Hakkında

Bilgi ve iletişim çağı olarak kabul edilen günümüzde beyin işlevleri ile ilgili bilgilerimiz hala sınırlıdır. Bunun sonucu olarak Alzheimer hastalığı, şizofreni, Parkinson hastalığı, otizm, depresyon ve madde bağımlılığı gibi beyin işlevleri ile doğrudan ilişkili önemli hastalıkların ve psikososyal problemlerin henüz ilaçlarla radikal (kökten) bir tedavisi yapılamamaktadır.

Son yıllarda, bilim ve teknolojideki gelişmişlik düzeyi tartışılmayacak önemli ülkelerde beyin ile ilişkili hastalıkların tedavisine yönelik bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarına daha çok kaynak ayrılmaktadır. Bazı önemli bilim insanlarının ifadelerine göre de içinde bulunduğumuz yüzyıl beyin araştırmalarına yönelik bilimsel çalışmaların ön plana çıkacağı ve beyin hastalıklarına yönelik önemli çözümlerin sunulacağı bir dönem olacaktır. Bu bağlamda nörobilim araştırmaları alanında tartışmasız bir şekilde dünyanın en iyisi olan Amerika Birleşik Devleri de 21. yüzyılı “beyin yüzyılı” ilan etmiştir.

Hastalık nedenlerinin bulunabilmesi ve tedaviye yönelik yeni ilaçların geliştirilebilmesinde bilimsel araştırmalar büyük bir önem kazanmaktadır. Bilimin evrensel standartlarına uygun nitelikte araştırmaların yapılabilmesi için de uygun laboratuvarlara, laboratuvarların içinde yeterli donanıma ve iyi yetişmiş bilim insanlarına ihtiyaç vardır. 

Üsküdar Üniversitesi beyin araştırmalarına odaklı tematik bir üniversitedir. Nitelikli bilimsel araştırma ve projelerin multidisipliner bir yaklaşım ile üretilebileceği ve sağlıklı bir biçimde yürütülebileceği tüm olanaklara sahiptir. Nöropsikofarmakoloji nörobilimin santral sinir sistemi ile ilişkili hastalıkların tedavisi için yeni ve daha etkin ilaçların geliştirilmesine yönelik tüm araştırma faaliyetlerini kapsayan önemli ve dinamik bir alanıdır. Psikiyatri, farmakoloji, nöroloji ve psikoloji başta olmak üzere biyokimya, moleküler biyoloji, genetik ve biyofizik gibi birçok başka bağımsız disiplinle iş birliği yapmaktadır. Bilimsel alanda gelişmiş birçok ülkede nöropsikofarmakoloji araştırmaları yapılmaktadır. Bu nedenlerle beyine odaklı tematik bir üniversite olan Üsküdar Üniversitesinde Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM) kurulmuştur. NPFUAM ülkemizde bu tarz bilimsel araştırmalar yapmaya odaklı olarak kurulmuş ilk merkezdir. Dünyada da bu işleve sahip sayılı merkezlerden biridir. 

VİZYONU:

Araştırmada: Ülkemizde bilimsel araştırmalar ile yeni buluşlar yapmayı, mevcutları sorgulayarak yeni veya alternatif teoriler üretmeyi hedefleyen bir düşüncenin yerleşmesini sağlamak ve gelecekte Nobel ödülü seviyesinde bir ödüle aday olabilmek için gereken tüm bilimsel şartların ve alt yapının oluşması için çalışmak.

Eğitimde: Öğrencilere bilimsel düşünceyi aşılamak, öğrencilerin bilimsel araştırmalara katılımını özendirmek ve bilimi sevdirmek, yetenekli olanları bilimsel çalışmalar yapmak üzere ülkeye kazandırmak. Örnek bilim insanı kimliğine sahip ve bilimi bir yaşam tarzı olarak benimseyen nitelikli akademisyenler yetiştirmek.

AMAÇLARI:

 1. Önemli beyin hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik nitelikli bilimsel bilgi üretmek ve elde edilen bilimsel bilgiyi teknolojiye dönüştürmek temel hedefidir. Bunun için nitelikli araştırma projelerinin üretilmesi, bunların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, patentle tescillenen yeni buluşlara ve yeni ilaç veya tanı yöntemi üzerinden de teknolojiye dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.
 2. Nöropsikofarmakoloji alanında etik ilkeler doğrultusunda nitelikli bilimsel araştırmalar yapma ve bilimsel platformda en üst seviyede dünya ile rekabet etme becerisi kazanmış bilim insanları yetiştirmek.
 3. Üsküdar Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerde bilimsel araştırma tutkusu ve motivasyonu yaratacak yaklaşımlar ile istekli ve yetenekli öğrencilerin laboratuvarlarda çalışması veya süren projelere katılımları ile geleceğin nitelikli bilim insanlarının yetişmesinin yolunu açacak bir alt yapının oluşturulması.
 4. Yurt içinde ve dışında başka üniversite ve bilimsel araştırma merkezleri ile ilişki kurarak bilgi ve fikir alışverişinde bulunmak, multidisipliner bir yaklaşım ile beyin araştırmalarına yönelik ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.
 5. Alzheimer, şizofreni, otizm, depresyon, Parkinson ve madde bağımlılığı gibi önemli beyin hastalıklarının ilaçla tedavisi ve bu hastalıklardaki yeni gelişmeler konusunda halkı bilgilendirmeye ve eğitmeye yönelik konferans, seminer, broşür ve medya aracılı bilgilendirme gibi faaliyetler yapmak.

ŞU ANDAKİ İMKÂN VE YETENEKLERİ:

 1. Sinir sistemi hastalıklarının kolayca modellenebileceği ve davranışlarının incelenebileceği laboratuvarlar kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. Laboratuvarlar deneysel nöropsikofarmakoloji konusunda uluslararası bilimsel ve etik standartlara sahiptir.  
 2. Merkez sıçan ve fare gibi deneysel çalışmalarda kullanılan hayvanları uluslararası etik ve akreditasyon kurallarına bağlı olarak kendisi yetiştirecektir.
 3. Deney hayvanlarında tüm önemli beyin hastalıkları modellenebilmektedir. Şizofreni ve madde bağımlılığı başta olmak üzere önemli beyin hastalıklarının etiyopatogenezini anlamaya ve tedavisine yönelik yeni yaklaşımlar üretmeye yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
 4. Yeni sentezlenen ve psikotrop ilaç olarak tedaviye girme şansı bulabilecek ilaçların preklinik psikofarmakolojik tarama çalışmaları yapılabilmektedir.
 5. Deneysel nöropsikofarmakoloji çalışmaları nöroanatomi, deneysel psikoloji, moleküler biyoloji, farmakogenetik ve biyokimya gibi önemli disiplinlerin katılımı ve desteği ile daha nitelikli verilere dönüştürülebilmektedir. Son nokta kabul edebileceğimiz klinik ile birlikte çalışma olanakları da oldukça elverişlidir.
 6. Psikotrop ilaçların yarar/zarar oranı gözetilerek en etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik olarak klinisyenin veya hastanın ihtiyaç duyduğu bilgiler hızlı ve güvenilir bir şekilde verilebilmektedir.
Paylaş: