Yönetmelik

19 Ağustos 2019 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 30863

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Genel Direktör (Müdür): Üsküdar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Genel Koordinatörünü,

ç) Genel Direktör Yardımcıları: Üsküdar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Genel Koordinatör yardımcılarını,

d) İdari Direktör: Üsküdar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İdari Direktörünü,

e) Merkez: Üsküdar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Mütevelli Heyeti: Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Tıp Fakültesi: Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Üsküdar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bireylerin ve toplumun sağlığıyla ilgili tanı ve tedavi yöntemlerinin etkililiğini artırmak amacıyla bilimsel araştırma-geliştirme ve teknoloji geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir tanı ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerin eğitim ve uygulamalarına akademik katkıda bulunmak.

ç) Her düzeyde hekim ve diğer sağlık profesyoneli yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini arttırmak.

d) Tıp ve diğer sağlık bilimleri literatürüne katkı sağlayacak bilimsel yayınlar yapmak.

e) Toplumun ve bireylerin sağlığını koruyucu ve geliştirici çalışmalar ortaya koymak.

f) Toplumu bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Toplum sağlığı ile ilgili alanlarda, 5 inci maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli uygulama ve araştırmaları yapmak ve bunlarla ilgili programlar düzenlemek.

b) Toplumun sağlığı için teşhis ve tedavi hizmeti vermek, toplum sağlığı konusunda bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve sağlık politikalarına katkıda bulunmak.

c) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu veya özel statülü kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlamak.

ç) Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olmak üzere Merkez bünyesinde uygulama birimleri kurmak ve işletmek.

d) Merkeze bağlı olarak çalışan, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere Merkez ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri satın almak, bağış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek, toplum sağlığı ile ilgili çeşitli sosyal hizmet birimlerinin ve benzeri işletmelerin kurulmasını ve işletilmesini desteklemek, gerekirse işletmek ya da bu konuda hizmet satın almak.

e) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak ve bu amaçla özendirici eğitici faaliyetlerde bulunmak.

f) Üniversitenin tıp fakültesi ile diğer eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin altyapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, sempozyum, zirve, çalıştay, kurs ve seminerler düzenlemek.

g) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, rapor, broşür ve benzeri süreli ve süresiz yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak.

ğ) Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak sağlıklı bir toplumun geliştirilmesine katkıda bulunmak,

h) Mütevelli Heyeti, Rektör ve Merkez yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Genel Direktör (Müdür).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) İdari Direktör.

Genel Direktör (Müdür)

MADDE 8 – (1) Genel Direktör, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından, Tıp Fakültesi öğretim elemanı veya idari kadrosundan olmak üzere ve en az lisans düzeyinde eğitim almış olmak koşuluyla, iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Genel Direktör yeniden görevlendirilebilir. Genel Direktör aynı zamanda sağlıkla ilgili diğer birimlerin de yöneticisidir. Genel Direktör, gerektiğinde Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Genel Direktör, görevi başında olmadığı zaman Genel Direktör Yardımcılarından görevlendirilmiş olanı kendisine vekâlet eder.

Genel Direktörün görevleri

MADDE 9 – (1) Genel Direktörün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak, belirli periyotlarda Merkezin tüm hizmetlerini denetlemek veya denetlettirmek.

c) Merkezin insan kaynakları ihtiyacını belirlemek, temin etmek ve gerekirse araştırma ve proje çalışma ekiplerini kurmak.

ç) İdari Direktörün görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.

d) Hastaların ve sağlık personelinin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla sağlık teknolojisi alanındaki değişen dinamiklerin Merkeze taşınmasına öncülük etmek.

e) Merkezi temsil etmek, hekimlerin ve diğer çalışanların mesleki sorunlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere projeler hazırlamak.

f) Merkezin araştırma, sağlık, idari, teknik destek hizmet birimleri ile bağlı alt birimlerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkili, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak.

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Merkez ve bağlı birimlerinde oluşturulan proje grubu, birim, komite ve komisyonların işleyişini denetlemek.

h) Hekimlerin ve diğer personelin rapor ve izin gibi sebeplerle geçici olarak görev yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak.

ı) Öğrencilerin eğitim ve pratiklerini geliştirmek, Merkezdeki hizmetlere katkılarını arttırmak üzere Dekanlık ve anabilim dalı başkanları ile ortak programlar düzenlemek.

i) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek.

j) Merkez ile ilgili kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

Genel Direktör Yardımcıları

MADDE 10 – (1) Genel Direktör Yardımcıları; Tıp Fakültesi öğretim elemanları arasından Tıp Fakültesi öğretim elemanı veya idari kadrosundan olmak üzere, en az Lisans düzeyinde eğitim almış olmak koşuluyla, Genel Direktörün önerisi ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Genel Direktör Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Genel Direktör Yardımcıları, gerektiğinde Rektörün ve Genel Direktörün teklifi üzerine, Mütevelli Heyetinin onayı ile veya re’sen iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Genel Direktör Yardımcılarına, görevleri başında olmadığı zaman Merkez bünyesinde kendilerinin belirleyeceği bir yetkili vekalet eder.

Genel Direktör Yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Genel Direktör Yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve uygulamaya geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinasyon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek.

c) Bilimsel veriler, klinik rehberler ve Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan tıbbi hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek.

ç) Sunulan sağlık hizmetlerinin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak.

d) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.

e) Hizmetin gerekleri doğrultusunda sağlık personelinin sevk ve idaresini sağlamak.

f) Merkez ile ilgili kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Genel Direktör, Genel Direktör Yardımcıları ile konusunda uzman olan öğretim üyelerinden Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayı üzerine iki yıllığına görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Genel Direktördür. Yönetim Kurulu, Genel Direktörün başkanlığında yılda dört kez, önceden belirlenen gündem ile toplanır. Genel Direktörün olmadığı zaman Genel Direktör Yardımcılarından birisi Genel Direktöre vekalet eder. Genel Direktör, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, üyeler çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Genel Direktörün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kurulun raportörlüğünü, alınan kararların uygulama ve takibini Genel Direktör Yardımcıları yapar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim organlarına bağlı birimlerce veya çalışma grubu ve komitelerce hazırlanan raporları, teklifleri ve projeleri görüşerek karara bağlamak.

c) Yıllık akademik faaliyet raporu, plan ve programları karara bağlamak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, birim, komite veya komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

d) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.

e) Sağlık hizmetleri alanında yeni birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetinin onayına sunmak üzere teklif hazırlamak.

f) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Genel Direktör, Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı, Genel Direktör tarafından görevlendirilen bir Genel Direktör Yardımcısı, Dekan, Dahili, Cerrahi ve Temel Tıp Bilimleri bölümlerinden Dekan tarafından görevlendirilen profesör unvanına sahip birer öğretim üyesi ve laboratuvarların sorumlu uzmanlarından iki kişi olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Rektör Yardımcısının başkanlığında yılda en az bir kez olağan toplantısını yapar. Ancak Rektör, Dekan veya Genel Direktör tarafından Danışma Kurulunun görüşüne ihtiyaç duyulması halinde Rektör Yardımcısı tarafından gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

İdari Direktör

MADDE 15 – (1) İdari Direktör; sağlık sektöründe deneyimli kişiler arasından Genel Direktörün önerisi ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten İdari Direktör yeniden görevlendirilebilir. İdari Direktör, gerektiğinde Genel Direktörün önerisi ve Rektörün teklifi,

Mütevelli Heyetinin onayı ile veya re’sen iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. İdari Direktöre, görevi başında olmadığı zaman Merkez bünyesinde kendisinin belirleyeceği bir idari personel vekâlet eder.

İdari Direktörün görevleri

MADDE 16 – (1) İdari Direktörün görevleri şunlardır:

a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihtiyaçların giderilmesine, kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

b) Personel sevk ve idaresinde, yönetim ve denetimlerde, yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlamak.

ç) Merkezin klinik, ameliyathane, hasta kabul ve taburcu, tıbbi dokümantasyon ve arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim alt yapı imkânlarını oluşturmak.

d) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetimi, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

e) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

f) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz, diğer demirbaş ve sarf malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacı ile bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak.

g) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş ve çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

h) Merkez ile ilgili kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tıp Merkezlerinin devri

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 2/10/2011 tarihli ve 28072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile açılan NPSUAM Etiler ve NPSUAM Feneryolu Tıp Merkezleri ve NPSUAM Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı ilgili kurumların ruhsat işlemleri tamamlandıktan sonra Üsküdar Üniversitesi SUAM’a devrolunur.

Merkez birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 18 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler açısından Genel Direktör, Genel Direktör Yardımcıları ve İdari Direktöre karşı sorumludurlar.

(2) Merkezde verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bağlı birimler oluşturulabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üsküdar Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Paylaş: