Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programı Hakkında

YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Yeni Medya Ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programı

Geleneksel iletişim eğitiminde gazetecilik olarak bilinen alan, 1990’lı yıllardan itibaren bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelerle ve internetin devreye girmesiyle birlikte yeni bir boyut kazandı. Yeni medya olarak adlandırılan bu yeni boyutun da sürece dahil olmasıyla birlikte gazetecilik eğitiminin de yeni medyayı da kapsamak üzere yeni baştan düzenlenmesine gerek duyuldu.  Bu yöndeki düzenlemeler özellikle de lisansüstü eğitimde  kendi içerisinde interdisipliner bir anlayışa dayanmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans  (Tezli ve Tezsiz) Programı kendi içerisinde interdisipliner bir anlayışa sahip olup, iletişim bilimleri kapsamındaki çeşitli bilim dallarından beslenirken, aynı zamanda teknolojik gelişmelerle yeni bilimsel kulvarlara da açık hale gelmektedir. Yeni medyanın bu anlamda gazetecilik eğitimine temel oluşturması, gazeteciliğin teknolojik gelişmelere bağlı olarak dönüşümüne ve gelişimine de olanak verecektir.

Programda iki temel hedef gözetilmektedir. Birincisi, Yeni Medya Ve Gazetecilik üzerindeki etkilerini, gazeteciliği nasıl değiştirdiğini, dönüştürdüğünü akademik düzeyde inceleyecek akademik çalışmalara öncülük etmek; ikincisi ise yeni medya ortamında gazetecilik mesleğini yapacak olan medya profesyonelleri için cazip bir eğitim programı sunmaktır. Gazeteciliğin giderek internet ortamına kaydığı günümüzde, yeni medyanın olanaklarıyla donanmış medya profesyonellerine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Programdan mezun olacak öğrenciler hem geleneksel gazetelerin internet versiyonlarında hem de doğrudan internet temelli medyada donanımlı profesyoneller olarak çalışabileceklerdir.

Yeni Medya Ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programın Kapsamı Ve İçerdiği Bilim Dalları

Yeni Medya Ve Gazetecilik Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı, yeni medya ve gazetecilikle ilişkili olan tüm süreçleri kapsamaktadır. Bu süreçleri temel olarak dört boyutta ele almaktadır: Birinci boyut, gazetecilerin içinde çalıştıkları eski ve yeni medya kuruluşlarının yapısı ve işleyişini içerir. İkinci boyut, gazeteciliğin profesyonellik anlayışı ve mesleki gelişimini içerir. Üçüncü boyut, haberin oluşumunu ve sunumunu içerir. Dördüncü boyut ise toplum (okur) boyutudur ve yeni medya ve gazeteciliğin toplum üzerindeki etkilerini ele alır. Dolayısıyla yeni medya ve gazetecilik yüksek lisans programı yeni medya ve gazeteciliği çok boyutlu bir perspektiften ele almaktadır. Yeni Medya Ve Gazetecilik Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Yeni Medya Ve Gazetecilik Anabilim Dalı altında yeni medya, gazetecilik ve medya ekonomisi olmak üzere üç bilim dalını içermektedir.

Yeni Medya Bilim DalıBu bilim dalı kapsamında yeni medyayı kuramsal olarak irdelemeyi hedefleyen yeni medya kuramları gibi dersler yanında yeni medyayı araştırma öznesi olarak ele alan derslere yer verilmektedir. Program kapsamında, yeni medya çalışmalarını özendirmeye, yeni medyanın kültür üretme ve yayma işlevini incelemeye, sosyal medya ve kültür ilişkisini tartışmaya dönük zorunlu ve seçmeli derslere yer verilmektedir.

 

Gazetecilik Bilim DalıBu bilim dalı kapsamında gazeteciliği kuramsal düzeyde tartışan derslerle uygulamalar ve araştırmaları içeren derslere de yer verilmektedir. Programda, yeni medyada gazetecilik araştırmaları, yeni medyada gazetecilik etiği, yeni medyada gazetecilik uygulamaları gibi seçimlik dersler aracılığıyla dönüşen gazetecilik ve sorunları irdelenmektedir.

 

Medya Ekonomisi Bilim DalıBu bilim dalı kapsamında hem yeni medyanın hem de gazeteciliğin ekonomik boyutlarını irdeleyen derslere yer verilmektedir. Programda, dünyada ve Türkiye’de gazeteciliğin ve yeni medya sektörünün ekonomik yapısını analiz etmeye dönük dersler yer almaktadır.

 

Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programı İstihdam Olanakları

Yeni Medya ve Gazetecilik Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programı, güçlü akademik kadrosu ve alt yapısıyla, Yeni Medya ve Gazetecilik alanlarında uzmanlaşmayı hedeflemektedir. Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olanlar Yeni Medya ve Gazetecilik alanlarında profesyonel iletişimciler olarak istihdam olanaklarına sahiptir. Tezli program ise iletişim, Yeni Medya ve Gazetecilik alanında ya da iletişimle ilişkili diğer alanlarda akademik kariyer yapmayı hedefleyenlere göre dizayn edilmiştir.

Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programının Süresi

Yeni Medya ve Gazetecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi iki (2) dönemdir. Tezsiz programa kaydolan öğrenci ilk iki dönem dördü zorunlu, altısı seçmeli (5+5) olmak üzere toplam on (10) ders alarak ve ikinci dönemin sonunda bitirme projesini de tamamlayarak mezun olur. İki dönem içerisinde programı tamamlayamayan öğrenciye bir dönem daha ek süre verilir. Buna göre öğrenci en geç üç dönem içerisinde bütün derslerinden ve bitirme projesinden başarıyla geçmiş olmalıdır. 

Yeni Medya ve Gazetecilik Tezli Yüksek Lisans Programının süresi dört dönemdir. Öğrenci ilk iki dönemde toplamda dördü zorunlu, altısı seçmeli (5+5) ders ile bir Seminer dersi olmak üzere toplam onbir  (11) ders aldıktan sonra, tez çalışmasını da son iki dönemde tamamlayarak mezun olur.

Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programına Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Yeni Medya ve Gazetecilik Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına, İletişim Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olanların yanı sıra, sosyal bilimlerin herhangi bir alanından lisans diploması almış olanlar da başvuruda bulunabilirler. Tezli program için ALES koşulu aranmaktadır.