Mutluluk Saldırganlık İlişkisine Yönelik Bir Araştırma

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde mutluluk ve saldırganlık arasındaki ilişkileri araştırmaktır. Çalışmaya 621 üniversite öğrencisi katılmıştır. Bu çalışmada veri toplama araçları olarak Oxford Mutluluk Ölçeği, Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Analizler sonucunda, mutluluk düzeyi en yüksek olan grubun genel saldırganlık, öfke, düşmanlık, fiziksel saldırganlık ve sözel saldırganlık 
puanlarının, orta düzeyde mutlu olan ve düşük düzeyde mutlu olan gruba göre daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca mutluluğun saldırganlığı negatif yönde anlamlı bir şekilde yordadığı sonucu elde edilmiştir. Katılımcıların mutluluk düzeyleri arttıkça saldırganlık düzeyleri düşmektedir ve daha mutlu bireyler daha az saldırganlık davranışları göstermektedir. Makalenin tamamı için tıklayınız...

Paylaş: