Yönetmelik

11 Aralık 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28494

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ NÖROPSİKOFARMAKOLOJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (NPFUAM): Üsküdar Üniversitesi Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İnsan sağlığına yönelik yeni tanı ve tedavi uygulamaları geliştirmek üzere ileri araştırmalar yapmak ve klinikte kullanılabilecek yeni yaklaşımlar geliştirmek, var olan uygulamaları ise daha ileriye taşımak ve bu amaca ulaşmak için canlı vücudu içinde (in vivo) ve canlı vücudu dışında (in vitro) araştırmalar yapmak,

b) Ulusal ve uluslararası, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarından alınacak proje destekleri, bireysel ya da kurumsal bağışlar ile desteklenen çalışmaları yürütmek,

c) Proje çıktılarını uygulanabilir hale getirmek ve sunulabilmesi, patentlenmesi, fikri mülkiyet haklarının korunması ve paylaşılmasını; anlaşmalarla güvence altına almak,

ç) Araştırmacıların multidisipliner çalışma yapmalarını teşvik etmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde, nöropsikofarmakoloji alanı temel olmak üzere temel bilimler ve klinik bilimlerin ortaklığında uygulamaya yönelik araştırma projeleri oluşturmak, koordine etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı destek kaynaklarını kullanmak,

b) Tedavide kullanılabilecek yeni ilaç molekülleri, uygulama yaklaşımları gibi ileri tedavi  ürünlerini tasarlamak, sentezlemek, üretmek, analiz etmek ve sonrasında klinik çalışmalara uygun olgunlukta prototipler haline getirmek, nihayetinde klinik uygulamasını yapmak,

c) Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar başta olmak üzere çeşitli hastalıkların tanı ve izleminde kullanılan yöntemler ve sarf malzemelerinin üretimine yönelik araştırmalar yapmak, üretmek, klinikte kullanımını test etmek ve pratikte uygulanmasını sağlamak,

ç) Bu amaçları gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlarla, araştırma grupları ve bilim insanları ile ortak çalışmalar yürütmek,

d) Nöropsikofarmakoloji alanı başta olmak üzere uygulama konularında ileri düzeyde uzmanlık kursları, seminerler, çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sağlamak,

e) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları raporlamak, bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayımlamak,

f) Merkezin çalışmaları sonunda elde edilecek ürünler için, fikri mülkiyet hakkının yasal olarak geçerliliği amacıyla ilgili hukuk büroları ile görüşerek sözleşme yapmak,

g) Merkezin gereksinimlerini karşılamak ve olanaklarını genişletmek için gerektiğinde hizmet satın almak ve hizmet satmak,

ğ) Çalışma alanında AB, EMBO, ESFRI gibi yurtdışı araştırma ve eğitim kuruluşları ve uluslararası organizasyonlar ile işbirliğini sağlamak,

h) Sağlık alanında sanayi ile işbirliği sağlamak ve danışmanlık hizmetleri vermek,

ı) Merkezin çalışmalarına ihtiyaç duyulan alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri vermek,

i) Yönetim Kurulunca istenilen Merkez amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak.

(3) Müdürün önerisi üzerine; Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından, müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Sunulan projelerin Merkez amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak,

c) Merkezin stratejik planını oluşturmak, ülkemize bilimsel ve teknolojik katkı açısından öncelikli proje konularını tespit etmek ve araştırıcıları bilgilendirmek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak ve Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak,

e) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

f) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek, denetlemek ve gereğinde feshetmek,

g) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek, Müdür tarafından belirlenen ve Rektörce görevlendirilen temsilcilerinden oluşur. Kurul üyelerinin sayısı en az ikidir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile projeler kapsamında hizmet alımı şeklinde yapılacak sözleşmelerle projelerde görev alacak elemanlar ve bu kapsamdaki burslardan yararlanacak kişilerce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Paylaş: