Tarih Bölüm Hakkında

Tarih Bölümünün Amaç ve Hedefleri

İnsanlığın ortak hafızası olan tarih, geçmiş ile bugün arasındaki iletişimi canlı tutarken, dünün bilgisiyle günümüzü anlama ve yarına dair öngörüler geliştirme imkânını da artırma işlevine sahiptir. Tarih Bölümü, bu nedenle, her şeyden evvel geçmişin nesnel bilgisine ulaşmayı amaç edinen tarihçiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kendi geçmişini ve dünya tarihini, süreklilik ve kopuş ilişkisi içinde değişimin farklı boyutları ve objektif bakış açısıyla kavrayabilen, açıklayabilen, analiz ve sentez yapabilen bireyler yetiştirmek, programın başlıca amacıdır.

Tarih Bölümünün Eğitim İlkeleri

Hem kendi tarihine, hem de medeniyetin tüm toplumların ortak eseri olduğu bilinciyle diğer toplumların tarihine vâkıf olabilmek için etkili bir tarih öğrenimi planlanmıştır. Bu etkin öğrenim sürecinin amacı; öğrencilerimize tarihî olgu ve olayları farklı disiplinlerin de yardımıyla yorumlama, sorgulama, eleştirel ve yaratıcı bir yaklaşımla değerlendirebilme yeteneğini kazandırmaktır.  Temel tarih metinlerinin yanı sıra tarihî roman, hatırat, süreli yayın vb. yardımcı yazılı kaynaklar yanında plastik sanatlar, sinema ve müzik eserleri,  müze, arşiv ya da tarihî mekânlar, görsel malzemeler vb. desteğiyle programın daha da zenginleştirilmesi hedeflenmiştir.

Tarih Bölümünün İş İmkânları

Tarih Bölümü mezunları özel sektör ve kamu hizmetinde bulunabilirler. Eğitim alanı yanında iş imkânı sunan başlıca alanlar; arşivler, müzeler, kütüphaneler, belediyeler, bakanlıklar, vakıflar, araştırma merkezleri ve medya kuruluşlarıdır. 

Öğrenim Dili: Türkçe, Puan Türü: TS-2, Hazırlık: