Halkla İlişkiler Bölüm Hakkında

Öğrenim Dili: Türkçe  İngilizce Hazırlık: İsteğe Bağlı  Puan Türü: TS-2

halkla ilişkiler bölümüHalkla İlişkiler Bölümü

Modern toplum yapısının biçimlenmesiyle, demokratik sistemin ve serbest piyasa ekonomisinin gelişmesiyle birlikte halkla ilişkiler, tanıtım, imaj, propaganda, reklam gibi kamusal alanda güçlü temsil ortamları oluşturmaya yönelik yöntem ve tekniklere de gereksinim duyulmaya başlandığı görülmektedir. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yeni kurulan devletlerin, kendilerini tanıtmak, varlıklarını kanıtlamak ve de iktidar alanlarını oluşturmak amacıyla propaganda ve tanıtım araç ve kurumlarına ivedilikle gereksinim duymaları sonucu söz konusu alanın profesyonel biçimde yapılanması sürecinin başlatıldığı dikkati çekmektedir.

Aynı şekilde seçme ve seçilme esasına dayalı demokratik sistemlerin gelişmesine koşut olarak siyasetin aktörleri de siyasette başarılı olabilmenin sırrını tanıtım, propaganda, reklam gibi halkla ilişkiler teknik ve yöntemlerinde bulmaya yönelmişlerdir. Diğer yandan serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle birlikte başlayan rekabet nedeniyle piyasada iş yapan kurum, kuruluş ve kişilerin başarının anahtarını tanıtım, reklam, propaganda, dolayısıyla da halkla ilişkiler olarak görmeleriyle birlikte söz konusu alanda profesyonelleşmenin gerekliliği ortaya çıkmıştır.  Böylece 20. Yüzyılın başından itibaren yüksekokul ve üniversite düzeyinde biçimlenmeye başlayan iletişim eğitiminin halkla ilişkileri de kapsaması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bugün gelinen noktada halkla ilişkiler, interdisipliner bir yapıya da bürünerek hayli önemli ve geleceği de oldukça parlak bir bilimsel ve mesleki alan haline gelmiş bulunuyor.  Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde lisans eğitimi vermekte olan Halkla İlişkiler Bölümü de alanda güçlü meslek insanları ve kalifiye akademisyenler yetiştirmek amacına dönük olarak işlerlik göstermektedir.

Halkla İlişkiler Bölümü Program Yapısı

Bölüm programı genelden özele, teoriden pratiğe giden, ardışık, birbirini tamamlayıcı derslerden oluşan, çok sayıda seçmeli derslerle hareketliliğe sahip, öğrencinin diğer bölümlerden istediği dersleri alabilmesine açık, dolayısıyla bölümler arası geçişkenlik özelliği taşıyan, esnek, dinamik, güncellenebilir bir yapıda olup öğrencinin ilgi ve yeteneğini özgürce geliştirmesine ve kullanmasına olanak vermektedir. Eğitim öğretimin ilk iki yılında fakültenin öteki bölümleriyle büyük oranda eş ve koşut götürülen programdaki derslerin alınması zorunluluğu varken, üçüncü ve dördüncü yılda öğrenci ağırlıklı olarak seçmeli derslere, ilgisine ve yeteneğine uygun uygulamalı eğitime yöneltilmektedir.

Halkla İlişkiler Bölümü İstihdam Olanakları

Halkla İlişkiler Bölümü mezunları için istihdam olanakları oldukça geniş ve çeşitlidir. Bölüm mezunları halkla ilişkiler ve reklam işiyle uğraşan profesyonel ajanslarda istihdam olanağı bulabilmekte. Ayrıca özel ve kamusal statüdeki bütün kurum ve kuruluşların kurumsal iletişim birimleri bölüm mezunları için önemli istihdam olanağı sağlamaktadır. Bölüm mezunları ayrıca siyasi aktörlerin, özel kurum ve kuruluşların, kişilerin halkla ilişkiler ve imaj danışmanlığı görevlerinde bulunabilirler. Ayrıca fakültemizin halkla ilişkiler bölümü öğrencileri diğer bölümlerimizin eğitim öğretim olanaklarından da yararlandıkları takdirde medya sektörünün diğer alanlarında da istihdam olanağı bulabilirler.