Hakkında

Merkezin Amaçları:

a) İletişim alanında gerek bilimsel gerekse uygulamaya yönelik araştırmalar yaparak ve projeler geliştirerek alana akademik katkı sağlamak. 
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa projeler geliştirmek, ulusal ve uluslararası çapta seminer, sempozyum, konferans tarzı toplantılar gerçekleştirerek iletişim alanındaki akademik ve toplumsal duyarlılığın gelişmesine katkı sağlamak. 
c) Etkili iletişim, diksiyon, konuşma teknikleri, kurumsal iletişim, politik iletişim vb. alanlarda seminerler vererek, üniversite-toplum iş birliğinin gelişimine destek olmak. 
d) Kamu veya özel sektör yapılanmasıyla faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, ihtiyaç halinde etkili iletişim, diksiyon, konuşma teknikleri, stres yönetimi, kurumsal iletişim vb. konularda paket programlar halinde seminerler vererek üniversite-sektör iş birliğinin gelişmesine katkı sağlamak. 
e) Ulusal veya yerel düzeyde faaliyet gösteren medya çevreleriyle sosyal sorumluluk içerikli çeşitli projeler (radyo-televizyon programları, yazılı basına yönelik içerik hazırlanması vb.) geliştirerek ülkenin toplumsal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak. 
f) İletişim Fakültesiyle iş birliği halinde, öğrencilerin eğitim-öğretimlerini pekiştirici birtakım etkinlikler (toplantı, seminer, sempozyum, konferans vb.) gerçekleştirmek.
g) Birtakım kurs ve seminerlerle İletişim Fakültesi öğrencilerine uygulamalı eğitim desteği vermektir.

Merkezin Faaliyet Alanları:

a) İletişim bilimleri alanı temel alınarak Merkez bünyesinde uygulamaya yönelik birtakım çalışmalar gerçekleştirilmesine olanak yaratmak. Bu kapsamda projeler geliştirmek, kitap, dergi veya bülten tarzı yayımların yapılmasına ortam hazırlamak.
b) Üniversitenin teknik olanakları (radyo ve televizyon stüdyosu) kullanılarak, İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin de katılımıyla, özel ya da kamusal nitelikteki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak yapımlar (belgeseller, kısa metrajlı filmler vb.) gerçekleştirilmesine ortam oluşturmak.
c) Özel veya kamu kuruluşları ile temasa geçerek insan odaklı iletişimin ve toplumsal iletişimin iyileştirilmesi için çeşitli çalışmalar gerçekleştirmek. 
d) İletişim alanında faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası nitelikteki dernek, birlik, cemiyet gibi meslek örgütleriyle temasa geçerek çeşitli düzeylerde iş birliği alanları yaratmak. 
e) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Radyo Televizyon Yüksek Kurulu (RTÜK), Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Daire Başkanlığı, Anadolu Ajansı vb. iletişim alanında faaliyet gösteren kamu kuruluşlarıyla iş birliği halinde çeşitle projeler geliştirmek. 
f) Medyanın ve sosyal medyanın kullanımı konusunda daha duyarlı ve bilinçli bir toplumun gelişmesine katkı verecek sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek uygulamaya koymak.
g) İnsan odaklı iletişimin iyileştirilmesine yönelik özel veya tüzel kişilere yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirmek.
h) Özel ya da kamusal nitelikteki kurum ve kuruluşlara, ihtiyaç halinde ve ücret karşılığında eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.
i) Merkezin işleyişinin daha etkin duruma getirilmesi için gerektiğinde hizmet alımı veya hizmet satımı yapmak. 
j) Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü diğer çalışmaları gerçekleştirmektir.

Paylaş: