Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Hakkında

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı (Tezli-Tezsiz) Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı

Sağlık alanında, bilgi üretiminde ve toplumun beklentilerindeki gelişmeler, uzmanlık alanlarına duyulan gereksinimi artırmaktadır. Sağlıkla ilgili temel mesleklerden birisi olan hemşireliğin de topluma güçlü bir hizmet sunulabilmesi için mesleki bilgi ve becerisi gelişmiş, bağımsız karar alabilen, sorun çözebilen, bilgi üretebilen, meslektaşlarını yönlendirebilen, mesleki değerleri ve etik duyarlılığı gelişmiş, araştırmalar yoluyla bilgi üreten ve üretilen bilgiyi etkili olarak kullanabilen yetişmiş üyelerden oluşması gerekmektedir. Bu ise; genel amacı ilgili alanlarda ileri düzey uygulayıcılar yetiştirmek olan yüksek lisans programları ile sağlanabilmektedir.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Hemşirelik Anabilim Dalı  kapsamındaki Psikiyatri Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği Programları ile, toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak üzere birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme, iyileştirme ve rehabilitasyonunu sağlamak için ileri düzey bilgi, anlayış ve beceri ile donanmış, alanında uzman uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı hemşirelerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programdan mezun olan adayların; genelde ve ilgili uzmanlık alanlarında kanıta dayalı bakım sağlama, eğitici, yönetici ve araştırıcı olma, danışmanlık ve liderlik becerisi kazanma, kaliteli hizmet anlayışı geliştirme, teknolojiyi etkin kullanma, bilimsel gelişmeleri takip etme, farklı toplumsal kurumlarla iş birliği yapma becerileri geliştirmeleri ve bu yolla bireyler, aileler ve toplumun birincil, ikincil ve üçüncül sağlık hizmetlerine yönelik yaşam kalitesini artırmaya katkıda bulunmaları hedeflenmektedir.

Programı tamamlayan adaylar, uzmanlık alanlarına uygun olarak genel ve özel dal hastaneleri ve merkezlerinde, toplum sağlığı kurumlarında, uzman klinik hemşire, eğitim hemşiresi, yönetici hemşire vb. ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

Öğrencilerin programa kabulü Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin öğrenci kabulü ile ilgili maddelerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Programlara, üniversitelerin Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Bölümü lisans mezunları başvurabilmektedir. Tezli yüksek lisans programının tamamlanması için iki yıllık süre içinde en az 21 kredilik, tezsiz yüksek lisans programının tamamlanması için ise en az 30 kredilik ders alınması gerekmektedir. Yüksek lisans dersleri teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Psikiyatri Hemşireliği 

Ruh sağlığı genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olup ruh sağlığı ile ilgili sorunlar sık görülmeleri, çoğunlukla yeti kaybı ve ekonomik kayba yol açmaları nedeniyle toplumsal açıdan büyük bir öneme sahiptir. Günümüzde ruhsal hastalıklardan etkilenen bireylerin sayısı hızla artmakta olup topluma etkin hizmet verebilecek nitelikte ileri eğitimli uzman hemşirelere duyulan gereksinim artmıştır.

Psikiyatri Hemşireliği :

Psikiyatri Hemşireliği'nin amacı; birey, aile ve toplumun ruh sağlığını koruma ve geliştirme, ruhsal bozukluğu olan bireyleri iyileştirme ve toplum içinde bakımını sağlamak için ileri düzey bilgi, anlayış ve beceri ile donanmış uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı uzman hemşireler yetiştirmektir.

Programda öğrencilerin; öncelikle psikiyatri klinik uygulama alanları olmak üzere, toplumdaki bireylerin ruh sağlığını koruma ve geliştirme, ruhsal sorunları olan bireylerin tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonuna yönelik güncel bilgi, kavram ve ilkeleri geliştirmeleri, psikiyatri hemşiresinin temel rol ve sorumluluklarını kavrayarak kanıta dayalı bakım anlayışı geliştirmeleri, bireylerin genel ve ruhsal sağlığını kapsamlı olarak değerlendirebilmeleri, ruhsal hastalığı olan bireylere özgü bakımı planlayıp uygulama becerisi kazanmaları, psikoterapötik uygulama becerilerini ve psikiyatri hemşireliği alanında eğitim ve araştırma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme, kadın sağlığı sorunlarına etik ilkeler doğrultusunda çözümler üreterek, iyileştirme ve rehabilitasyonunu sağlayan ileri düzey bilgi, anlayış ve beceri ile donanmış uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı hemşirelerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  ile sağlık kuruluşlarının yanı sıra, okul, işyeri gibi çocuğun bulunduğu her ortamda, çocuk ve ailelerine kapsamlı bakım sunabilecek hemşireler ve bu konularda eğitim yapabilecek akademisyenlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

İç Hastalıkları Hemşireliği 

İç Hastalıkları Hemşireliği  ile birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme, kronik hastalığı olan bireylerin bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak için ileri düzey bilgi, anlayış ve beceri ile donanmış uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı hemşirelerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği 

Bu programın amacı, toplumdaki farklı özelliklere sahip sağlıklı, ruh sağlığı yönünden risk taşıyan ve ruhsal sorunları olan grupların ruh sağlığını koruma ve geliştirme, toplumdaki kurumlarda ve evde ruhsal sorunları olan bireylerin tedavi, bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak üzere ileri bilgi, anlayış ve beceri ile donanmış uzman toplum ruh sağlığı hemşireleri yetiştirmektir.

Programda öğrencilerin, ruh sağlığını koruma, pozitif ruh sağlığı ve yaşam kalitesini geliştirme anlayışı ile eğitici, danışman, liderlik vb. becerilerini geliştirerek toplum sağlığı ortamlarında sağlıklı, akut ya da kronik ruhsal sorunu olan bireylerin sağlığını ve psikopatolojisini değerlendirmesi, gereksinimlerine uygun bakımı planlaması, uygulaması, birey, aile ve gruplara psikoterapötik tedavi modelleri ve psikofarmakolojik uygulamalar gerçekleştirmesi beklenmektedir.