Hakkında

Üsküdar Üniversitesi ŞİDAM (Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi) Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Bölümünün iç paydaşıdır. Bu iş birliği içindeki merkezin amaçları ve hedefleri aşağıda belirtilmiştir.

AMAÇLARI:

 1. Tüm dünyada ve Türkiye'de giderek artan çocuk istismarı ve ihmali, engelli ve yaşlı istismarı ve ihmali, şiddet, saldırganlık, uyuşturucu ve intihar eğilimleri karşısında çocukların ve ailenin korunmasını güçlendirecek sosyal politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmak; şiddeti, suçu aile, okul ve diğer sosyal ortamlarda oluşmadan önlemek,
 2. Türkiye, bölge ve dünya düzeyinde, insan hakları, şiddet, terör, saldırganlık, intihar, çocuk, yaşlı ve engelli istismarı ve ihmali, suç ve mağduriyet ve benzeri konularında, kuramsal ve uygulama düzeyinde çalışmalar yapmak,
 3. Koruyucu hukuk, önleyici ve iyileştirici eğitim, anlaşmazlık çözümü ve arabuluculuk alanlarında araştırma ve uygulama hizmetleri üreterek daha güvenli ve mutlu bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak,
 4. Yurt içi ve yurt dışında Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarla iş birliği geliştirerek çalışma konuları kapsamında Türkiye'nin sosyokültürel gelişimine katkıda bulunmak,
 5. Bireysel ve toplumsal acil ve sıra dışı olaylarda kriz müdahale modelleri ortaya koymak, bu alanda teoriler geliştirmek, uzmanlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
 6. Şiddet ve suçu azaltma ihtiyaçları doğrultusunda yol haritası olacak, uygulanabilir modeller geliştirmek, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

 FAALİYET ALANLARI:

 1.  Çocuk hakları, şiddet, terör, saldırganlık, intihar, çocuk istismarı ve ihmali, engelli istismarı ve ihmali, yaşlı istismarı ve ihmali, suç ve mağduriyet ve benzeri konularda; kamuoyu araştırmaları yapmak, projeler üretmek veya yürütülmekte olan projelere ortak olmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere, hizmet içi eğitim kursları, konferanslar, çalıştaylar, seminerler, sertifika programları düzenlemek, toplumdaki her kesimi, doğrudan ya da uzaktan eğitim yoluyla bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, bu amaçla benzeri merkezlerle iş birliği yapmak,
 2.  İl/ilçe/okul düzeyinde, şiddet, suç, mağduriyet ve risk haritaları oluşturma modelleri geliştirmek, bu yönde saha çalışmaları yapmak,
 3.  İlgili kuruluşların eğitim ve psiko-sosyal servis hizmetlerine yönelik materyal geliştirmek; etkin tutuklu/hükümlü yönetimi, danışma, iyileştirme çalışmalarına yönelik projeler hazırlamak, uygulamak ve yürütülmekte olan projelere katılmak,
 4. Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışındaki benzeri kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, şiddet, saldırganlık ve suç konularıyla ilgili ders, konferans ve seminerler verilmesini, sempozyum, çalıştay ve kongreler düzenlenmesini desteklemek, anılan konularda öğrencilerin tezler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak,
 5. Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Bölümünün tez, proje ve araştırma konularının ve stratejilerinin belirlenmesinde danışmanlık hizmeti verir.
 6. İlgili kamu kuruluşlarıyla iş birliği yaparak kanuni arabuluculuk ve denetimli serbestlik hakkında toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek maksadıyla, projeler geliştirmek ve uygulamak, mevcut projelere katılmak,
 7. Çocuğun ve ailenin korunması ile sosyal hizmetler hakkında; ilgili kuruluşlarla iş birliği içerisinde sosyal politika üretmek ve düzenleyici işlemleri hazırlamak, proje tasarlama ve yürütmede, ihtiyaçları olan bilimsel veriler ve modeller ortaya koymak, söz konusu çalışmalarda yer almak, bu yönde sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek,
 8. Okulların gerçek hayatla bütünleşik ve güvenli okullar olması amacıyla, etkin bir öğrenci danışmanlığı sistemi geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi için üniversitelere, örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarına program ve eğitim desteği hizmetleri vermek,
 9.  Merkezin amaçları doğrultusunda, ilgili literatüre ve saha çalışmalarına dayalı yayın etkinliğinde bulunmak, bilimsel raporlar hazırlamak, çalışma konuları kapsamında danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,
 10. Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmek için gerekli faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek,
 11. Yürütülmekte olan projelerin özelliğine göre, kurum dışından bilim insanı ve uzmanların hizmetlerinden yararlanmak,
 12.  Birlikte çalıştığımız Çocuk, Aile içi Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet, Suç Haritaları ve Risk Gruplarının belirlenmesinde çalışan 4 adet Sivil Toplum Kuruluşumuzun (STK) sosyal sorumluluk projesi olarak varlığı bizi güçlü kılmaktadır.
 13. Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.
Paylaş: