Hakkında

SUAM Feneryolu ve Etiler Tıp Merkezilermizde psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Erişkin psikiyatri birimimiz hafif-orta şiddette belirtiler gösteren ve ayaktan tedavisi sürdürülebilecek olan depresyon, iki uçlu duygu durum bozukluğu, şizofreni, sosyal fobi, panik bozukluğu ve diğer psikiyatrik hastalıkların takibini yapmaktadır. Çocuk-ergen psikiyatrisi birimimiz çocukluk çağında gelişen ya da ilk olarak ergenlik döneminde ortaya çıkan psikiyatrik tabloların tanı ve tedavisini sürdürmektedir.

Yaygın gelişimsel bozukluklar, çocukluk çağı depresyon ve kaygı bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme bozuklukları bunlardan bazılarıdır. Erişkin ve çocuk ergen birimlerimizde psikoterapi uygulamaları da yapılmaktadır. Nöroloji birimimiz beynin yapısal ya da işlevsel bozulmalarına paralel olarak ortaya çıkan nörolojik ve nöropsikiyatrik tabloların tedavisini psikiyatri birimimizle iş birliği halinde sürdürmektedir.

SUAM Polikliniklerinde Temel yaklaşım:

  1. Önce kapsamlı inceleme ve nöropsikolojik tarama yaparak teşhisi netleştirmek,
  2. Daha sonra ölçmeye dayanan metotlarla tedavi planı yapmak,
  3. Güçlü ve yeterli yöntemlerle beyin kanıtlarını izleyerek tedavi uygulamaktır.

İlk Başvuruda Neler Yapılır?
Psikiyatri polikliniğimize ilk kez başvuran hastalar (özellikle daha önce tedavi almış ancak yararlanmamış, tedaviye dirençli hastalığı olanlar) tanı konma aşamasında ayrıntılı bir değerlendirmeden geçirilir.

Nöropsikolojik inceleme: 65 yaş üstü hastalarda ya da unutkanlık dikkat problemleri olan kişilerde son altı ay içinde yapılmamışsa; üst düzey beyin işlevlerini (planlama, dikkat, konsantrasyon, hafıza vb.) ölçmeye yarayan testler uygulanır. Bunun için SPM; COG; DAUF; NVLT gibi bilgisayarlı testler ya da karşılıklı görüşme tekniği ile uygulanan özel bir grup testten hastanın durumuna uygun olanlar kullanılır.

Kişilik Profilinin Çıkarılması: Gerekli durumlarda ve uygun hastalarda; MMPI, Rorschach gibi testler yapılarak kişilik özelliklerine bakılır. Hastada yoğun bir kaygı ya da algı ve/veya düşünce bozukluğu oluşturan ve bu şekilde ikincil süreçte beyin işlevlerinde bozulmaya yol açan, zorlayıcı bir kişilik yapısının olup olmadığı anlaşılır. Bulgular tedavi sürecinde kullanılır.

Nörogörüntüleme: Son altı ay içinde yapılmamışsa; Kantitatif EEG (QEEG), Volumetrik Kraniyal MR tetkiklerinden en az biri çekilerek beynin yapısında ya da işleyişinde bir bozulma olup olmadığı ayrıntılı şekilde incelenir. Hangi görüntüleme tekniğinin kullanılacağı nöropsikiyatrik muayeneden sonra belirlenir.

Uyku Laboratuvarı: Uyku bozukluğu ya da epilepsi şüphesi olan hastalarda, tanıya yardımcı olacağı düşünülen Polisomnografi, Tüm gece 12/24 saatlik Video Monitorizasyonlu EEG çekimi yapılabilir. Hastanın uyku profili çıkarılarak psikiyatrik/nörolojik tabloyla ilişkisi araştırılır.

Nörobiyokimyasal Değerlendirme: 65 yaş üstü hastalarda son altı ayda yapılmamışsa ve daha genç yaşlarda gerekli görülürse; kan ve idrar tahlili yapılarak beyin işlevlerini etkileyebilecek olan vitamin, mineral, kandaki demir miktarı (anemi), kan şekeri düzensizlikleri; karaciğer ve böbrek fonksiyonları; yaygın ya da beyni etkileyen enfeksiyon varlığı araştırılır.

Nöroendokrin Değerlendirme: Hastanın şikâyetleri (örn. Kilo değişikliği, enerji azalması, çarpıntı, titreme, bellek-dikkat problemleri vb.) belli bazı hastalıklar için şüphe uyandırıyorsa kilo ölçümü yapılarak, tiroid, kortizol, prolaktin gibi psikiyatrik tablolara eşlik eden ve beyin işlevlerini etkileyen hormonların düzeylerine mutlaka bakılır.
Toksik Tarama: Beyin işlevlerini etkileyen ilaç ya da bağımlılık yapan madde kullanımı olan kişilerde, bu maddeler kanda/idrarda araştırılır. Tedavinin başlangıcında ve takiplerde düzenli olarak tekrarlanır.

Klinik Farmakogenetik Değerlendirme: İlaç kullanan hastalarda, ilaç kan düzeylerinin tedavi değerlerinin üstüne çıkması ya da ilaç etkileşimleri beyin işlevlerinde bozulmaya yol açabilir. Bunu saptamak için, kullanılan ilaçların kan düzeyleri (TDM) ölçülür. İlaç kan düzeyleri ortalama tedavi dozunda aşırı düşük ya da yüksek çıkan hastalarda, ilaçların vücuttan atılımıyla ilgili daha ileri analiz yapılarak hastanın genetik profili çıkarılır. Elde edilen verilerle kişiye özel tedavi düzenlenir.

Tedavi Planı Ve Takip Süreci
Tetkik sonuçları değerlendirilerek tedavi planı çizilir. Hasta ve yakınlarıyla da paylaşılarak tedavi süreci başlatılır. Psikoterapi (Dinamik Yönelimli Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR, Hipnoz, Bağımlılık Grup Terapileri, Neurobiyofeedback, REHACOM, çocuklarda Oyun Terapileri) veya beyin uyarım teknikleri (örn. TMU) önerilen hastalara bilgilendirme ve onam formu verilir. İlaç kan düzeyi ölçümü (TDM) ile ilaç tedavisinin takip planı yapılır.

Paylaş: