Yükseköğretimde “Kalite” Önceliğimiz!

Üsküdar Üniversitesi, “Yükseköğretimde kalite önceliğimiz” sloganı ve profesyonel bir kadro ile kuruluşundan bu yana sürdürmekte olduğu Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına Ocak 2017 tarihi itibari ile hız vermiştir.
Günümüzde, kurumsal bir değişim yönetimi için hazırlanan bütün eylem planlarına kalite yaklaşımlarının öncülük ettiğini görmekteyiz.  Bu sebeple kurumsal olarak hazırlanan Kalite Yönetim Sistemi’ne yönelik eylem ve stratejiler önemli bir yere sahiptir.
Periyodik olarak gerçekleştirilen, her geçen gün içerik ve sıklık anlamında yapılanmasını iyileştiren komisyon toplantıları ve denetimler neticesinde bütün yöneticiler diğer bölümlerin faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmakta, süreç yönetimi yaklaşımı ile birlikte tüm birimler birbirinden izole edilmiş değil, işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaktadır.

Kalite Akreditasyon Çalışmaları

Üsküdar Üniversitesi FEDEK, PEARSON, ISO 17025 denetimlerinden tam not alarak akreditasyon yeterliliklerini sağlamaktadır. Buna ek olarak NP Feneryolu Tıp Merkezi ve NP Etiler Tıp Merkezi ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.
Üniversitemiz birimleri İLEDAK, HEPDAK, MÜDEK, SABAK gibi akreditasyon kurumlarıyla ve ORPHEUS standartlarına uyum çalışmaları yapmaktadır. İlgili bölümlerle koordinasyon içindedirler ve her birimden bir kalite temsilcisi atanarak bölümlerin faaliyetleri takip edilmektedir.
Kurum içinde kalite yönetiminden sorumlu birim/birimler kalite komisyonları ve akreditasyon kurumları ile irtibat toplantıları düzenlemektedir. Ayrıca FEDEK komisyonu ile yapılan bilgi çalıştaylarına katılım sağlanmaktadır. Kurum içindeki kalite yazılımı ile doküman paylaşımı sağlanmaktadır.
Bunun yanı sıra bakanlık denetimlerine tabi olduğumuz laboratuvarımızda denetimler gerçekleşmektedir. Bu denetimler sonrasında çıkan açık noktalar kurum içerisinde oluşturulan ekipler tarafından kapatılarak standartlara uygun hale getirilmektedir.
Açık noktalarımızdaki bulgular termin zamanlarında kapatılarak kurumumuza yaygınlaşması ve benimsenmesi sağlanmıştır. 
Üniversitemiz aşağıdaki akreditasyon ve standarda sahiptir.
FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)
 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
  • Psikoloji
  • Psikoloji (İngilizce)
  • Felsefe
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
PEARSON (Pearson Assured Accreditation)
Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu; öğrenci kabulünden, eğitim-öğretim modüllerine, öğrenci değerlendirme sisteminden sınıf ve alt yapı özelliklerine kadar bir çok kriter doğrultusunda “Pearson Assured Accreditation” tarafından akreditasyon denetiminde tüm alanlarda tam not alarak akredite olmuştur.
 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  • Feneryolu Tıp Merkezi
  • Etiler Tıp Merkezi
Kapsam: Ergen ve Yetişkin Psikiyatri Poliklinikleri, Ayaktan Psikoterapi Hizmetleri, Numune Alma ve Tedavi Ünitesi, QEEG (Beyin Haritalaması), tTMU (Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Uyarım), Nöropsikolojik ve Psikolojik Testler 
ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu
 
Üsküdar Üniversitesi İleri Toksikoloji Analiz Laboratuvarı 
Kapsam: İnsan İdarı; Benzoilekgonin’in Nicel Analizi, Etil Glukuronit’in Nicel Analizi ve Morfin’in Nicel Analizi

Devam eden Belgelendirme ve Akreditasyon Çalışmaları

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
Üniversitemiz 2018 yılı içinde Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından değerlendirmeye tabi olacaktır ve bu değerlendirme üniversitemiz tarafından gönüllü olarak talep edilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında Enstitülerimiz, Fakültelerimiz ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuz birimleri iç paydaş toplantıları ile desteklenerek ilgili çalışmaların güncelliği sağlanmaktadır.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
Üsküdar Üniversitesi tüm yerleşkeler
Kapsam: Yükseköğrenim hizmetleri (eğitim-öğretim) ve AR-GE faaliyetleri
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Üsküdar Üniversitesi tüm yerleşkeler
Kapsam: Yükseköğrenim hizmetleri (eğitim-öğretim) ve AR-GE faaliyetleri
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Üsküdar Üniversitesi tüm yerleşkeler
Kapsam: Yükseköğrenim hizmetleri (eğitim-öğretim) ve AR-GE faaliyetleri
 
Kanıtlara Dayalı Süreç Performans Yönetimi
 
Üsküdar Üniversitesi Üst Yönetimi tarafından, tüm iyileştirme faaliyetleri kaynak ve planlama anlamında her aşamada desteklenmektedir. Bu çerçevede Kalite Yönetim Sisteminin temel amacı olan sürekli iyileştirme felsefesi Kalite ve İnsan Kaynakları Bölümü tarafından izlenmekte ve kurum çapında yaygınlaştırılmaktadır.
Kalite ve İnsan Kaynakları Bölümü ile ilgili yöneticiler tarafından süreç performansını ölçmek ve iyileştirmek amacıyla Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile uyumlu “Kalite İndikatörleri” belirlenmiştir.
Kalite İndikatörleri, Üsküdar Üniversitesi vizyonu, misyonu, kalite hedefleri, temel hizmet süreçleri, öğrenci ve çalışan ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmiştir. 
Tüm bu faaliyetler ışığında etkin bir kalite dokümantasyon sistemi ile faaliyetler arası koordinasyon artırılırken, bütünleşik bir hizmet anlayışı, artan yönetişim, standardizasyon, kalite bilinci, koordinasyon ve katılım ile hatalar azaltılmaktadır. Hizmetin kaydı ve sürdürülebilirliği anlamında tutarlılık artar. Kurum bu sayede mümkün olduğunca sıfır hataya yakın şekilde konumlandırılır.
 
Kalite Komisyonu
 
Üniversitemizin Kalite Komisyonunun Kalite Güvencesi Sisteminin kuruluşu ve işletilmesi kapsamındaki yetki, görev ve sorumlulukları, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu başlığını düzenleyen 8’inci maddesinde yer alan hükümler kapsamında yerine getirilmektedir. Komisyon, üyeler arasında iş paylaşımı yaparak, ihtiyaç olduğunda alt komisyonlar oluşturarak kalite güvencesi sürecini yürütmeye çalışmaktadır.
 
Komisyonun görevleri şunlardır;
a) Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,
b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya, senato bulunmayan kurumlarda yönetim kuruluna sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,
c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.