Hakkında

AMAÇLARI:

Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezinin amacı; Türkiye’de bireyden toplumsal etkilere geniş bakış açısıyla kadınların yaşadıkları sorunların kaynaklarının araştırılması ve çözüm yollarının geliştirilmesine hizmet edecek araştırmaların yapılmasını desteklemek, Üsküdar Üniversitesi bünyesinde yapılacak kadın araştırmalarının çoğalmasına katkıda bulunmak ve konuyla ilgili planlama ve strateji geliştirmektir. Merkez ayrıca, kadının insan hakları ihlallerini önlemeyi ve emekçi kadınların emeklerinin görülmemesinin altında yatan problemlerin çözümünü amaçlayan araştırma, eğitim, politika geliştirme ve uygulama projelerinin hayata geçirilmesine danışmanlık ya da uzmanlık düzeyinde katkı yapmayı amaçlamaktadır. Merkez, kadın sorunlarının çözümünün kamu politikalarına yerleştirilmesini amaçlayan politika, plan, projelerin yönetici, uzman ve uygulayıcılarına yönelik özel eğitim programları hazırlamayı hedeflemektedir.

FAALİYET ALANLARI:

Merkez, bu Yönetmeliğin 5’inci maddesinde öngörülen amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütmektedir:

a) Yurt içinde ve dışında, kadın sorunları ile ilgili doğrudan veya dolaylı her konuda araştırma ve inceleme projeleri yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak, desteklemek,
b) Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak,
c) Kadınların kazanılmış haklarını ve çağdaş toplum bireyi olmasını esas alarak, kadınlarla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu etkinliklere katılımı özendirmek,
d) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunları ile ilgili ders ve seminerler verilmesini ve bu aktivitelere öğrencilerin katılımını özendirmek,
e) Kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişilerden gelecek istekler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak,
f) Yayınlar yapmak, yaptırmak ve teşvik etmek, bu konuda kitaplık ve arşiv oluşturmak,
g) Faaliyetleriyle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak,
h) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversite ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,
ı)Toplumların ve bireylerin ruh sağlığı açısından problem teşkil ettiği durumlarda, cinsel yönelimi ne olursa olsun lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender (LGBT) kişiyi birey olarak değerlendirmek ve yardımda bulunmak,
i)“ı” maddesinde belirtilen konulara ilişkin akademik makaleler yayınlamak,
j)Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

Paylaş: