Ergoterapi Bölüm Hakkında

 

Ergoterapi, genel olarak yaş, cinsiyet ve sosyal koşullar gibi bireysel ve sosyal değişkenlerle birlikte inceleme, araştırma ve uygulama için bir zemini oluşturmaktadır. Üniversitemiz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümünün temel hedefi Türkiye’de Ergoterapi alanının Dünya Standartlarına uygun, verimli yöntemlerle öğrenilmesini sağlayan bir inter-disipliner öğrenme ve araştırma-geliştirme bölümü olmaktır. Özel tedaviye ihtiyacı olan bireylerin: zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, çevresel, duygusal, konuşma ve dil gelişimi güçlüğü olan veya davranış problemleri olan bireylerin kendine bakım ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma katılarak uyumlarını sağlamaktır.

Meslek tanımı

- Ergoterapi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

- Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır.

- Ergoterapide kişilerin toplumsal katılımını etkileyen fiziksel, sosyal ve çevresel faktörler değerlendirilerek bunları ortadan kaldırmak veya azaltmak için gerekli müdahaleler yapılır (WFOT-Dünya Ergoterapi Federasyonu)

- Ergoterapistler, kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşmaktadırlar.

-  Kişilerin bağımsızlığını, ev, sosyal ve iş yaşamlarının gereği olan rollerini kimseye muhtaç olmadan yapabilmelerini sağlamak

- Teknik, yasal ve davranış engellerini ortadan kaldırarak özürlü kişilerin iş yapabilme potansiyellerini artırmak

- Dezavantajlı bireylerin iş bulabilmelerine yardımcı olmak ve Avrupa iş kazandırma stratejilerini ülkemizde uygulayabilmek

- Dezavantajlı gruplar; özürlüler, sokak çocukları, alkol ve madde bağımlıları, yaşlılar ve şiddet gören kadınların aktivite ve rol performanslarını artırarak yeterliliklerini ve toplumsal katılımlarını sağlamak

- Anlamlı ve amaçlı, fiziksel ve zihinsel ergoterapi aktiviteleri ile kişilerin yaşam stilini değiştirmeyi içeren koruyucu stratejiler geliştirmektir.

Ergoterapistler, bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık bir grup nedeniyle toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışır.

İlgili alanları:

- Psikiyatrik Rehabilitasyon

- El Rehabilitasyonu

- Mesleki Rehabilitasyon

- Toplum Temelli Rehabilitasyon

- Onkolojik Rehabilitasyon

- Kognitif Rehabilitasyon

- Engelli Bireyler

- Yardımcı teknoloji

- Geriatrik Rehabilitasyon

- Nörolojik Rehabilitasyon

- Pediatrik Rehabilitasyon

- LGBTİ bireyler

- Mülteciler

Çalışabilecekleri yerler:

- Hastaneler

- Rehabilitasyon Merkezleri

- Huzurevleri

- Okullar

- Fabrikalar

- Halk Sağlığı ve İş Sağlığı Merkezleri

- Hastaların Kendi Ev ya da İş Yerlerinde

- Özel Eğitim Kurumlarında

- Üniversite

- Adli kurumlar

- Engelliler Merkezi

- Kimsesizler Evi

- Koruma altındaki çocuklar

- Görme Engelliler Kurumları

- İşitme Engelliler Kurumları

- Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM)

- Ruh Sağlığı Kurumları

Üniversitemiz Ergoterapi Lisans Programı, öğrencilere Ergoterapinin temel ilkeleri üzerine kurulmuş, ergoterapi kavram ve kuramlarına hâkimiyet sağlayacak bir eğitim sunmaktadır. Lisans programının amacı, insanların yaşamın her alanında sağlıklı ve fonksiyonel olarak bağımsız olmalarını sağlayacak; temel tıp, rehabilitasyon ve ergoterapi bilgilerine sahip; klinik uygulama becerileri ile araştırmacı ve yönetici olma özelliklerini kazanmış ergoterapistler yetiştirmektir: bire bir kişilerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal, davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanını kapsayan geniş eğitimler almaktadırlar.

Ergoterapi Bölümü’nü bitiren mezunlara “Ergoterapist” denilmektedir.

Ergoterapi Bölümü Müfredat Programı, öğrencilerin dört yıl boyunca edindikleri teorik ve pratik bilgileri sağlık, eğitim ve iş alanlarında uygulamaya geçirebilecekleri şekilde tasarlanmıştır.

İstanbul’da ilk Ergoterapist mezun eden okul olarak, mezunlarımızın hem özel hem de kamu kurumlarında iş bulma imkanları mevcuttur.

Bölümümüz ve “Ergoterapi Kulübü” isimli öğrenci kulübü ile iş birliği içerisinde bilimsel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlere örnek olarak alanında uzman kişilerin verdiği seminerler ve öğrencilerimizin dezavantajlı bireylere yaptıkları ziyaretler gösterilebilir.

Kurum içi ve kurum dışı çok sayıda paydaşımızla derslerin ve uygulamaların daha verimli olması için çalışmalar devam etmektedir.

Yurtdışındaki okullarla iletişimimiz devam etmekte olup Erasmus+(Erasmus Plus) anlaşmaları için çalışmalarımıza sürekli devam etmekteyiz.

Ergoterapi bölümünde akademik eğitimi takip eden klinik uygulamalar, edinilen bilgilerin dinamik olarak uygulanabilme becerisini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Teoriden pratiğe doğru ilerleyen bu çizgideki genel alan eğitimi; araştırma, proje ve sosyal sorumluluk içerikli dersler ve farklı bölümlerden alınabilecek seçmeli dersler ile öğrencilere kendilerine özgü bir ders programı sentezi yapma imkânı sunmaktadır.

“Üniversite-Hastane İş birliği Modeli” ile akademik ve klinik eğitimin iç içe olması nedeniyle öğrenciler öğrendiklerini uygulama imkanı bulmaktadırlar.

Sosyal ve kültürel değerlerin bireysel ve toplumsal refaha ermede koruyucu etkisini önemseyen bir vizyonla Türkiye’nin sosyal ve kültürel dokusuna duyarlı aktiviteler planlama hedefimiz vardır.

Profesyonel standartların belirlediği ve etik değerlerin önemle vurgulandığı inter ve multidisipliner eğitim kültürü oluşturma ideali ile dünya standartlarının üstünde bilim üretmeyi hedeflemekteyiz.