Yükseköğretimde “Kalite” Önceliğimiz!

Üniversitemiz kalite politikası gereğince Yüksek Öğrenim kalite standartlarını belirleyen Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kriterlerini temel almaktadır.

Kurumumuz tercihlerimizi ilgili standartlara uygunluk açısından benimsemiş ve en alt paydaştan en üst paydaşa kadar tüm alanda yayarak tercihlerini yansıtmaktadır.

Özellikle eğitim öğretim ve AR-GE çalışmalarına yönelik performans göstergeleri öğrenci memnuniyet anketleri, akademik personel anketleri, öğretim elemanı başına düşen yayın, proje ve diğer bilimsel aktivite sayıları ve nitelikleri sürekli olarak izlenmektedir.

Öğrenci merkezli öğrenmeyi desteklemek amacıyla belirlenen anahtar performans göstergesi olarak öğrenci memnuniyet ve geri bildirimleri izlenmekte olup bununla birlikte kurumun AR-GE performansı FTS (Faaliyet Takip Sistemi) yazılımı aracılığıyla takip edilmektedir.

Bunun yanında kalite komisyonumuz tarafından üniversite genelinde farklı anahtar performans göstergelerin belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir.

Kalite Akreditasyon Çalışmaları

Üniversitemiz birimleri FEDEK, PEARSON, İLEDAK, HEPDAK, MÜDEK, SABAK gibi akreditasyon kurumlarıyla ve ORPHEUS standartlarına uyum çalışmaları yapmaktadır. İlgili bölümlerle koordinasyon içindedirler ve her birimden bir kalite temsilcisi atanarak bölümlerin faaliyetleri takip edilmektedir.

Kurum içinde kalite yönetiminden sorumlu birim/birimler kalite komisyonları ve akreditasyon kurumları ile irtibat toplantıları düzenlemektedir.

Ayrıca FEDEK komisyonu ile yapılan bilgi çalıştaylarına katılım sağlanmaktadır. Kurum içindeki kalite yazılımı ile doküman paylaşımı sağlanmaktadır.

Bunun yanı sıra bakanlık denetimlerine tabi olduğumuz laboratuvarımızda denetimler gerçekleşmektedir. Bu denetimler sonrasında çıkan açık noktalar kurum içerisinde oluşturulan ekipler tarafından kapatılarak standartlara uygun hale getirilmiştir.

Açık noktalarımızdaki bulgular termin zamanlarında kapatılarak kurumumuza yaygınlaşması ve benimsenmesi sağlanmıştır. Kurumumuz ISO 17025 ve FEDEK standartlarına sahiptir.

Kalite kültürünün oluşturulması için sadece yapısal değişim ile değil, tutum, davranış ve değerlerin değiştirilmesi anlamında genel ve kültürel değişim ile sağlamaktayız.

Akredite kuruluşlarının çalıştayları ve farkındalık eğitimlerine katılarak üniversite personelimizin farkındalığını arttırarak kurum içinde kalite çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlamaktayız.

Kurum içinde her birimden yıllık birim planları alınmaktadır. Kurum amaç ve hedeflerine yönelik yapılan planlamaların çalışanlar tarafından benimsenmesi ve ulaşılabilir olmasına dikkat edilmektedir.

Kalite Komisyonu

Üniversitemizin Kalite Komisyonunun Kalite Güvencesi Sisteminin kuruluşu ve işletilmesi kapsamındaki yetki, görev ve sorumlulukları, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu başlığını düzenleyen 8’inci maddesinde yer alan hükümler kapsamında yerine getirilmektedir. Komisyon, üyeler arasında iş paylaşımı yaparak, ihtiyaç olduğunda alt komisyonlar oluşturarak kalite güvencesi sürecini yürütmeye çalışmaktadır.

Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya, senato bulunmayan kurumlarda yönetim kuruluna sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.