Etkileşim Dergisi

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, Türkçe ve İngilizce makalelere yer veren; Nisan-Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez, basılı ve online olarak yayımlanan açık erişimli, hakemli, uluslararası bilimsel bir dergidir. DOAJ, EBSCO ve TR Dizin tarafından indekslenmektedir.
Değerlendirme süreci çift kör hakemlik esasına uygun olarak işleyen Etkileşim’de ayrıca hakem değerlendirmesi gerektirmeyen çeviri makaleler, kitap eleştirileri ve deneme niteliğindeki akademik yazıların yer verildiği Etkileşim/Yorum kısmı bulunmaktadır.
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim ’in amacı, alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından iletişim bilimleri ile sosyal bilimlerin diğer alanlarında, hatta fen bilimlerinin iletişim bilimleriyle kesişen alanlarında üretilen özgün çalışmaları ilgili çevrelere ulaştırarak; ulusal veya uluslararası düzeydeki akademik etkileşime katkı sağlamaktır.

Dergi web sitesi : https://etkilesimdergisi.com/

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, Türkçe ve İngilizce makalelere yer veren; Nisan-Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez, basılı ve online olarak yayımlanan açık erişimli, hakemli, uluslararası bilimsel bir dergidir. DOAJ, EBSCO ve TR Dizin tarafından indekslenmektedir.

Amaç
Değerlendirme süreci çift kör hakemlik esasına uygun olarak işleyen Etkileşim’de ayrıca hakem değerlendirmesi gerektirmeyen çeviri makaleler, kitap eleştirileri ve deneme niteliğindeki akademik yazıların yer verildiği Etkileşim-Yorum kısmı bulunmaktadır. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim’in amacı, alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından iletişim bilimleri ile sosyal bilimlerin diğer alanlarında, hatta fen bilimlerinin iletişim bilimleriyle kesişen alanlarında üretilen özgün çalışmaları ilgili çevrelere ulaştırarak; ulusal veya uluslararası düzeydeki akademik etkileşime katkı sağlamaktır.

Kapsam
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci ve esas kısım hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda kabul edilen makalelerden oluşmaktadır. Türkçe veya İngilizce çalışmalar, araştırma makaleleri veya derleme makaleler olabilir. İkinci kısımda ise hakem değerlendirmesi gerektirmeyen çeviri makaleler, kitap eleştirileri ve deneme niteliğindeki akademik yazılara yer verilmektedir.

Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Beyanı
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Etkileşim, yayın etiğini ‘Committee on Publication Ethics (COPE)’ tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde uygulamayı taahhüt etmektedir. https://publicationethics.org/guidance/Guidelines

Yazarların Sorumlulukları
Araştırma makalelerinin yazarları, makaleye temel olan verileri doğru bir biçimde aktarmakla yükümlüdür. Yazarların bilinçli olarak verileri çarpıtması veya yanlış raporlaması, derginin etik ilkelerinin ihlali olarak kabul edilir. Makaleler, bilimsel araştırmalarda tekrar edilebilirlik ilkesine uygun olacak şekilde, detaylı bilgiler içermelidir. Derleme makaleler de mevcut literatürü doğru ve nesnel bir biçimde sunma yükümlülüğüne sahiptir. Sahte ya da çarpıtılmış veriler kullanılması, insan veya hayvanlarla yapılan çalışmalarda etik dışı yöntemlerin uygulanması ve referans gösterilmeksizin başka kaynaklardan alıntı yapılmasının tespiti gibi durumlarda ilgili çalışma değerlendirmeye alınmaz ve söz konusu hususlar yazarlara bildirilir.

Etkileşim’e gönderilen makalelerin daha önce dijital ya da basılı olarak yayımlanmamış olması veya başka bir dergide değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekmektedir. Etkileşim’e gönderilen makaleler, dergi yönetimine bilgi vermeksizin başka bir mecrada yayımlanamaz. Ancak makalenin yazarlar tarafından geri çekilmesi ya da Etkileşim’in değerlendirme sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde yazarların, makalelerini başka bir mecrada yayımlama hakkı bulunmaktadır. Etkileşim’de yayımlanmış olan bir makalenin daha sonra başka bir yayın organında yayınlanması için dergi yönetiminden izin alınması ve makalenin ilk olarak Etkileşim’de yayımlandığının yeni mecradaki yayında belirtilmesi gerekir. Yazarlar aynı araştırmadan elde ettikleri verileri, birden fazla makalenin temel verisi olarak kullanmamalıdır. Dolayısıyla Etkileşim’e gönderilmiş makalelerde kullanılan veriler, daha önce yayımlanmış başka bir makalenin temel verisi olmamalıdır. Tezden üretilen veya daha önce özet olarak sunulmuş ve basılmış çalışmalar, ilgili bilgi açıkça makalede belirtilmek kaydıyla Etkileşim tarafından kabul edilebilir. Bir makalenin Etkileşim’e gönderilmesi, daha önce başka bir dergide yayınlanmadığının veya değerlendirme aşamasında olmadığının beyanı olarak kabul edilir. Ayrıca, çalışmanın Etkileşim’de yayınlanmasının, tüm yazarlar tarafından ve çalışmanın yapıldığı yerdeki sorumlu makamlar tarafından açıkça kabul edildiğine yönelik bir beyandır.

Makalenin Etkileşim’e gönderimi esnasında ‘Etik Kurul Onay Raporu’, ‘Telif Devir Sözleşmesi’ ve intihal oranını gösterir (Turnitin veya iThenticate üzerinden alınan) belgelerin de dergi editörlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Etkileşim’e gönderilen makalenin özgün çalışma niteliğinde olması, başka çalışmalardan yararlanılması durumunda akademik ve etik anlayışa uygun şekilde referans gösterilmesi ve alıntılanan eserlerin tamamının makalenin kaynakça kısmında listelenmesi gerekmektedir. Makalenin yazımı esnasında yararlanılan her kaynağa referans verilmelidir. Akademik aşırmacılığın hiçbir türü, Etkileşim tarafından kabul edilmez ve tespit edilmesi etik ilkelerin ihlali anlamına gelir. İzin gerektiren durumlarda ise, iznin alındığı açıkça belirtilmelidir. Özel görüşmeler ile elde edilen bilgiler, bilgi alınan kaynağın /kişinin açık ve kayıtlı izni olmadan yayımlanmamalıdır. 

Yazarlar, hakemlerin kimliğini öğrenme veya hakemlerle iletişim kurma çabası içerisinde olmamalıdır. Kör hakem sürecinin ihlal edildiği veya manipüle edildiği durumlar, Etkileşim’in etik ilkelerinin ihlali anlamına gelir.

Editoryal kontrol, değerlendirme veya yayın süreçlerinde ya da makale yayımlandıktan sonra makaleye ilişkin bilgi, ham veri ya da ek açıklama talep edilmesi durumunda, yazarların söz konusu verileri iletmesi gerekmektedir. Bu nedenle yazarlar, makaleye temel oluşturan ham verileri beş yıl süreyle saklanmakla yükümlüdür.

Olası bir hata ya da düzeltme gerektiren durumlar fark edildiğinde, yazarların Editoryal Kurul (Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Editör, Editör Yardımcıları, Dil Editörleri, Sekreterya) ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Yazarların makaleyi geri çekme talepleri, yalnızca değerlendirme aşamasında kabul edilir. Derginin basım/yayım aşamasında makale geri çekme talebi kabul edilmez.

Bir makalede yazar olarak belirtilen isimler, çalışmanın gerçekleştirilmesine etkin olarak katkı sağlayan araştırmacılarla sınırlandırılmalıdır. Çalışmaya etkin katkı sağlayan her araştırmacının adı, soyadı ve akademik kimlik bilgileri makalede yazar olarak yer almalıdır. Makaleye, redaksiyon gibi sadece belirli düzeylerde katkı sağlayan kişilerle ilgili bilgiye ise makalenin teşekkürler kısmında yer verilmelidir.

Yazarların isimlerinin doğru bir şekilde beyan edilmesi yükümlülüğü, sorumlu yazara aittir. Sorumlu yazar, ayrıca, her bir yazarın çalışmanın son versiyonuna onay verdiğinden emin olarak makaleyi sisteme yüklemelidir. Editoryal Kurul, gerekli olduğu durumlarda, makalenin değerlendirme sürecinde yazar adı düzenlemelerine izin verebilir. Bu duruma yönelik bir talep ve nedenleri Editoryal Kurula iletilmelidir. Editoryal Kurul, bu talebi gerekçeleriyle değerlendirerek karara bağlar. Makale kabul edildikten sonra ise ancak çok istisnai durumlarda yazar adı değişikligi yapılmasına izin verilebilir. Değişiklik talebi, nedenleri ve tüm yazarların açık yazılı onayı alınarak Editoryal Kurula iletilmelidir. Editoryal Kurul, talebi değerlendirirken, makalenin basım süreci beklemeye alınır.

Birden çok yazarlı makalelerde tüm yazarların ortak sorumluluğu esastır.
Yazarlar tüm çıkar çatışmalarını açıklamalıdır. Bu çatışmalar, yazarların araştırmasını etkileme ve yanlı davranmasına neden olma olasılığı taşıyan tüm tarafları kapsar. Bu çerçevede; araştırmaya fon / finansman sağlayan, yazarların mali ve kişisel ilişkilerinin bulunduğu, yazarların istihdam ediliği, uzman veya danışmanlık görevlerinde bulunduğu, hisse senetlerine sahip olduğu, patent başvurusu yaptığı tüm kurum, kuruluş ve kişiler beyan edilmedilir. Makalenin hazırlanma/yayımlanma sürecinde herhangi bir finansal destek alınmadıysa veya herhangi bir çıkar çatışması yoksa, yazarlar bunu makalenin sonunda not olarak belirtmelidir.

Yazarlar, hakemlerden, Editoryal Kuruldan veya Yayın Kurulundan gelen revizyon ve değişiklik önerilerini dikkate almakla ve istenilen değişiklikleri yapmakla yükümlüdür. Yazarlar, ilgili değerlendirmeleri onaylamadıkları durumlarda, gerekçelerini dergi editörlüğüne bildirebilir. İlgili gerekçeler yeniden Editoryal Kurulun değerlendirmesine alınır ve uygun görülürse kabul edilebilir. Makalenin yayın kapsamına alınıp alınmayacağının son kararı Editoryal Kurula aittir.

Makalelerin değerlendirilme, kabul ve yayımlanma aşamalarının tümünde bilimsel ve akademik etik anlayış esas alınır.

Etkileşim, farkılıklara duyarlı, çeşitliliği ve eşitliği destekleyen ve her kesime saygı gösteren bir politika izler. Nefret söylemi, ayrımcılık, ötekileştirme, ön yargı, tektipleştirme ve benzeri etik dışı ifadeler içeren çalışmalar değerlendirme kapsamına alınmaz. Etkileşim’e gönderilen makaleler, kapsayıcı bir dil ile yazılmalıdır. Herhangi bir nedenle bir bireyin, topluluğun veya grubun diğerlerinden üstün olduğu ima edilmemelidir. Ayrıca okuyucuların inançları, dünya görüşleri veya ideolojileri hakkında varsayımlarda ve temelsiz yargılarda bulunulmamalıdır. İngilizce makalelerde veya Türkçe makalelerin İngilizce özetlerinde mümkün olduğunca “he” ve “she” sözcüklerinin ya da “he/she” ifadesinin kullanılmasından kaçınılmalıdır. Gerektiği yerde üçüncü tekil şahıs için “they” sözcüğünün kullanılması İngilizce’de kabul görmektedir. Ayrıca, eğer çalışma için gerekli ve ilgili değilse, bireyin cinsiyet, cinsel yönelim, etnisite, yaş, sağlık ve engellilik durumlarıyla ilgili bilgi vermekten kaçınılmalıdır.

Etik Kurul İzni Gerektiren Çalışmalar
Etkileşim’in, ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli akademik çalışmalar ve araştırma kuralları doğrultusunda benimsemiş olduğu etik yaklaşım çerçevesinde, yazarların ilgili kurumdan ‘etik kurul izni’ almasını gerektiren araştırma türleri şunlardır:

* Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney vb.  görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma,
* İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı çalışmalar,
* İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
* Hayvanlar üzerinde yapılan deneysel araştırmalar,
* Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.
Ayrıca;
* Olgu sunumlarında “aydınlatılmış onam formu” alınması,
* Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğraflar vb. görsel malzeme kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve makalenin ilgili kısımlarında bu bilgiye yer verilmesi,
* Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun beyan edilmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda ‘etik kurul izni’ne dair ayrıntılara makale içerisinde yer verilmesi ve ‘Etik Kurul Onay Raporu’nun makalenin DergiPark üzerinden Etkileşim’e gönderilmesi esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Editör Kurulu, gerek duyulduğu takdirde, yazarlardan bu konuda ayrıntılı bilgi isteme hakkına sahiptir. ‘Etik kurul izni’ gerektirdiği halde rapor sunamayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yapay Zekâ Teknolojilerinin Kullanımı
Yazarlar, yazım sürecinde yapay zekâ teknolojilerini sadece makalenin dilini ve okunabilirliğini geliştirmek amacıyla kullanabilir. Ayrıca bu teknolojileri kullandıkları durumlarda, mutlaka insan kontrolünü sağlamalı ve gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Yapay zekâ uygulamalarının güvenilir teknolojiler olduğu varsayılmamalı ve hata yapabilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Yapay zekânın yaptığı ve yazarlar tarafından düzeltilmemiş hatalar, yazarların sorumluluğundadır. Ek olarak, yapay zekâ teknolojilerinin kullanıldığı durumlarda, yazarlar bu kullanımı beyan etmelidir. Yapay zekâ teknolojileri makalelere yazar olarak eklenemez ve bu teknolojilere atıf yapılamaz.

Etkileşim, makalelerde yer alacak görsellerin yapay zekâ ile üretilmesine veya değiştirilmesine izin vermemektedir. Özgün görüntünün bozulmadığı ve görsel içerisindeki bilginin tahrip edilmediği durumlarda renk, parlaklık ve kontrast ayarı gibi baskı iyileştirmeleri amacıyla yapılan temel düzeltmeler kabul edilebilir. Eğer makalenin dayandığı araştırma yapay zekâ teknolojilerinin kullanımını içeriyorsa, ilgili görsellerin kullanımına izin verilebilir. Bu gibi durumlarda, yöntem bölümünde detaylı bir açıklama yapılmalıdır. Ayrıca ilgili yapay zekâ teknolojisinin kendi kullanım politikasına uyulmalı veya uygun referanslar verilmelidir.

Yapay zekâ teknolojilerinin kullanıldığı durumlarda, makalenin sonuna hangi teknolojinin ne amaçla kullanıldığına ve yazarların ilgili içeriği gözden geçirdiğine dair bir beyan eklenmelidir. Temel dilbilgisi düzeltmeleri ve referans yöntemleri için kullanılan yapay zekâ teknolojileri, beyan gerektirmez.

Düzeltme ve Geri Çekme
Yazarların Etkileşim’de yayınladıkları çalışmalarıyla ilgili kaygıları oluşursa veya okurların herhangi bir makale için endişeleri olursa, Etkileşim ile iletişime geçmeleri önerilmektedir. Eğer Etkileşim’de değerlendirme aşamasında bulunan veya yayınlanmış bir makalede etik ilkelerin ihlal edildiğine dair bir şüphe oluşursa, COPE yönergelerini temel alan bir soruşturma yürütülebilir. Soruşturma sonucunda yazarlara ulaşarak sorunu çözmeleri talep edilebilir. Ancak gerekli durumlarda makale reddedilebilir. Eğer makale hâlihazırda yayınlanmış ise düzeltme yapılabilir, Editoryal Kurul tarafından çevrimiçi versiyona bir açıklama eklenebilir veya sebebi belirtilerek makale geri çekilebilir. Makalede yapılacak düzeltmeler, çevrimiçi versiyonda gerçekleştirilir ve bir açıklamayla birlikte yayınlanır. Araştırma bulgularını geçersiz kılacak durumlar, araştırma verilerinde ortaya çıkan hatalar, Editoryal Kurulun araştırmanın bütününe olan güvenini sarsacak bilgiler, makalenin geri çekilmesiyle sonuçlanabilir. Geri çekilmiş makale çevrimiçi olarak ve geri çekildiğini bildiren bir açıklama ile görünür olmaya devam edebilir veya tamamen yayından kaldırılabilir. Yayından kaldırma durumunda bibliyografik veriler ve açıklama görünür olmaya devam edecektir. Bu gibi durumlarda, yazarların kurumlarına da bilgi verilebilir.

Hakem Değerlendirmesi ve Yayın Süreci
Etkileşim, dış çift kör hakem süreci uygulamaktadır. Yazarların kimlikleri hakemlerden gizlenir, hakemlerin kimlikleri de yazarlara açıklanmaz. Dergiye gönderilen tüm makaleler, önce Editoryal Kurul tarafından ön değerlendirme sürecine tabi tutulur. Ön değerlendirmeden geçen makaleler daha sonra en az iki bağımsız hakeme gönderilir. Makalelerin kabulü veya reddi ile ilgili nihai karar Editoryal Kurula aittir ve kurulun kararı kesindir. Editörler, kendilerinin yazdığı veya aile üyeleri ya da yakın meslektaşları tarafından yazılan makaleler hakkındaki kararlara dâhil olmazlar.

Değerlendirme sürecinin ayrıntıları:

1. Makalelerin gönderimi sadece Dergipark sistemi üzerinden yapılmaktadır. Makaleler, makale çağrısında belirtilen son teslim tarihinden önce gönderilmelidir. Etkileşim/Yorum kısmına gönderilen çalışmalar (kitap incelemesi, deneme, söyleşi, çeviri gibi) hakem değerlendirmesine tabi tutulmaz. Bu çalışmalar, Editoryal Kurul tarafından değerlendirilir.
2. Yazarlar, makaleyle birlikte ‘Etik Kurul Onay Raporu’, ‘Telif Devir Sözleşmesi’ ve intihal oranını gösterir (Turnitin veya iThenticate üzerinden alınan) belgelerini de yüklemelidir.
3. Editoryal Kurul, gönderilen makalelerin hakem sürecini başlatmadan önce ‘Etik Kurul Onay Raporu’, ‘Telif Devir Sözleşmesi’ ve intihal oranını gösterir (Turnitin veya iThenticate üzerinden alınan) belgelerle birlikte metinleri editoryal ön değerlendirmeye alır.
4. Etkileşim’de “dış çift kör hakemlik” kuralı uygulanmaktadır. Bu, tüm inceleme süreci boyunca hakemlerin ve yazarların kimliklerinin birbirinden gizlendiği anlamına gelir. Makaleler hakemlere gönderilirken, yazarların kimliğini açığa çıkarmayacak şekilde hazırlanır. Gönderilen her makale, editoryal ön değerlendirmeden sonra ilgili alanda uzman iki hakeme gönderilir. Hakemlerin farklı kurumlardan olmasına dikkat edilir.
5. Makale, her iki hakem tarafından da doğrudan kabul edilirse, yayına kabul edilip edilmeyeceği Editoryal Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Son karar Editoryal Kurula aittir ve kurulun kararı kesindir. Editoryal Kurul, gerekli bulduğu durumlarda yazarlardan ek revizyon talep edebilir.
6. Hakemlerden birinin veya her ikisinin birden minör ya da majör revizyon kararı vermesi durumunda, makale ‘revizyon’ raporlarıyla birlikte yazarlara iletilir. Yazarların, yapmış oldukları revizyonları işaretleyerek makaleyi dergi editörlüğüne en geç bir ay içerisinde göndermeleri gerekmektedir.
7. Hakem raporlarından birinin “yayımlanabilir”, diğerinin ise “yayımlanamaz” biçiminde gelmesi durumunda, makale üçüncü hakeme gönderilir.
8. Her iki hakemden de “yayımlanamaz” raporu gelmesi durumunda, editör, hakem raporlarını ‘yayımlanamaz’ kararıyla birlikte yazarlara iletir.
9. Yazarlar, hakemlerin, Editoryal Kurulun ve Yayın Kurulunun gerekçeli değerlendirme, eleştiri ve önerilerini dikkate almakla ve talep edilen revizyonları yapmakla yükümlüdür. Yapılan değerlendirme, eleştiri ve önerileri onaylamaması durumunda yazarlar, dergi editörlüğüne gerekçeli bir rapor sunma hakkına sahiptir.
10. Yazarlar tarafından revizyon işlemi tamamlanarak dergi editörlüğüne iletilen makale, Editoryal Kurulun gerekli görmesi halinde aynı hakemlere yeniden gönderilir. Bu süreçte, ilgili revizyonların öneriler doğrultusunda yapılıp yapılmadığına ilişkin yeni bir rapor istenebilir.
11. Makaleler, hakem değerlendirme süreçlerinin tamamlanma tarihlerine göre sıralanarak yayın sürecine alınır.
12. Makaleler, yazım dillerine (Türkçe/İngilizce) göre ilgili editörler tarafından redaksiyon sürecine tabi tutulur. Makaleler yayımlanmadan önce son kontrol için yazarlara gönderilir.
13. Yazarlar makalelerini yayım aşamasından önce, gerekçe göstererek geri çekme hakkına sahiptir.
14. Yayımlanan makaleler için yazarlara herhangi bir ücret ödenmez ve de yazarlardan ücret talep edilmez.
15. Makaleler, basılı ve dijital olmak üzere ücretsiz erişime açıktır.

Etkileşim’de yayımlanmış olan metinler, fikri mülkiyet ve telif hakları mevzuatı esas alınarak, akademik amaçlar doğrultusunda atıf yapılarak kullanılabilir. Ancak ticari amaçlarla kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz.

Hakemlerin Sorumlulukları
Alanlarında uzman hakemler nesnellik ve bilimsellik anlayışı doğrultusunda, akademik ve etik ilkelerden de ödün vermeksizin “ dış kör hakemlik” usulüyle Etkileşim dergisinin değerlendirme sürecinde yer alırlar. Hakemler, makale değerlendirme sürecinde aşağıda belirtilen kurallara uymak zorundadırlar:

  • Değerlendirilmek üzere kendilerine gönderilmiş olup, uzmanlık alanları dışında kalan çalışmaların dergi yönetimine bildirilmesi,
  • Yazarların kimliğini öğrenme ya da yazarlarla herhangi bir şekilde iletişime girme çabası içerisinde olmamak,
  • Editörlerle her tür iletişimin Etkileşim’in resmî elektronik kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi,
  • Makale değerlendirme sürecinin gizlilik ilkesi doğrultusunda işletilmesi,
  • Makale değerlendirmede tarafsızlık ve nesnellik ilkesinden ödün verilmemesi,
  • Herhangi bir çıkar çatışması olasılığında, inceleme reddi talebinde bulunulması ve durumun editörlere bildirilmesi,
  • Değerlendirmenin yalnızca çalışma odaklı gerçekleştirilmesi, kişisel bakış açısı ve yaklaşım tarzı farklılıklarının değerlendirme sürecine etki etmesine izin verilmemesi,
  • Makale değerlendirme raporunun akademik saygı ve nezaket sınırlarının dışına çıkılmaksızın, bilimsellik tavır ve anlayışına bağlı kalınarak hazırlanması,
  • Değerlendirme sürecinde yer alan hakemlerin, derginin yayın politikasını, etik ilkelerini ve editoryal tavrını benimsemeleri gerekmektedir.

Editoryal Kurulun Sorumlulukları
Etkileşim bünyesinde faaliyet gösteren Editoryal Kurul (Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Editör, Editör Yardımcıları, Dil Editörleri, Sekreterya), dergide yayımlanan her tür içerikten sorumlu olup, ilgili maddeler doğrultusunda aşağıda belirtilen rol ve yükümlülükleri üstlenirler:

  • Görev tanımları doğrultusunda hukuksal süreçlere ilişkin her tür sorumluluğu üstlenmek,
  • Yazarların ve okurların bilgi talebini karşılamak,
  • Etkileşim’in gelişimi için çaba göstermek,
  • Düşünce ve ifade özgürlüğünü desteklemek,
  • Nefret söylemi, ayrımcılık ve ötekileştirmenin karşısında durmak,
  • Etik ilkelere ve fikri haklara saygılı olmak,
  • Tüm süreçleri hesap verebilirlik ölçütlerine uygun olarak şeffaf bir şekilde yürütmek.

Etkileşim Dergisi Yazı Kategorileri
Makaleler

Araştırma Makalesi: İletişim veya sosyal bilimler alanından bir konunun bilimsel araştırma yöntemleriyle elde edilen bulgular doğrultusunda tartışıldığı orijinal bir araştırma içeren, literatür çalışması, yöntem açıklaması ve araştırma bulgu/sonuçlarının aktarıldığı çalışmalardır.

Derleme Makale: İletişim veya sosyal bilimler alanındaki bir konuya ilişkin daha önce yapılmış çalışmaların detaylı bir biçimde tarandığı, bu çalışmalardan elde edilen bilgilerin güncel literatürle birlikte yazarlar tarafından belirlenmiş bir eksen etrafında tartışıldığı çalışmalardır.

Etkileşim/Yorum
Deneme: Yazarların kendi görüşlerinden hareketle iletişim veya sosyal bilimler alanındaki bir fikri tartıştığı, bir konunun önemini gerekçeleriyle vurguladığı çalışmalardır.

Kitap İncelemesi: Bir kitabın konu, içerik, önem bakımından incelendiği ve değerlendirildiği çalışmalardır. Bu türde yazarlar, kitaba ilişkin özet bilgilerin aktarımının ardından kitabın konusu ve içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kitabın amacı, içeriğin kapsayıcılığı, alana katkısı, eksik noktaları hususlarında eleştiriler yaparlar.

Söyleşi: İletişim veya sosyal bilimler alanında uzman kişi/kişilerle güncel bir konuya ilişkin bakış açılarını sunmak, tartışmaları aktarmak, bu tartışmalardaki eksiklikleri belirlemek ve öneriler sunmak amacıyla yapılan çalışmalardır.

Çeviri: Orijinal metnin yazarları ile basım yerinden izin alınarak ve metne birebir bağlı kalınarak hazırlanan, iletişim veya sosyal bilimler alanındaki metinlerin Türkçeye veya İngilizceye çevrildiği çalışmaları kapsamaktadır.

Açık Erişim Politikası
Etkileşim’in tüm sayı ve ilgili içeriklerine, Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin politikalarına uygun olarak internet üzerinden ücretsiz bir şekilde erişilebilmektedir. Okurlar, ticari olmayan amaçlarla, yayıncı ya da yazardan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir. Açık erişimli makaleler Creative Commons Alıntı-GayrıTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) olarak lisanslıdır.

Telif Hakları
Açık erişim anlayışını benimseyen Etkileşim dergisinde “daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, yayın kapsamına alınmamış ve/veya değerlendirilmek üzere başka bir dergiye gönderilmemiş” çalışmalar değerlendirmeye alınır. Makalenin DergiPark üzerinden iletilmesi sürecinde yazarlar ilgili sistemde yer alan ‘Telif Devir Sözleşmesi’ formunu imzalı olarak yükler ve çalışmanın yayın haklarını Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) ile lisanslanan Etkileşim’e devreder. Söz konusu form aşağıdaki bilgileri içerir:

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Etkileşim’e, yayımlanmak üzere gönderdiğim/gönderdiğimiz…………………………………………………………………….. başlıklı çalışmanın başka bir mecra/yerde yayımlanmadığını ve yayım sürecinde bulunmadığını, çalışmanın hakem raporları sonucunda yayıma kabulü halinde bütün yayın haklarını Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) ile lisanslanan Etkileşim’e devrettiğimi beyan ederim/ederiz.

Lisans Bilgisi
Etkileşim’de yayımlanmış olan tüm metinler, fikri mülkiyet ve telif hakları mevzuatı esas alınarak, ticari olmayan amaçlar doğrultusunda, atıf yapılarak kullanılabilir; ticari amaçlarla kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz ve türetilemez. Yazarlara ait içeriklerinin tamamı Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) ile lisanslanmaktadır. Creative Commons’ın işaret ettiği çerçeve Etkileşim tarafından da benimsenmektedir:

Paylaş: Eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz. Lisans şartlarını yerine getirdiğiniz sürece, lisans sahibi bu özgürlükleri (belirtilen hakları) iptal edemez.

Atıf: Uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.

GayriTicari: Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.

Türetilmez: Eğer materyali karıştırdınız, aktardınız ya da materyalin üzerine inşa ettiyseniz, değiştirilmiş materyali dağıtamazsınız.

Ek sınırlamalar yoktur: Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

SAHİBİ 

Üsküdar Üniversitesi Adına 
A. Furkan Tarhan – Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, İstanbul, Türkiye. 

EDITOR KURULU 

Yazı İşleri Müdürü 

Prof. Dr. Nazife Güngör – Üsküdar Üniversitesi Rektörü, İstanbul, Türkiye. 
nazife.gungor@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0002-0743-2445 

Editör 

Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
bahar.muratoglu@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8977-822X 

Editör Yardımcıları 

Dr. Öğretim Üyesi Denizcan Kabaş – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
denizcan.kabas@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0001-7073-8172 
Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Güler – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
sukru.guler@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3482-5417 

Dil Editörleri 

Dr. Öğretim Üyesi Ceren Acun – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
ceren.acun@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0002-2438-4788 
Dr. Öğretim Üyesi Ceren Saran – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
ceren.saran@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2444-2455 
Dr. Öğretim Üyesi Maria Pia Ester Cristaldi – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
mariapia.cristaldi@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0002-7724-9723 
Arş. Gör. Dr. Besna Ağın – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
besna.agin@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1591-0352 

Sekreterya

Arş. Gör. Atila Erdemir – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
atila.erdemir@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0001-6618-8008 
 
Arş. Gör. Onur Coşkun – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
onur.coskun@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3611-6649 

SAHİBİ Üsküdar Üniversitesi Adına 

A. Furkan Tarhan – Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, İstanbul, Türkiye. 

EDITOR KURULU 
Yazı İşleri Müdürü 

Prof. Dr. Nazife Güngör – Üsküdar Üniversitesi Rektörü, İstanbul, Türkiye. 
nazife.gungor@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0002-0743-2445 

Editör 

Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
bahar.muratoglu@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8977-822X 

Editör Yardımcıları 

Dr. Öğretim Üyesi Denizcan Kabaş – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
denizcan.kabas@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0001-7073-8172 
Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Güler – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
sukru.guler@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3482-5417 

Dil Editörleri 

Dr. Öğretim Üyesi Ceren Acun – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
ceren.acun@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0002-2438-4788 
Dr. Öğretim Üyesi Ceren Saran – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
ceren.saran@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2444-2455 
Dr. Öğretim Üyesi Maria Pia Ester Cristaldi – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
mariapia.cristaldi@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0002-7724-9723 
Arş. Gör. Dr. Besna Ağın – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
besna.agin@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1591-0352 

Sekreterya 

Arş. Gör. Atila Erdemir – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
atila.erdemir@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0001-6618-8008 
 
Arş. Gör. Onur Coşkun – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
onur.coskun@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3611-6649 

YAYIN KURULU 

Profesör Dr. Abdülrezak Altun – Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye. 
aaltun@ankara.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8166-7584 
Profesör Dr. Billur Ülger – Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
bulger@yeditepe.edu.tr, ORCID: 0000-0002-2484-7383 
Profesör Dr. Dan Schiller  – University of Illinois Urbana-Champaign, Champaign, ABD. 
dschille@illinois.edu, ORCID: 0009-0008-3959-4869 
Profesör Dr. Erik Knudsen – University of Central Lancashire, Preston, Birleşik Krallık. 
eknudsen1@uclan.ac.uk, ORCID: 0000-0001-8361-6975 
Profesör Dr. Gillian Doyle  –  University of Glasgow, Glasgow, İskoçya.  
gillian.doyle@glasgow.ac.uk, ORCID: 0000-0003-1817-0684 
Profesör Dr. Nevzat Tarhan – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
nevzat.tarhan@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0002-6810-7096 
Profesör Dr. Peyami Çelikcan – İstinye Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
peyami.celikcan@istinye.edu.tr, ORCID: 0000-0003-4375-1448 
Doçent Dr. Greg Simons - Turiba University, Riga, Letonya. 
gregmons@yahoo.com, ORCID: 0000-0002-6111-5325 
Doçent Dr. Pınar Aslan – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
pinar.aslan@uskudar.edu.tr. ORCID: 0000-0002-2500-8055 
Doçent Dr. Salvatore Scifo – Bournemouth University, Fern Barrow, Birleşik Krallık. 
sscifo@bournemouth.ac.uk, ORCID: 0000-0003-4818-7954 
Dr. Paško Bilić- University of Zagrep, Zagreb, Hırvatistan.  
pasko.bilic@fpzg.hr, ORCID: 0000-0001-5174-7073 

BİLİM DANIŞMA KURULU 

Prof. Dr. Ana Maria Manzanas Calvo – Universidad de Salamanca 
Prof. Dr. And Algül – Üsküdar Üniversitesi 
Prof. Dr. Asaf Varol – Maltepe Üniversitesi 
Prof. Dr. Ayhan Biber – İstanbul Arel Üniversitesi 
Prof. Dr. Aysel Aziz – İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan – Üsküdar Üniversitesi 
Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş  – Galatasaray Üniversitesi 
Prof. Dr. Dona Kolar-Panov – International Balkan University 
Prof. Dr. Filiz Otay Demir – Maltepe Üniversitesi 
Prof. Dr. Ebru Özgen – Marmara Üniversitesi 
Prof. Dr. Emine Yavaşgel – İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. Filiz Aydoğan – Marmara Üniversitesi 
Prof. Dr. Gülseren Şendur Atabek  –  Akdeniz Üniversitesi 
Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu – İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Prof. Dr. Haluk Geray – Ankara Üniversitesi 
Prof. Dr. Hasan Akbulut – İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. Hüseyin Çelik – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 
Prof. Dr. Mesude Canan Öztürk – Anadolu Üniversitesi 
Prof. Dr. Mine Demirtaş – İstanbul Beykent Üniversitesi 
Prof. Dr. Mutlu Binark – Hacettepe Üniversitesi 
Prof. Dr. Nilgün Tutal – Galatasaray Üniversitesi 
Prof. Dr. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu – İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. Oğuz Makal-İstanbul Beykent Üniversitesi 
Prof. Dr. Onur Dursun - Çukurova Üniversitesi 
Prof. Dr. Oya Şakı Aydın – İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Prof. Dr. Ömer Özer – Anadolu Üniversitesi 
Prof. Dr. Özgül Dağlı – Üsküdar Üniversitesi 
Prof. Dr. Özlen Özgen – Atılım Üniversitesi 
Prof. Dr. Recep Tayfun – Maltepe Üniversitesi 
Prof. Dr. Ruhdan Uzun – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Prof. Dr. Selva Ersöz Karakulakoğlu – Maltepe Üniversitesi 
Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç – Mersin Üniversitesi 
Prof. Dr. Senem Gençtürk Hızal – Başkent Üniversitesi 
Prof. Dr. Serdar Öztürk - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Prof. Dr. Sevil Atasoy – Üsküdar Üniversitesi  
Prof. Dr. Suat Gezgin – Yeditepe Üniversitesi 
Prof. Dr. Süleyman İrvan – Üsküdar Üniversitesi 
Prof. Dr. Temirbek Zhurgenov – Kazak Ulusal Sanat Akademisi 
Prof. Dr. Tuğba Asrak Hasdemir - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Prof. Dr. Tülay Şeker – Akdeniz Üniversitesi 
Prof. Dr. Vugar Aliyev – Bakü Devlet Üniversitesi 
Prof. Dr. Victor Pickard- University of Pennsylvania  
Prof. Dr. Xose Antonio Neira Cruz – Universidad de Santiago de Compostela 
Prof. Dr. Zeliha Hepkon – İstanbul Ticaret Üniversitesi 
 
SAYI HAKEMLERİ  

Prof. Dr. Ala Sivas Gülçur – İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Prof. Dr. Arzu Kihtir – İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. Aslı Yapar Gönenç – İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. Aytül Tamer Torun – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Prof. Dr. Belkıs Ulusoy Nalcıoğlu – İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. Burcu Kaya Erdem – İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. Çiğdem Yazıcı –  Üsküdar Üniversitesi 
Prof. Dr. Deniz Yengin – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Prof. Dr. Esra İlkay İşler – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Prof. Dr. Muzaffer Şahin – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Prof. Dr. Sacide Vural – İstanbul Gelişim Üniversitesi 
Prof. Dr. Selami Özsoy – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Prof. Dr. Sevimece Karadoğan Doruk – İstanbul Üniversitesi 
Doç. Dr. Adalet Görgülü Aydoğdu – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Doç. Dr. Asuman Kutlu – İstanbul Beykent Üniversitesi 
Doç. Dr. Aybike Serttaş – İstinye Üniversitesi 
Doç. Dr. Bilge Şenyüz – Marmara Üniversitesi 
Doç. Dr. Can Diker – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Doç. Dr. Cihan Becan – Üsküdar Üniversitesi 
Doç. Dr. Ebru Güzel – Fenerbahçe Üniversitesi 
Doç. Dr. Eda Turancı – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Doç. Dr. Gül Esra Atalay – Üsküdar Üniversitesi 
Doç. Dr. Hasan Gürkan – İstinye Üniversitesi 
Doç. Dr. İnci Tarı – İstanbul Arel Üniversitesi 
Doç. Dr. Nurhan Yel – İstanbul Kültür Üniversitesi 
Doç. Dr. Oya Morva – İstanbul Üniversitesi 
Doç. Dr. Sergün Kurtoğlu – İstanbul Üniversitesi 
Doç. Dr. Tamer Bayrak – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Doç. Dr. Yıldız Derya Birincioğlu Vural – Üsküdar Üniversitesi 
Dr. Öğretim Üyesi Özlem Çetin Öztürk – İstanbul Gelişim Üniversitesi 
Dr. Öğretim Üyesi Pelin Ügümü Aktaş – Antalya Belek Üniversitesi 
Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Biga – İstanbul Arel Üniversitesi

Etkileşim’in sayıları için özel bir tema belirlenmemiş olup, iletişim bilimlerinin yanı sıra diğer bilimsel alanlardan da yazı kabul edilmektedir.

Etkileşim’e hakem değerlendirme sürecine tabi tutulacak bilimsel makalelerin yanı sıra derginin Etkileşim/Yorum kısmında yayınlanmak üzere, hakem değerlendirmesi kapsamı dışında bırakılacak olan kitap eleştirisi, deneme, çeviri, söyleşi vb. yazılar da kabul edilmektedir.
 
Etkileşim’in önümüzdeki sayıları için makale kabullerine ilişkin tarih ilerleyen günlerde duyurulacaktır. 

YAZIM ESASLARI

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, aşağıda belirtilen yazım kuralları doğrultusunda yayımlanmaktadır:

  • Yazılarda sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Makalenin gövde metni 1,5 satır aralığı, kaynakça ise 1 satır aralığı ile yazılmalıdır.
  • Sayfa numaraları sağ alt köşede yer almalıdır.
  • Derginin dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce yazılmış çalışmalar da yayımlanabilir. Dergiye gönderilen yazıların dil bilgisi kurallarına uygunluğu dil editörleri tarafından yapılır. Türkçe makalelerin dil bilgisi, kısaltma vb. kurallarında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınır.
  • Türkçe yazılan makalelerde, makalenin giriş kısmından önce Türkçe Öz ve ardından İngilizce Abstract; İngilizce yazılan makalelerde ise makalenin giriş kısmından önce İngilizce Abstract ve ardından Türkçe Öz yer almalıdır.
  • Makaleler, öz/abstract ve kaynakça dâhil 30 sayfayı geçmemelidir.
  • Makalenin giriş kısmından önceki kesitini oluşturan Türkçe/İngilizce makale başlıkları, öz /abstract, beş anahtar sözcük /keywords toplamda 300 sözcüğü aşmamalıdır.
  • Makale başlığının tümü ya da başlığı anlatmaya yeterli kısaltması, makalenin editöre gönderildiği elektronik postada belirtilmelidir.
  • Makale başlığı (ana başlık) 14 punto, büyük harflerle, koyu renkte ve sayfaya ortalanmış şekilde yazılmalı; ara başlıklar ise koyu renk, 12 punto ve sola yaslı olup, başlıkta yer alan sözcüklerin baş harfleri büyük, diğer harfler ise küçük olarak yazılmalıdır.
  • Yazar(lar)ın adı ve soyadı makalenin ana başlığının altında, ana başlığı ortalayacak biçimde ve soyadı büyük harflerle yazılarak yerleştirilmelidir. Soyadı bitiminde üst yıldız * verilerek yazara ait bilgiler (kurum bilgileri, iletişim bilgileri ve Orcid numaraları) dipnot olarak, Times New Roman ile sayfanın her iki yanına yaslanarak ve yalnızca ilk sayfada görülecek biçimde 10 punto ve 1 aralık boşlukla yazılmalıdır.
  • Öz/Abstract başlıklarında ilk harf büyük, sola yaslı, 12 punto ve düz/bold yazı tipi kullanılmalıdır. Öz/Abstract metinleri ve Anahtar Kelimeler/Key Words düz yazı tipi, 11 punto ve 1.5 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.
  • Makale metni, sayfanın her iki yanına yaslanacak biçimde, Times New Roman, 12 punto ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalı; paragraf girintisi 1,25 cm olarak tasarlanmalıdır. Metin içerisindeki başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır.
  • Metinde aktarılan; gazete, kitap, dergi, sanat eserleri, bilgisayar oyunları, mobil uygulamalar ve marka isimleri gibi ifadeler eğik(italik) olarak yazılmalıdır.
  • Dipnotlar sayfanın her iki yanına yaslanacak biçimde Times New Roman karakter ve 10 punto ile yazılmalı; 1 satır aralığı verilmeli ve dipnottan sonra bir boşluk bırakılarak başlatılmalıdır.
  • Kaynakça metni 11 punto ve tek satır aralığı kullanılarak, yazılmalıdır. Eser bilgilerinin bir satırdan uzun olması durumunda sonraki satır(lar) 1,25 cm girintiyle başlatılmalıdır. Aynı yazarın birden fazla eserinin kullanıldığı durumlarda, ilk eserden sonraki tekrarlarda yazarın ismi yerine düz çizgi kullanılır.
  • COPE ilkeleri ve akademik çalışma kriterleri gereği, etik kurul onayı çalışma alanına bağlı olarak alınmalı ve çalışmada detaylarıyla belirtilmelidir.
  • Makalenin değerlendirilmeye alınabilmesi için Turnitin/iThenticate intihal raporunun %25’in altında olması gerekmektedir. Benzerlik oranı %25’i aşan makaleler değerlendirme sürecine alınmamaktadır.

- Kaynak Gösterme Kuralları

  • Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim’de American Psychological Association Kuralları’nın (APA) 7.0 versiyon metin içi kaynak gösterme yöntemi kullanılır.
  • Metin içi atıflarda sırasıyla, yazar(lar)ın ad(lar)ı ve eserin yayım yılı beraber, atıf yapılan kısmın alındığı sayfa numarası da yazılarak belirtilmelidir. Örneğin, (Tarhan, 2006, s. 125).
  • Ek bilgi niteliğinde olup; metin içerisinde verildiğinde metnin akış bütünlüğünü bozacağı düşünülen açıklama ve ayrıntılar 1, 2, 3 şeklinde numaralandırılarak sayfa altı dipnot düzenlemesiyle verilmelidir.
  • Sayfa altı açıklamalara ilişkin kaynak gösteriminde de (APA); yani metin içi kaynak gösterme biçimi kullanılmalıdır.
  • Yararlanılan kaynaktan yapılan ve 40 sözcüğü geçmeyen birebir alıntılar, metin içerisinde çift tırnak içinde verilir. 40 kelimeyi geçen birebir alıntılamalarda her iki taraftan eşit paragraf girintisi (sol ve sağ kenarlardan 1.25 cm) bırakılmalı ve paragraf başları 2 cm içeriden başlamalıdır. Alıntılanan metin, tırnak kullanılmadan, 10 punto ve tek satır aralığında aktarılmalıdır.
  • Yazar adına metin içerisinde gönderme yapılması durumunda, kaynak gösterilirken, parantez içerisine yazarın adı tekrar yazılmayıp; yayının yılı ve alıntı yapılan sayfa numarasının yazılması yeterlidir. Örneğin, (2006, s. 25).
  • Gönderme yapılan eser iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları belirtilmeli (Alemdar & Erdoğan, 2001, s. 54); yazarlar ikiden fazlaysa, ilk yazarın soyadından sonra “ve diğerleri” ifadesi kullanılmalıdır. (Alemdar ve diğerleri, 1998, s. 32).
  • Birden fazla kaynağa yapılan göndermeler aynı parantez içinde noktalı virgülle birbirinden ayrılarak yazılmalıdır. Örneğin, (Tokgöz, 2011, s. 152; Oskay, 1985, s. 43).
  • Ardışık sayfalardan alıntı yapılması durumunda kaynak gösterimi (Baudrillard, 2004, s. 20, 38 ve 52) biçiminde yapılmalıdır. Aralıklı ardışık sayfalardan yapılan alıntılarda ise kaynak gösterimi (Bauman, 2012, ss. 20-24, 48-56) biçiminde olmalıdır.
  • Aynı yazara ait farklı çalışmaların aynı parantezde verilmesi halinde, geçmişten güncele yıl sırası takip edilir ve yazar soyadı göndermenin başına bir kez yazılır.
  • Örneğin, (Güngör, 1989, 2008, 2011).
  • Aynı yazarın, aynı yıl yayımlanmış birden fazla eserinin kullanılması durumunda alıntılanma sırasına göre her bir kaynak, yayın yılına a, b, c harfleri eklenerek diğerlerinden ayırt edilecek biçimde gösterilmelidir. Örneğin, (McQuail, 1987a, s. 55) (McQuail, 1987b, s. 40).
  • Eserin yazarı bilinmiyorsa ya da çalışmada yazar adı belirtilmemişse alıntı yaparken parantez içinde eserin adının ilk birkaç sözcüğü kullanılır. Bu tür bir yapıta gönderme yapılırken kitabın adı eğik (italik) olarak yazılır ve ardından tarih belirtilir. Örneğin, (Yazılı Basın Değer Zinciri Araştırması, 2017, s. 23).
  • Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır. İkincil kaynaklar ancak orijinal kaynağa bilinen yollardan erişilemediği ve birincil kaynağın dilinin az kullanılan bir dil olması gibi istisnai durumlarda kullanılabilir. Örneğin, (Storey, 1997, s. 21’den akt. Güngör, 2016, s. 297).
  • Yazarı belli olmayan elektronik kaynak, gazete haberi gibi kaynakların alan adı ve yayın tarihi belirtilmelidir. Atıf yapılan kaynağın ismi eğik (italik) olarak yazılır. Kaynağın erişilebileceği URL ise sadece kaynakçada verilmelidir. Örneğin, (Radikal, 23 Mart 2016).
  • Sosyal medya hesaplarındaki iletilere yapılan göndermelerde ileti yazarının adı ve iletiyi yazdığı yıl belirtilmelidir. Örneğin, (Aziz, 2018).
  • Metin içerisinde kuruluşlara gönderme yapılan durumlarda ilk alıntıda kuruluşların açık isimlerinin yanında köşeli parantezle [ ] kısaltmalar gösterilir, sonrasında kısaltmalar kullanılır. Örneğin, (American Psychological Association [APA], 2017)
  • Metin içerisinde gönderme yapılan Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi vb. arşiv belgelerine; (BCA. 30.10 / 1.2.12) ya da (BOA. DH-SYS. 65/7) örneğinde olduğu biçimde arşiv tarafından verilen numaralar ile gönderme yapılmalıdır.
  • Çeviri eserlerin kaynak gösteriminde ise yazarın adı esas alınır. Çevirenin adı kaynakçada gösterilir. Örneğin, (Fiske, 1996, s. 25).
  • Derleme kitaplardan alıntı yapılması durumunda, alıntı yapılan makalenin yazarının adına gönderme yapılması esastır. Makalenin yer aldığı derleme kitabın tam künyesi kaynakçada gösterilir. Örneğin, (Tezcan, 2017, s. 102).
  • Ekler (belgeler), çalışmanın sonunda ek ya da belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ile verilmeli; bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun biçimde kaynakçada da yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik gibi diğer ekler; Ek Tablo:1, Ek Grafik:1, Ek Şekil:3 örneklerinde olduğu biçimde yazılmalıdır.
  • Metin içerisinde yer alan tablo, şekil ve grafikler adlandırılarak; hangi kaynaktan alıntı yapılmışsa, tablonun, şeklin veya grafiğin hemen altında yine APA yöntemiyle mutlaka belirtilmelidir.

-Kaynakçanın Düzenlenmesi

  • Kaynakçada, metinde alıntı yapılan ve göndermede bulunulan kaynaklara eksiksiz olarak yer verilir.
  • APA 7.0 kurallarına göre, kaynakça, eserlerin ilk yazarlarının soyadına göre alfabetik sırayla oluşturulur.
  • Kaynakçada aynı yazarın birden çok eseri yer alıyorsa, eserler yayın tarihleri dikkate alınarak kendi içlerinde sıralanır. Aynı yıl içerisinde yayımlanmış birden fazla eserin kaynakçada yer alması durumunda ise, eserlerin, makaledeki alıntılanma sırasına göre harf (a, b, c, …) şeklinde verilerek listelenmesi gerekir.
  • Aşağıda belirtilen kaynak gösterme biçimleri kapsamında yer almayan eserlerin kaynak gösteriminde APA'nın son versiyonu dikkate alınır.

BASILI YAYINLAR
 
Tek Yazarlı Kitap
Odabaşı, İ. A. (2017). Milli sinema: Osmanlı’da sinema hayatı ve yerli üretime geçiş. Dergâh Yayınları.
 
İki Yazarlı Kitap
Kocabaş, F., & Elden, M. (2015). Reklamcılık: Kavramlar kararlar kurumlar. İletişim Yayınları.
 
Çok Yazarlı Kitap
Topsümer, F., Elden, M., & Yurdakul, N. (2009). Reklam ve halkla ilişkilerde hedef kitle. İletişim Yayınları.
 
Çeviri Kitap
Fiske, J. (1999). Popüler kültürü anlamak (S. İrvan, Çev.). Ark Yayınları.
 
Gözden Geçirilmiş ya da Genişletilmiş Baskı
Alemdar, K. (2001). İletişim ve tarih (Genişletilmiş 2. baskı). Ümit Yayıncılık.
 
Derleme Kitap
Güngör, N. (Der.). (2011). Cumhuriyet döneminde iletişim, kurumlar-politikalar. Siyasal Kitabevi.
 
Derleme Kitapta Makale/Bölüm
Tezcan, A. (2017). Ahmet Emin Yalman. K. Alemdar (Der.), Türkiye’de kitle iletişimi dün-bugün-yarın içinde (ss. 102-116). Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.
 
Hakemli Dergide Makale
Baran, D. (2016). Tasarımın diyalektiği: Diyalektik kavrayışla tasarım kavramına dokunma denemesi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 93-127.
 
Dergide Makale
Köstepen, E. (2009, Şubat). İşgalleri izlerken savaş filmi yapmak. Altyazı Aylık Sinema Dergisi, 81, 48-53.
 
Ansiklopedi/Başvuru Kitabından Bölüm ya da Yazı
Ebuzziya, Z. (1988). Basiretçi Ali Efendi. İslâm ansiklopedisi içinde. Türkiye Diyanet Vakfı.
 
Basılı Gazeteden Alıntı (Yazarlı)
Sazak, D. (1987, 4 Haziran). Medyada yeni stratejiler. Milliyet.
 
Basılı Gazeteden Alıntı (Yazarsız)
Hürriyet. (2018, 6 Nisan). Aydın Doğan, Doğan Medya’ya veda etti. Hürriyet.
 
Yayınlanmamış Tez
Devrimsel, M. (2020). Renklerin indirim algısına etkisi üzerine bir nöropazarlama araştırması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 
Basılı Bildiri
Tutar, C. (2019, 2-3 Mayıs). Dijitalleşen dünyanın gündelik yaşam aktivitelerinde kendilik kaygısının yükselişi [Konferans Bildiri Özeti]. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu, İstanbul, Üsküdar Üniversitesi.
 
ONLINE YAYINLAR
 
İnternette Yayınlanan DOI Atanmış Makale
West, A. (2011). Reality television and the power of dirt: Metaphor and matter. Screen, 52(1), 63-77. https://doi.org/10.1093/screen/hjq050
 
İnternette Yayınlanan DOI Atanmamış/Ücretsiz Erişime Sahip Makale
Haigh, M. M., & Dardis, F. (2012). The impact of apology on organization – public relationships and perceptions of corporate social responsibility. Public Relations Journal, 6(1), http://www.prsa.org/Intelligence/PRJournal/Documents/2012HaighDardis.pdf
 
Web Sayfası/Blog Gönderisi
Bordwell, D. (2013, 18 Haziran). David Koepp: Making the world movie-sized. 12 Kasım 2015 tarihinde http://www.davidbordwell.net/blog/page/27/ adresinden erişilmiştir.
 
Gazete İnternet Sitesinden Alıntı (Yazarlı)
Özgüven, F. (2011, 13 Ekim). Bienal kıyısından şehre bakmak. Radikal. 7 Mart 2012 tarihinde http://www.radikal.com.tr/yazarlar/fatih_ozguven/bienal_kiyisindan_sehre_bakmak-1066167 adresinden erişilmiştir.
 
Gazete İnternet Sitesinden Alıntı (Yazarsız)
Reuters. (2013, 13 Ekim). The top films at the North American box office. Reuters. 15 Ekim 2013 tarihinde http://www.reuters.com/article/2013/10/13/boxoffice-chartidUSL1N0I30A520131013 adresinden erişilmiştir.
 
Sosyal Medya Hesabından Alıntı
Aziz, A. [@ayselaziz]. (2019, 25 Ocak). Hıfzı Topuz' 96. Yaşgününü kutluyoruz [Tweet]. Twitter. 3 Şubat 2020 tarihinde https://twitter.com/ayselaziz/status/1088808625315942400 adresinden erişilmiştir.
 
Online Sözlük
Encyclopedia of Social Media and Politics (2014). Working Class. Encyclopedia of social media and politics içinde. CQ Press. 17 Aralık 2015 tarihinde http://search.credoreference.com/content/entry/cqpresssomedpol/working_class adresinden erişilmiştir.
 
Online Ansiklopedi
Friend, C. (tarih yok). Social contract theory. J. Fieser & B. Dowden (Der.), Internet encyclopedia of philosophy içinde. 28 Haziran 2014 tarihinde http://www.iep.utm.edu/soc-cont/ adresinden erişilmiştir.
 
Wikipedia Maddesine Atıf
Post-Structuralism. (tarih yok). Wikipedia içinde. http://en.wikipedia.org/wiki/Post-structuralism.
 
Filme Atıf
Demirkubuz Z. (Yön.). (2006). Kader [Sinema Filmi]. D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş.
 
YouTube ve Diğer Video Paylaşım Siteleri
ChallengingMedia. (2006, 4 Ekim). Representation & the media: Featuring Stuart Hall [Video]. 25 Aralık 2006 tarihinde https://www.youtube.com/watch?v=aTzMsPqssOY adresinden erişilmiştir.

Yıl 4| Sayı 7 | Nisan 2021 Yıl 3 | Sayı 6 | Ekim 2020 Yıl 3 | Sayı 5 | Nisan 2020
Yıl 2 | Sayı 4 | Ekim 2019 Yıl 2 | Sayı 3 | Nisan 2019 Yıl 1 | Sayı 2 | Ekim 2018
Yıl 1 | Sayı 1 | Nisan 2018 Yıl 4 | Sayı 8 | Ekim 2021 Yıl 5 | Sayı 9 | Nisan 2022
Yıl 5 | Sayı 10 | Ekim 2022 Yıl 6 | Sayı 11 | Nisan 2023 Yıl 6| Sayı 12 | Ekim 2023
Yıl 7 | Sayı 13 | Nisan 2024    
                                                                                                                  

Editör 

Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
bahar.muratoglu@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8977-822X 

Editör Yardımcıları 

Dr. Öğretim Üyesi Denizcan Kabaş – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
denizcan.kabas@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0001-7073-8172 
Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Güler – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
sukru.guler@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3482-5417 

Dil Editörleri 

Dr. Öğretim Üyesi Ceren Acun – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
ceren.acun@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0002-2438-4788 
Dr. Öğretim Üyesi Ceren Saran – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
ceren.saran@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2444-2455 
Dr. Öğretim Üyesi Maria Pia Ester Cristaldi – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
mariapia.cristaldi@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0002-7724-9723 
Arş. Gör. Dr. Besna Ağın – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
besna.agin@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1591-0352 

Sekreterya

Arş. Gör. Atila Erdemir – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
atila.erdemir@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0001-6618-8008 
 
Arş. Gör. Onur Coşkun – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
onur.coskun@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3611-6649 

Dergi e-posta: etkilesim@uskudar.edu.tr