Yönetmelik

5 Ağustos 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28746

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Müdür: Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürünü,
b) Merkez: Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Dil ve konuşma terapisine yönelik yeni tanı ve tedavi uygulamaları geliştirmek üzere ileri araştırmalar yapmak ve klinikte kullanılabilecek yeni yaklaşımlar geliştirmek, var olan uygulamaları ise daha ileriye taşımaktır. Bu amaca ulaşmak için merkez esas olarak in vivo ve in vitro translasyonel araştırmalar yapar.
b) Merkezde çalışmalar ulusal ve uluslararası, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarından alınacak proje destekleri, bireysel ya da kurumsal bağışlar ile desteklenebilir.
c) Proje çıktılarının ticarileştirilebilir bir ürün, örneğin bir tanı/tedavi hizmeti olarak sunulabilmesi,patentlenmesi, fikri mülkiyet haklarının korunması ve paylaşılması anlaşmalarla güvence altına alınır.
ç) Merkez, araştırmacıların multidisipliner çalışma yapmalarını teşvik eder.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Merkez bünyesinde, dil ve konuşma bozuklukları hastalıkları alanı temel bilimler ve klinik bilimlerin ortaklığında uygulamaya yönelik araştırma projeleri oluşturmak, koordine etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı destek kaynaklarını kullanmak.
b) Tedavide kullanılabilecek yeni teknikler, uygulama yaklaşımları gibi ileri tedavi ürünlerini tasarlamak, analiz etmek ve sonrasında klinik çalışmalara uygun olgunlukta prototipler haline getirmek, nihayetinde klinik uygulamasınıyapmak.
c) Dil ve konuşma bozuklukları hastalıkları tanı ve izleminde kullanılan yöntemler ve araştırmalar yapmak, klinikte kullanımını test etmek ve pratikte uygulanmasını sağlamak.
ç) Bu amaçları gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlarla, araştırma grupları ve bilim insanları ile ortak çalışmalar yürütmek.
d) Dil ve konuşma bozuklukları hastalıkları uygulama konularında ileri düzeyde uzmanlık kursları, seminerler,çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sağlamak.
e) Uygulama ve Araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları raporlamak, bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayınlamak.
f) Merkezin çalışmaları sonunda elde edilecek ürünler için, fikri mülkiyet hakkının yasal olarak geçerliliği amacıyla ilgili hukuk büroları ile görüşerek sözleşme yapmak.
g) Merkezin gereksinimlerini karşılamak ve olanaklarını genişletmek için gerektiğinde hizmet satın almak ve hizmet satmak.
ğ) Çalışma alanında yurt dışı araştırma ve eğitim kuruluşları ve uluslararası organizasyonlar (WHO, ISH, ESH gibi) ile işbirliğini sağlamak.
h) Dil ve konuşma bozuklukları terapisi konularında danışmanlık hizmetleri vermek.
ı) Merkezin çalışmalarına ihtiyaç duyulan alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri vermek.
i) Yönetim Kurulunca istenilen Merkez amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak.
(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün teklifiyle Rektör tarafından, Müdür yardımcılarıgörevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
(3) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.
b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.
c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.
ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde Üniversite dışından, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az beşüyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüşbildirir.
(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.
Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri,Çalışma birimi başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.
(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur, ilgili çalışma birimi başkanı veya Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Çalışma birimlerindeki elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma birimi elemanının görev süresi Yönetim Kurulunca uzatılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncümaddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Paylaş: