Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü


Radyo Tv Sinema bölümüRadyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Profesyoneller Yetiştiriyor

 Teknoloji sayesinde küçük bir köye dönüşen dünyada radyo, televizyon ve sinema gibi kitle iletişim araçları her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Bu durum kitle iletişim araçlarının haberleşme ve iletişimde bir araç olmasının yanı sıra toplumsal ve bilimsel bir olgu olarak değerlendirilmesini de gerektirmektedir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Alanında Profesyonel Eğitim Gerekli

Kitle iletişim araçlarının etkinlik alanlarını hızla genişletmelerine koşut olarak radyo, televizyon ve sinema gibi kitle iletişimin çeşitli alanlarında görev yapacak profesyonellerin eğitimi de önem kazanmaktadır. Bu nedenle bu alanlarda üretilecek ve topluma aktarılacak bilgi ve iletinin üretiminden dağıtımına hatta kullanımına dek insanlara fayda sağlayacak biçimde planlanması büyük önem taşımaktadır. Bu durum da kitle iletişim sektörüne kalifiye meslek insanları kazandırmakla mümkün olmaktadır.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde Uygulama İmkânları Sunulmaktadır

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, nitelikli akademik kadrosu, fizik ve teknik donanımlı derslikleri, laboratuvarları, radyo ve televizyon stüdyoları ile teorik ve uygulamalı eğitimin bir arada verilmesine imkân tanımaktadır. Bölüm, yalnızca bugünü değil geleceği de dikkate alarak hazırlanmış müfredatı ile öğrencileri kalifiye meslek insanları olarak yetiştirmeyi amaç edinmektedir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Nasıl Bir Eğitim Programı Uygulanıyor?

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, genelden özele, teoriden pratiğe giden, ardışık ve birbirini tamamlayıcı derslerden oluşmaktadır. Çok sayıda seçmeli derslerin bulunduğu bölümde öğrenciler, İletişim Fakültesi’nin diğer bölümlerinden seçmeli ders alabilmektedir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde İlgi Alanlarına Göre Seçmeli Ders Olanağı

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde ilk iki yılda fakültenin diğer bölümleriyle büyük oranda ortak dersler verilmektedir. Üçüncü ve dördüncü yılda öğrenciler, ağırlıklı olarak seçmeli derslere yöneltilmektedir. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, kendi bölümlerindeki zorunlu derslerin dışında ilgi alanları doğrultusunda fakültenin diğer bölümlerinden seçmeli ders seçebilmektedir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Mezunlarının İstihdam Olanakları Fazla

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunları radyo, televizyon ve sinema sektörünün yanı sıra yazılı basın, reklam, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, insan kaynakları, siyasal iletişim gibi medyayla ilişkili hemen tüm sektörlerde istihdam olanağı bulabilmektedir.