Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Programı Hakkında

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Programı

Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.06.2015 tarihli kararı ile açılmıştır. Program, Üsküdar Üniversitesi bünyesinde açılan ilk doktora programıdır.

Sağlık alanının temel mesleklerinden ve bilimsel bir disiplin olan hemşirelikte, kendine özgü bilgi birikimi ile topluma güçlü bir hizmet sunmada doktora programlarının önemi büyüktür. 

Hemşirelik Doktora Programlarının amacı; hemşirelik ve sağlık hizmetlerini geliştirmeye odaklı bağımsız ve özgün araştırmalar yapabilen, elde ettiği verilerden derin ve geniş bir bilgi ortaya koyarak ulusal ve küresel düzeyde bilim ve insanlığın yararına sunabilen, hemşireliğin kuramsal temellerini irdeleyerek yeni bir senteze ulaşan, çalıştığı alanda kanıta dayalı uygulamalar gerçekleştiren, bireylerin bakımında hemşirelik modellerinin etkinliğini test edebilen ve yeni bakım modelleri geliştirebilen, toplumun sağlık sorunlarıyla ilgili politikalar üretebilen, etik konularda duyarlı akademisyenler ve uygulama alanlarında öncü lider hemşireler yetiştirmektir.

Üniversitemiz bünyesinde açılan Hemşirelik Doktora Programı ile;

 • Hemşireliğin temel uzmanlık alanlarında evrensel bilimin gelişmesine katkıda bulunacak araştırmacı hemşirelerin yetiştirilmesi,
 • Araştırmalar yoluyla kanıta dayalı klinik bakım ve diğer hizmet alanlarının geliştirilmesi ve mesleğin bilgi birikimine ve bilimsel gelişimine katkı sağlanması,
 • Hemşireliğin uzmanlık alanlarına özgü temel konular ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemlerde üst düzeyde uzmanlaşmış, bu yolla kendine özgü bir hemşirelik felsefesi geliştiren hemşireler yetiştirilmesi,
 • Üniversitelerdeki lisans ve lisansüstü eğitim programları ve hemşirelik bakım hizmetlerinin geliştirilmesine öncülük edecek geleceğin öğretim üyelerinin yetiştirilmesi,
 • Doktoralı öğretim elemanları aracılığıyla hemşirelik eğitimi niteliğinin yükseltilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
 • Hemşirelik Anabilim Dalında açılan Doktora Programları;

  • Psikiyatri Hemşireliği
  • İç Hastalıkları Hemşireliği
  • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
  • Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
  • Hemşirelik Esasları ve Yönetimi

  • Toplum Sağlığı Hemşireliği Doktora Programlarını kapsamaktadır.
 • Programın süresi dört yarı yıl ders ve dört yarı yıl tez olmak üzere toplam sekiz yarı yıldır. Öğrenciler programda belirtilen kredi ve sayıdaki dersleri tamamlamak koşulu ile ders dönemini üç yarı yılda da tamamlayabilirler. Programın dili Türkçedir.

  Öğrencilerin programa kabulü Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

  Program, Anabilim Dalının ortak zorunlu dersleri ile uzmanlık alanlarına ait zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersler,  yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Öğrenciler seçmeli dersleri ilgi alanlarına göre; Anabilim Dalından, Sağlık Bilimleri Enstitüsünün diğer programlarından ya da diğer Enstitülerden de alabilecektir.

  Öğrencilerin doktora derecesi alabilmek için 120 AKTS kredilik ders almaları gerekmektedir.

  Programa, Hemşireliğin yukarıda belirtilen uzmanlık alanlarından Yüksek Lisans mezunları ile ilgili program koordinatörlüğünce uygun görülen ve Bilimsel Hazırlık Programına alınan yüksek lisans programı mezunları kabul edilir.

  Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hemşirelilk alanında PhD derecesi almaya hak kazanmaktadırlar