Müdürün Mesajı

Müdür'ün MesajıGünümüzde Müzik Psikolojisi genel olarak müziği algılamak, hatırlamak, yaratmak, anlamlandırmak, ifade etmek, yaş, cinsiyet ve sosyal koşullar gibi bireysel ve sosyal değişkenlerle birlikte inceleme ve araştırma için bir zemin oluşturmaktadır. Çünkü müzik, ruhun çeşitli tepkilerini en iyi ifade eden bir sanattır. Bu özelliğinden dolayı da insanın, diğer sanat dallarına göre, müzikten daha çok etkilenmesi;  ruhsal davranışlarını inceleyen Psikoloji ile Müzik arasında doğal bir bağdır.

Üniversitemiz Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi ( MÜTEM )in temel hedefi de, Türkiye’de,  Müzik Terapi alanının verimli yöntemlerle öğrenilmesini sağlayan bir  “inter-disipliner öğrenme ve araştırma-geliştirme merkezi” olmaktır. Özel eğitim gerektiren bireylerin; zihinsel, fiziksel, konuşma ve dil gelişim güçlüğü olan, duyusal, görsel, sosyal, duygusal veya davranış problemleri olan hastaların temel öz bakım becerilerini, bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamaktır. Bu alanda sürekli kendini geliştiren bir kurum olan MÜTEM, özellikle Psikoloji ve Psikiyatri alanındaki öğrenci ve araştırmacılara çağdaş bir multi-disipliner öğrenme ortamı sunmakla birlikte uygulama ve yayın etkinlikleri için de etkin bir zemin oluşturmaktadır.

Dünya Müzik Terapi Federasyonu, müzikle tedaviyi ‘’Bir kişi veya grubun fiziksel, duygusal, sosyal ve kognitif ihtiyaçlarını karşılamak üzere gereksindiği iletişim, ilişki, öğrenme, ifade, mobilizasyon, organizasyon ve diğer ilgili terapötik öğeleri geliştirmek ve artırmak için müziğin ve/ veya müzikal elemanların (ses, ritm, melodi ve harmoni) eğitimli bir müzik terapisti tarafından tasarlanarak kullanılması’’ olarak tanımlar.

Merkezde uygulanan araştırma yöntemleri ise klasik gözlem, anket ve deneylerin yanı sıra tomografi, manyetik rezonans, doppler sonografisi gibi çeşitli beyin görüntüleme tekniklerinin analizini de kapsar. Elde edilen veriler, müziğin beyinde işlenirken hangi süreçlerden geçtiğini anlamamıza yardımcı olur.

Merkezimiz insanların içinde bulundukları olumsuz duygulardan uzak kalmak için başta müzik olmakla birlikte sanatın çeşitli alanları (ebru, resim, grup müzik, koro, enstrümanlı müzik gibi aktivitelere katılma imkânı sunarak meşguliyet tedavisi yöntemi de uygulamayı hedeflemektedir. Müziğin beyinde nasıl işlendiği, çalgı çalarken ya da dinlerken psikolojik, fizyolojik ve nörolojik hangi değişimlerin gerçekleştiği hem müzik terapi seansına hem de müzik eğitimi alanlara önemli göndermelerde bulunur. Zira müziğin nasıl algılandığını bilmek ve onu en iyi şekilde nasıl uygulayacağı konusu; MÜTEM’in en önemli amaçlarındandır.

Prof. Dr. Sevda ASQAROVA
MÜTEM Müdürü

Paylaş: