Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Hakkında

Donanımlı Dil ve Konuşma Terapisi Uzmanları Yetiştiriliyor

 Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı Nedir?

11/4/1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un Ek Madde 13 – (Ek: 6/4/2011-6225/9 md.) (d) fıkrasında Dil ve Konuşma Terapisti; “dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubu” olarak tanımlanmaktadır.

Bu çerçevede, Sağlık Bilimleri Enstitüsünün bünyesinde Dil ve Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalında iki tür tezli yüksek lisans programı açılmaktadır. 

  • Dil ve Konuşma Terapisi Alan Uzmanlığı Tezli Yüksek Programı
  • Dil ve Konuşma Terapisi Genel Tezli Yüksek Lisans Programı

Dil ve Konuşma Terapisi Alan Uzmanlığı Tezli Yüksek Programının Amacı Nedir? 

Bu programın amacı, Dil ve Konuşma Terapisi Lisans mezunları ile Dil ve Konuşma Terapisi Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarının, alacakları dersler ve yapacakları bilimsel araştırmalar sonrasında yazacakları yüksek lisans teziyle, sunulan seçenekler arasından belirledikleri bir alanda Uzman Dil ve Konuşma Terapisti olmalarını sağlamaktır. Bu nedenle, programda dil ve konuşma terapistliği mesleği alanlarında uzmanlık konularına odaklı kuramsal ve uygulamalı dersler, ileri klinik uygulamalar ve alana yönelik olarak belirlenen konularda temel ya da klinik bilimsel araştırmalar yürütülmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Alan Uzmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programları, Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans çatısı altında seçimlik dersler yoluyla modüler bir yapıya sahip ayrı programlar olarak yürütülmektedir. Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans programlarını başarıyla bitirenler, ilgili uzmanlık alanına ait yüksek lisans diploması almaya hak kazanmaktadır.

Dil ve Konuşma Terapisi Alan Uzmanlığı Tezli Yüksek Programı’na Kimler Katılabilir?

Bu programa, Dil ve Konuşma Terapisi Lisans programı mezunları ile Dil ve Konuşma Terapisi Tezsiz Yüksek Lisans mezunları katılabilmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Alan Uzmanlığı Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?  

Dil ve Konuşma Terapisi Alan Uzmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programları, en az dört yarıyıl sürelidir. Programa kabul edilen öğrencilerin kayıt oldukları yılın güz ve bahar döneminde derslerini başarıyla tamamlamaları, ikinci yıl güz ve bahar döneminde tezlerini yazmaları ve bahar dönemi sonunda tezlerini savunmaları beklenmektedir.

Daha detaylı bilgi için öğrencilerimiz web sayfamızdan ilgili müfredata ulaşabilmektedir.

Öğretim Elemanı Yetiştirilmesi de Hedefleniyor

Dil ve Konuşma Terapisi Alan Uzmanlığı Tezli Yüksek Lisans programları, özellikle ve öncelikle, dil ve konuşma terapisi alanında üniversitelerimizin acil öğretim elemanı ve araştırmacı ihtiyacını karşılamaya önemli ölçüde katkıda bulunmak amacıyla planlanmış ve geliştirilmiştir. Sözü edilen tezli yüksek lisans programı, aynı zamanda, açılacak/açılmış olan doktora programlarına adaylar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Alan Uzmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programları, belirli alanlarda uzman dil ve konuşma terapistlerini yetiştirmenin yanı sıra bu anabilim dalında eksik olan temel araştırmaların ve bu alanlara yönelik terapi programlarının geliştirilmesine imkân verecek şekilde yürütülmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Alan Uzmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir? 

Bu programdan mezun olanlar, Dil ve Konuşma Terapisti olarak çalışmaya devam edebilecekleri gibi, üniversitelerin ilgili bölümlerinde açılacak akademik kadrolarda da istihdam edilebilmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Genel Tezli Yüksek Programının Amacı Nedir? 

Bu program, Dil ve Konuşma Terapisi alanı ilişkili bir alanda lisans derecesine sahip diğer lisans mezunlarının, Dil ve Konuşma Terapisi Bilimsel Hazırlık Programını başarıyla tamamlamak koşuluyla, Dil ve Konuşma Terapisi Genel Tezli Yüksek Lisans Programında yer alan zorunlu ve seçimlik dersleri alarak ve alana yönelik bir yüksek lisans tezi çalışması gerçekleştirerek Dil ve Konuşma Terapisti unvanını kazanmalarını amaçlamaktadır.

Bir anlamda, lisans eğitimleri sırasında Çift Anadal Programlarına (ÇAP) katılarak Dil ve Konuşma Terapisti unvanı elde edemeyen ilişkili lisans mezunlarına da T.C. Anayasası’nın eğitimde fırsat eşitliği ilkesine uygun olarak, mezuniyetleri sonrasında olanak tanınmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde de aynı uygulama ile mevcut insan kaynağından en verimli şekilde yararlanılmakta, dil ve konuşma terapistleri, lisans programlarının yanı sıra lisansüstü eğitim programları ile de yetiştirilmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Genel Uzmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Dil ve Konuşma Terapisi (DKT) Genel Yüksek Lisans Programı, akademik bilgiler, araştırma ve klinik uygulama ile desteklenen pratisyen dil ve konuşma terapisti düzeyinde klinik/ profesyonel bir eğitim sağlamayı hedeflemektedir. Bu program, Dil ve Konuşma Terapisi Lisans/lisansüstü eğitimi üzerine verilen Alan Uzmanlığı programlarından farklıdır. Bu eğitimi tamamlayan ve Dil ve Konuşma Terapisti olarak çalışma yetkisini alan mezunlar, alan uzmanlığı veren lisansüstü programlara da katılma hakkını elde etmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Genel Uzmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programına Kimler Katılabilir?

DKT Genel Yüksek Programına katılabilmek için, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Dilbilimi, Çocuk Gelişimi, Özel Eğitim Öğretmenliği, İşitme Engelliler/Zihin Engelliler Öğretmenliği, Yabancı Dil Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Fizyoterapi, Odyoloji, Hemşirelik alanlarından birisinde lisans derecesine ve geçerli bir ALES puanına sahip olmanız gerekmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Genel Uzmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu programı başarı ile tamamlayanlar, Dil ve Konuşma Terapisti unvanı ile eğitim ve sağlık sektörlerinde istihdam edilebilmektedir.

 Dil ve Konuşma Terapisi ALAN UZMANLIĞI Tezli Yüksek Lisans Programı Hakkında Bilgi Paketi.pdf