Olumlu Çocukluk Yaşantıları Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Olumlu çocukluk yaşantıları, bireyin ruh sağlığı açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı bireylerin olumlu çocukluk yaşantılarını ölçmek üzere bir ölçek geliştirmektir. Bu doğrultuda geliştirilen Olumlu Çocukluk Yaşantıları Ölçeği (OÇYÖ) tanıtılmıştır. Çalışmada, ölçeğin psikometrik özelliklerini belirlemek üzere, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, ölçüt bağıntılı geçerliği, Cronbach alfa iç tutarlık ve bileşik güvenirlik yöntemleri kullanılmıştır. Makalenin tamamı için tıklayınız...

Paylaş: