ÜÜGEAP

Toplumsal Cinsiyet eşitliği, kadın ve erkek arasında farklı toplumlarda ortaya çıkan ayrımcılığın ve eşitsizliğin giderilmesini amaçlayan;  "eşit değerdeki işe eşit ücret ilkesinden" hareketle 1957 yılında benimsenen  Roma Antlaşması'na kadar gitmektedir. AB tarafından benimsenen bu kavramla şu hususlar açık ve net olarak belirlenmiştir: Kadınlar ve erkekler için eşit ekonomik bağımsızlık;  eşit değerde iş için eşit ücret; karar vermede eşitlik;  haysiyet, dürüstlük ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti sona erdirmek . (AB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Stratejik Katılım 2016-2019 Belgesi). Böylece Toplumsal Cinsiyet eşitliği, özellikle kadının kamusal ve özel alanda hukuki ve ekonomik haklar açısından erkekle eşitlenmesi için yapılan süreçlerin bütününe verilen addır. Üsküdar Üniversitesi toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı kadınların toplum içerisinde yaşadığı dezavantajlı konumlarının tespit edilmesi ve bu sorunların çözülmesi amacına yöneliktir. Bu hedef, Anayasamızın 10. maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir:  “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Anayasanın 10. maddesi doğrudan toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata geçirmenin devletin pozitif yükümlülüğü olduğunu ortaya koyar ve olumlu eylemin ayrımcılık anlamına gelmeyeceğini güvence altına alır (Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.)". 

Dört yıllık bir dönemi (2022-2026) kapsayan bu eylem planının uygulanması, Üniversite Senatosu tarafından taahhüt edilecek,  yürütülecek ve izlenecektir. Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesine bağlı olarak, gözden geçirilecek ve yenilenecektir.
Amaç ve Kapsam: Kadın ve erkek cinsiyetlerinin hak ve fırsatlarda eşit olması ve ayrımcılıkla mücadele amaçlanır. Kapsam olarak Üniversitenin öğrencileri, öğretim elemanları, bütün çalışanları, toplumu bilgilendirme ve ARGE çalışmalarını kapsar.

  1. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla çalışmalar (konferans, seminer, toplantı ve etkinlikler) yapmak,
  2. Müfredatımızda seçmeli ders olarak yer alan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadele" dersinin aynı veya farklı bir adla yetkili kurullarınca alınacak karar doğrultusunda zorunlu veya seçmeli ders sayısının arttırılması, 
  3. Yerleşkelerde güvenli yaşamın sağlanması için cinsel taciz ve cinsel saldırıyla ilgili bilgilendirme, ulaşılabilir başvuru yerleri ve diğer  gerekleri (aydınlatma, ulaşım vb) yerine getirmek, 
  4. Yöneticilerin, akademik/ idari personelin ve öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin eğitimlere katılmalarını teşvik etmek,
  5. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaları izlemek,
  6. Bu amaçları yerine getirmede işbirliği içinde çalışacak  olan Üniversitemizdeki Çözüm Odakli Kadın Sorunları  Araştırma  ve Uygulama  Merkezi, Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adli Bilimler ve Adli Tıp  Uygulama ve Araştırma Merkezi ve benzeri diğer  birimler ile SKS daire başkanlıklarının çalışma biçimi ve işlevselliklerinin güçlendirilmesini sağlayıcı çalışmalarda bulunmak.

Dayanak: Anayasanın 10. Maddesi ve 6284 Nolu Yasa,  Üsküdar Üniversitesi Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Yönergesi

AMAÇ I: Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla çalışmalar (konferans, seminer, toplantı ve etkinlikler) yapmak
Eylem Strateji Sorumlu Birim Dönem İzleme/Performans
göstergesi/ ölçütü
1. Eylem Planının Üniversitemizin ilgili birimleri tarafından benimsenmesinin ve işbirliğinin sağlanması • Fakülte/Enstitü/SHMYO ve Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi (ÜSÇÖZÜM), Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) olmak üzere yetkili birer temsilcinin ve öğrenci temsilcileriyle ilgili toplulukların  katılacağı çalıştaylar düzenlenecektir. Rektörlük
Fakülte/Enstitü/SHMYO
ÜSÇÖZÜM
SKS
Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı
 
 
2022-2026 Eylem planı "anahtar kişiler" listesi
2. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili projelerin (bilimsel araştırma
ve tez vb.) desteklenmesi
• Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından, toplumsal cinsiyet konulu bilimsel araştırma projelerinin/tezlerin desteklenmesi için girişimlerde bulunulacaktır. Belirlenen dönem içinde her yıl en az bir araştırma projesinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

•Toplumsal cinsiyet konulu lisansüstü tezlerin/bilimsel projelerin sunulacağı toplantılar/çalıştaylar düzenlenecektir.
Rektörlük
BAP
ARGEYEP
Enstitü
2022-2026 Toplumsal cinsiyet konusunda BAP tarafından desteklenen araştırma projesi sayısı

Araştırma projesi sunumlarının yapılacağı toplantı/çalıştay sayısı
3. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili sosyal
sorumluluk projelerinin desteklenmesi
•BAP ve ARGEYEP tarafından, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili sosyal
sorumluluk projelerinin desteklenmesi sağlanacaktır . İlgili
dönemde her yıl en az bir sosyal sorumluluk projesinin
desteklenmesi hedeflenmektedir.
•Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, öğrenci
topluluklarının yürüteceği toplumsal cinsiyet eşitliği ile
ilişkili sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi
sağlanacaktır.
Rektörlük
BAP
ARGEYEP

İlgili Fakülteler
SKS
2022-2026 Bu kapsamda desteklenmiş sosyal sorumluluk projesi sayısı
4. Akademik personelin ve öğrencilerin toplumsal
cinsiyet eşitliği konusunda broşür, afiş, film hazırlamalarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi
• Bu tür çalışmaların teşvik edilmesi için film, afiş, broşür vs hazırlanması için yarışmalar düzenlenecektir.
 
Rektörlük
SKS
Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı
İlgili Fakülteler
2022-2026 Bu kapsamda desteklenmiş kısa film sayısı, afiş sayısı ve broşür sayısı
5. Akademik birimlerin üst ve orta düzey yöneticilerine yönelik
bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi
•  Konferans ve tartışma toplantıları düzenlenecektir.

• Etkinliği değerlendirmek amacıyla toplantı ve tartışmalara katılanlara yönelik anketler hazırlanacaktır.
Rektörlük
ÜSÇÖZÜM

 
2022-2026 Toplantı ve tartışmalara katılımcı sayısı
Katılımcıların değerlendirme anket sonuçları
6. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalığın geliştirilmesi için
üniversite içinde  kamu spotlarının hazırlanması
• Yerleşkelerde  farklı içerikte/temada  kamu spotu hazırlanması
hedeflenmektedir.
Rektörlük
İletişim Fakültesi
Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı
İlgili Fakülteler
2022-2026 Yerleşkelerde  hazırlanan
kamu spotu sayısı
AMAÇ II:  Müfredatımızda seçmeli ders olarak yer alan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği " dersinin aynı veya farklı bir adla yetkili kurullarınca alınacak karar doğrultusunda zorunlu veya seçmeli ders sayısının arttırılması
Eylem Strateji Sorumlu Birim Dönem İzleme/Performans Göstergesi/Ölçütü
1. Önlisans ve lisans düzeyinde toplumsal cinsiyet dersleri sayısının arttırılması için gönüllü öğretim üyeleri ile bir çalıştay düzenlenmesi • Yerleşkelerde, öğretim üyelerine çalıştayın duyurusunun yapılmasının ardından bir çalıştay düzenlenmesi ve sonuçlarının raporlaştırılması planlanmaktadır.

• Toplumsal cinsiyet dersleri açmaya gönüllü öğretim üyelerinden oluşan bir havuz (Toplumsal cinsiyet eğitim grubu) oluşturulması hedeflenmektedir.
Rektörlük
 
2022-2026 Toplumsal cinsiyet dersleri açmaya gönüllü
 öğretim üyelerinden oluşan bir havuzun oluşması (Toplumsal cinsiyet eğitim grubu)
2. Toplumsal cinsiyet dersleri için bir eğitim
materyali hazırlanması
• Gönüllü öğretim üyelerinden bir eğitim materyali  grubu
oluşturarak kitap ve görsel malzemeler hazırlamaları beklenmektedir .
Rektörlük
Fakülte/SMYO
 
 
2022-2026 Ders Kitabı
Görsel malzeme
3. Eğitim materyalinin basımı • Hazırlanan materyalin çoğaltılması ÜÜ Yayınları ve Yayın Komisyonuyla koordineli olarak planlanacaktır. Rektörlük

Yayın Komisyonu
2022-2026 Kitap basımı
4.Toplumsal cinsiyet derslerinin değerlendirilmesi • Toplumsal cinsiyet derslerinin iyileştirilmesi için içerik, eğitim materyali ve uygulama sorunlarının tartışıldığı bir değerlendirme paneli düzenlenmesi. Toplumsal cinsiyet eğitim grubu

Toplumsal cinsiyet dersleri öğrencileri
2022-2026 Çalıştay sonuç raporu
Değerlendirme anketleri sonuç raporu
5.Toplumsal cinsiyet eşitliği konulu bilgilendirici çalışmaların yapılması • Yerleşkelerde her yıl en az bir kez olacak şekilde seminerlerin yapılması  planlanmaktadır. ÜSÇÖZÜM 2022-2026  Yerleşkelerimizde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapılan bilgilendirici çalışma
sayısı
AMAÇ III. Yerleşkelerde güvenli yaşamın sağlanması için cinsel taciz ve cinsel saldırıyla ilgili bilgilendirme, ulaşılabilir başvuru yerleri ve diğer  gerekleri (aydınlatma, ulaşım vb) yerine getirmek
Eylem Strateji Sorumlu birim Dönem İzleme/Performans göstergesi/ ölçütü
1.Üsküdar Üniversitesi Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Yönergesi ile ilgili bilgilendirme yapılması • 26.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren ve Üsküdar Üniversitesi web sitesinde herkesin erişim sağlayabileceği şekilde yayınlanan yönergenin üniversitenin tüm birimleri, personeli ve öğrencileriyle ilgili toplantılarda paylaşılması. Rektörlük
 
2022-2026 Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Yönergesinin ulaştığı personel sayısı ve yapılan başvuru sayısı
2. Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili hazırlanan kitaplarda ve açılacak derslerde  cinsel taciz ve cinsel saldırıya ilişkin konulara yer verilmesinin sağlanması • Seçmeli toplumsal cinsiyet dersleri içeriğinde cinsel taciz ve cinsel saldırı konusunun yer alması sağlanacaktır. Dekan/SHMYO Müdürü
Eğitim Komisyon
2022-2026 Dersi alan öğreci sayısı
3. Özellikle hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri olmak üzere cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı farkındalığın artırılması için bilgilendirme toplantıları yapılması • Yapılacak bilgilendirme çalışmasında cinsel taciz ve saldırının tanımı, cinsel taciz ve cinsel saldırıyla karşılaşıldığında neler yapılması gerektiği ve cinsel taciz ve cinsel saldırıya yol açmayacak şekilde davranmanın nasıl mümkün olacağı konusunda bilgi verilecektir. Bu bilgilendirme toplantıları her yıl düzenlenecektir.
 
Rektörlük
Dekan/SHMYO Müdürü,
SKS
2022-2026 Cinsel taciz ve cinsel saldırı konusunda yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı
4. Cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı af!şler, broşürler, el kitapları, filmler hazırlanmasının teşvık edılmesi • Cinsel taciz ve cinsel saldırı konusunu ele alan afiş, broşür, el kitabı ve film hazırlanmasına yönelik proje önerisi geliştirilmesi.
• Üniversitenin web sayfasında ilgili konuda  bilgilendirmenin yapılması hedeflenmektedir.
Rektörlük
İletişim Fakültesi
Kurumsal iletişim DB

Bilgi İşlem DB
2022-2026 Afiş, broşür, el kitabı ve film sayısı
Web sayfasındaki bilgilendirme sayısı
5.  Cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı üniversite yerleşkelerinin daha da güvenli hale getirilmesi için çalışmaların gözden geçirilmesi •Üniversite içindeki mekanlarının aydınlatılması (öncelikle aydınlatılması talep edilen mekanların belirlenmesi)
•Güvenlik personeli ve servislerde çalışanlara cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı farkındalık eğitimi verilmesi
Rektörlük
İdari İşler DB
2022-2026 Aydınlatılan mekan sayısı (yıllar itibariyle artışı gösterecek biçimde)

Servis sayısı (yıllar itibariyle artışı gösterecek biçimde)

Güvenlik personeline verilen cinsel taciz ve cinsel saldırı eğitimi sayısı
AMAÇ IV. Yöneticilerin, akademik/ idari personelin ve öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin eğitimlere katılmalarını teşvik etmek
Eylem Strateji Sorumlu birim Dönem İzleme/Performans göstergesi/ ölçütü
1. Atama ve yükseltmelerde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim katılım belgelerinin dikkate alınması • Akademik ve idari personelin atama ve yükseltmeleri ile ilgili her türlü yönetmelik ve düzenlemenin gözden geçirilerek, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim katılım belgesine sahip olmakla ilgili bir teşvik edici maddenin eklenmesi hedeflenmektedir.
• Bu hedefe yönelik bir eğitim programının hazırlanması ve yürütülmesi hedeflenmektedir.
Rektörlük
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
2022-2026 Toplumsal cinsiyet eğitimlerine katılan idari ve akademik personel sayısının %25 oranında artması
2. Toplumsal cinsiyet eğitimlerine katılımı teşvik amacıyla üst düzey yönetim ve senatörlerin katılacağı bir senato toplantısının düzenlenmesi • Bir Senato toplantısının toplumsal cinsiyet eşitliği gündemli olarak yapılması ve yayınlanması hedeflenmektedir. Rektörlük 2022-2026 Senato toplantısının izlenme oranı
Senatörlerin geri bildirimlerinin raporu
3. Kadın akademisyenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar yapılması • Kadın akademisyenlerin sorunlarını belirlemek üzere niceliksel ve niteliksel araştırmaların yapılması teşvik edilecektir. Kadın akademisyenlerin sorunlarının görünür kılınması amacıyla bir çalıştay düzenlenecektir. Bu konuda kadın akademisyenlerin sorunlarını içeren bir rapor hazırlanacaktır. ÜSÇÖZÜM 2022-2026 Üsküdar Üniversitesinde çalışan kadın akademisyenlerin sorunlarına ilişkin rapor
AMAÇ V. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaları izlemek
Eylem Strateji Sorumlu birim Dönem İzleme/Performans
göstergesi/ölçütü
1. Üniversite stratejik planının toplumsal
cinsiyet eşitliği açısından değerlendirilmesi
• Stratejik plan değerlendirme komisyonunun bir değerlendirme raporu hazırlanması hedeflenmektedir. Rektörlük 2022-2026 Değerlendirme raporu 
 2. Üniversitenin yıllık toplumsal cinsiyet
eşitliği raporunun hazırlanması
•  Yönetim  mekanizmalarında kadın katılımı da dahil olmak üzere, cinsiyet eşitliği göstergeleri açısından üniversitenin değerlendirilerek raporlanması ve raporun üniversite içinde ve dışında duyurulması planlanmaktadır.

• Gelişme göstergelerinin oluşturulması hedeflenmektedir.
Bu yayının her yıl 8 Mart tarihinde  üniversitede sunulması ve  her yıl için gelişmenin izlenmesi hedeflenmektedir.
Rektörlük
İnsan Kaynakları DB
ÜSÇÖZÜM
2022-2026 Yıllık değerlendirme raporları
Gelişme göstergeleri
AMAÇ VI.  Bu amaçları yerine getirmede işbirliği içinde çalışacak  olan Üniversitemizdeki Çözüm Odakli Kadın Sorunları  Araştırma  ve Uygulama  Merkezi, Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adli Bilimler ve Adli Tıp  Uygulama ve Araştırma Merkezi ve benzeri diğer  birimler ile SKS daire başkanlıklarının çalışma biçimi ve işlevselliklerinin güçlendirilmesini sağlayıcı çalışmalarda bulunmak
Eylem Strateji Sorumlu birim Dönem İzleme/Performans
göstergesi/ölçütü
1.Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın Sorunları ve
Uygulama Merkezi,  Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adli Bilimler ve Adli Tıp  Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili birimlerin güçlendirilmesi

• Merkez çalışmalarının  geliştirilmesi amacıyla personel desteği sağlamak amaçlanmaktadır.
 
Rektörlük 2022-2026 Merkezde idari desteğin verilmesi
Merkeze bir çalışma ofisinin sağlanmış olması
2. ÜSÇÖZÜM  Çalışma Grubunun oluşturulması • Gönüllü öğretim üyeleri ve elemanlarının Merkez'le işbirliği içinde çalışmalarını teşvik etmek
• Bu amaçla  toplantılar düzenlemek
• Çalışma Grubunun koordinasyonunu sağlamak
ÜSÇÖZÜM 2022-2026 Çalışma gruplarının kurulması
3.  Üniversite birimleri ile işbirliğinin sağlanarak
cinsiyet eşitsizliğini giderme çalışmalarının koordine edilmesi
• Üniversitenin ilgili diğer merkezleriyle işbirliği sağlamak
• Bu merkezlerin eğitim ve araştırmalarına bütüncül bir yaklaşımla tüm tarafların katılımını sağlamak. 

Üsküdar Üniversitesinin ilgili merkezleri
2022-2026 Merkezlerle yapılan ortak çalışma sayısı
Paylaş: