ve kongreler düzenlenmesini desteklemek, anılan konularda öğrencilerin tezler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak,
d) İlgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak kanuni arabululucuk ve denetimli serbestlik hakkında toplumu
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek maksadıyla, projeler geliştirmek ve uygulamak, mevcut projelere katılmak,
e) Çocuğun ve ailenin korunması ile sosyal hizmetler hakkında; ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde sosyal politika üretmek ve düzenleyici işlemleri hazırlamak, proje tasarlama ve yürütmede, ihtiyaçları olan bilimsel veriler ve modeller ortaya koymak, söz konusu çalışmalarda yer almak, bu yönde sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek,
f) Okulların gerçek hayatla bütünleşik ve güvenli okullar olması amacıyla, etkin bir öğrenci danışmanlığı sistemi geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi için üniversitelere, örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarına program ve eğitim desteği hizmetleri vermek,
g) Merkezin amaçları doğrultusunda, ilgili literatüre ve saha çalışmalarına dayalı yayın etkinliğinde bulunmak, bilimsel raporlar hazırlamak, çalışma konuları kapsamında danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,
ğ) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmek için gerekli faaliyetleri
planlamak, düzenlemek ve yürütmek,
h) Yürütülmekte olan projelerin özelliğine göre, kurum dışından bilim insanı ve uzmanların hizmetlerinden
yararlanmak,
ı) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak, c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek,
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim
Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak,
f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek,
g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,
h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından Müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
(3) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,
b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,
c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek,
ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri
düzenleyerek vermek.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dışarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma
Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.
(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanabilir. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma
Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. (5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak, b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,
c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.
Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Birimler, birim başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.
(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörlüğün onayıyla kurulur, ilgili başkan veya Müdürün görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdürlüğe önerilerde bulunur. Bu birimlerde yer alan elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için görevlendirilirler. Müdür, söz konusu birimlerin faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan birim elemanları Yönetim Kurulunca yeniden
görevlendirilebilir.

Personel ihtiyacı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Bütçe harcamalarında Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve
Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Paylaş: