Yönetmelik

15 Aralık 2014 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29206

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN ODAKLI İLETİŞİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Üsküdar Üniversitesi İnsan Odaklı İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Üsküdar Üniversitesi İnsan Odaklı İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14’ üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Üsküdar Üniversitesi İnsan Odaklı İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İletişim alanında gerek bilimsel gerekse de uygulamaya dönük araştırmalar yaparak, projeler geliştirerek alana akademik katkı sağlamak.
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa projeler geliştirmek, ulusal ve uluslararası çapta seminer, sempozyum, konferans tarzı toplantılar gerçekleştirerek iletişim alanındaki akademik ve toplumsal duyarlılığın gelişmesine katkı sağlamak.
c) Etkili iletişim, diksiyon, konuşma teknikleri, kurumsal iletişim, politik iletişim vb. alanlarda seminerler vererek, üniversite-toplum işbirliğinin gelişimine destek olmak.
ç) Kamu veya özel sektör yapılanmasıyla faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, ihtiyaç halinde etkili iletişim, diksiyon, konuşma teknikleri, stres yönetimi, kurumsal iletişim vb. konularda paket programlar halinde seminerler vererek Üniversite-sektör işbirliğinin gelişmesine katkı sağlamak.
d) Ulusal veya yerel düzeyde faaliyet gösteren medya çevreleriyle sosyal sorumluluk içerikli çeşitli projeler (radyo-televizyon programları, yazılı basına dönük içerik hazırlanması ve benzeri.) geliştirerek ülkenin toplumsal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak.
e) İletişim Fakültesiyle işbirliği halinde, öğrencilerin eğitim-öğretimlerini pekiştirici birtakım etkinlikler (toplantı, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri.) gerçekleştirmek.
f) Birtakım kurs ve seminerlerle İletişim Fakültesi öğrencilerine uygulamalı eğitim desteği vermek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5’ inci maddesinde öngörülen amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:
a) İletişim bilimleri alanı temel alınarak Merkez bünyesinde uygulamaya dönük birtakım çalışmalar gerçekleştirilmesine olanak yaratmak, bu kapsamda projeler geliştirmek, kitap, dergi veya bülten tarzı yayımların yapılmasına ortam hazırlamak.
b) Üniversitenin teknik olanakları (radyo ve televizyon stüdyosu) kullanılarak, İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin de katılımıyla, özel ya da kamusal nitelikteki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak yapımlar (belgeseller, kısa metrajlı filmler ve benzeri.) gerçekleştirilmesine ortam oluşturmak.
c) Özel veya kamu kuruluşları ile temasa geçerek insan odaklı iletişimin ve de toplumsal iletişimin iyileştirilmesi için çeşitli çalışmalar gerçekleştirmek.
ç) İletişim alanında faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası nitelikteki dernek, birlik, cemiyet gibi meslek örgütleriyle temasa geçerek çeşitli düzeylerde iş birliği alanları yaratmak.
d) Kamu kuruluşlarıyla iş birliği halinde çeşitli projeler geliştirmek.
e) Medyanın ve sosyal medyanın kullanımı konusunda daha duyarlı ve bilinçli bir toplumun gelişmesine katkı verecek sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek uygulamaya koymak.
f) İnsan odaklı iletişimin iyileştirilmesine yönelik özel veya tüzel kişilere yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirmek.
g) Özel ya da kamusal nitelikteki kurum ve kuruluşlara, ihtiyaç halinde ve ücret karşılığında eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.
ğ) Merkezin işleyişinin daha etkin duruma getirilmesi için gerektiğinde hizmet alımı veya hizmet satımı yapmak.
h) Üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü diğer çalışmaları gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri programlar ile projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
(3) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.
b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.
c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.
ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dışarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.
(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanabilir. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.
Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Birimler, birim başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.
(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörlüğün onayıyla kurulur, ilgili başkan veya Müdürün görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdürlüğe önerilerde bulunur. Bu birimlerde yer alan elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için görevlendirilirler. Müdür, söz konusu birimlerin faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan birim elemanları Yönetim Kurulunca yeniden görevlendirilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Paylaş: